Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

1.2 Принципи біржової діяльності

Принципи це вихідні положення того чи іншого явлення, чітко визначають його сутність. В цьому аспекті принципами біржової діяльності є ті керівні засади, які визначають її характер, зміст, спрямованість.

Науковці, які займалися проблемами біржової діяльності, зокрема А.В. Соловйов, поділяли принципи біржової діяльності на декілька груп, а саме:

  • загальноправові,

  • міжгалузеві та

  • га­лузеві.

До загальноправових принципів біржової діяльності А.В. Соловйов відносить наступні принципи:

  • законнності;

  • рівності;

  • демократизму;

  • гласності.

Зміст загальноправових принципів А.В. Соловйов розкриває наступним чином.

Принцип законності, зокрема, полягає в тому що біржі ство­рюються і діють на підставі законодавства; самостійно, в межах повноважень, наданих законодавством та у відповідності до законо­давства регулюють порядок здійснення біржової діяльності; забез­печують контроль за діяльністю учасників біржової діяльності, встановлюють підвищені вимоги до професійної і ділової етики. Учасники біржових торгів зобов'язані дотримуватись встановлених нормативними актами (у тому числі локальними) вимог та здійснювати біржові операції в порядку, не забороненому законом.

Принцип рівності, який, зокрема, полягає в рівності прав та обов'язків членів бірж не залежно від часу набуття статусу члена біржі; рівності можливостей та умов для набуття статусу члена біржі; рівності можливостей членів біржі здійснювати управління біржею, користуватись її послугами; рівності бірж та інших суб'єктів перед законом.

Принцип демократизму, який, зокрема, полягає в однаковій мож­ливості членів біржі впливати на прийняття рішень; утворенні всіх органів управління біржею її вищим органом управління; можливості вільного вибору клієнтами біржі та видів послуг які вона надає; можливості вільного вибору клієнтами біржових посередників.

Принцип гласності, який, зокрема, полягає в обов'язку члена біржі ін­формувати біржу про зміни в майновому та юридичному статусі чле­на; наданні біржею всієї можливої інформації про свою діяльність; публічності проведення торгів; обов'язковому виданні біржових бю­летенів1.

До міжгалузевих npuнципів, у відповідності до яких здійснюється біржова діяльність, вчені відносять принципи:

- диспозитивності;

- самостійності;

- колегіальності;

- застосування вільних або ринкових цін.

Принцип диспозитивності, який, зокрема, полягає в свободі участі уповноважених осіб на біржових торгах: можливості розпорядження біржовим місцем на свій розсуд; свободі укладення біржових угод; можливості вибору юридичного статусу угоди; добровільності участі у біржовій діяльності.

Принцип самостійності, який, зокрема, полягає в самостійному розроблені і прийнятті біржею обов'язкових для всіх учасників внут­рішніх актів; самостійності врегулювання біржею своєї діяльності; в господарській самостійності бірж та її членів; самостійності врегу­лювання спірних правовідносин спеціально утвореним біржовим органом.

Принцип колегіальності, який, зокрема, полягає в колегіальності біль­шості органів управління біржею; колективному прийнятті важливих рішень з питань біржової діяльності.

Принцип застосування вільних або ринкових цін, який, зокрема, по­лягає в свободі пропонування цін на біржовий товар в поданих на біржу замовленнях: наявності процедури котирування; аукціонному характері проведення торгів; постійному співвідношенні попиту та пропозиції як на біржові місця так і на товари, які перебувають в обігу наданій біржі.

Що стосується галузевих принципів, то вони притаманні лише біржовій діяльності. До них зокрема А.В. Соловйов відносить:

1) принцип неприбутковості, який, зокрема, полягає у виконанні бір­жами суспільно-важливих функцій без мети отримання прибутку, неможливості участі біржі у біржових торгах в якості продавця чи покупця від власного імені чи за дорученням членів: визначеному колі джерел надходжень майна біржі; спрямуванні своєї діяльності на надання послуг своїм членам.

2) принцип професіоналізму, який, зокрема, полягає в необхідності наявності сертифікованих спеціалістів при створені фондової біржі, забезпеченні надання кваліфікованих біржових послуг.

3) принцип конфіденційності, який, зокрема, полягає в забороні розго­лошення інформації щодо фінансового та правового статусу членів біржі, конфіденційної господарської інформації, крім випадків, встановлених законами. Забезпеченню конфіденційності служить і використання у біржовій діяльності стандартних контрактів з іден­тичними базовими умовами.

4) принцип членства, який, зокрема, полягає в можливості прийняття участі у біржових торгах та укладення біржових угод лише членів біржі; здійснення управління біржею її членами чи створеними ними органами, превалюванні членства у біржі над майновою участю1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.