Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 4 Правовий статус товарної біржі

4.1 Порядок створення товарної біржі

Згідно з законодавством України під товарною біржею розуміється організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укла­данні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропо­зицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення това­рообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Відповідно до Закону України від 10 грудня 1991 року «Про товарну біржу», принципами діяльності товарної біржі є:

- рівноправність учасників біржових торгів;

- застосування вільних (ринкових) цін;

- публічного проведення біржових торгів.

Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством.

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновника­ми угоди, яка визначає:

 • порядок та принципи створення,

 • склад засновників,

 • їх обов'язки,

 • розмір і строки сплати пайових, вступних і періодичних внесків.

Кожний із засновників сплачує пайовий внесок, розмір якого визначається в укладеній між ними угоді.

Законодавство чітко не визначає організаційно-правову форму товарної біржі, однак з огляду на те, що Закон України «Про товарну біржу» передбачає, що вона діє на підставі засновницької угоди та статуту, а також те, що в майні товарної біржі виділяються частки її засновників, внесених у формі паю, можна вважати, що товарні біржі утворюються у формі господарського товариства.

Установчий (засновницький) договір товарної біржі, на відміну від статуту, який є локальним нормативним актом і регулює відповідні відносини після створення товарної біржі, є угодою, яка регулює відносини засновників біржі по утворенню біржі.

Установчий договір товарної біржі повинен містити:

 • положення про склад засновників;

 • найменування товарної біржі;

 • розмір та порядок утворення статутного фонду (капіталу);

 • порядок та принципи створен­ня товарної біржі;

 • права та обов'язки засновників на період створення товарної біржі;

 • розмір та строки сплати пайових, вступних і періодич­них внесків.

Статут товарної біржі на етапі створення приймається засновниками з до­триманням вимог Закону «Про товарну біржу» (ст. 6) щодо його змісту.

Зокрема у статуті повинно бути визначено:

 • найменування та місцезнаходження біржі;

 • склад засновників;

 • предмет і цілі діяльності біржі;

 • види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;

 • органи управління біржею, порядок їх утворення, компетенція;

 • організаційна структури біржі;

 • порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;

 • права та обов'язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

 • порядок й умови застосування санкцій;

 • майнова відповідальність членів біржі;

 • порядок припинення біржі.

У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.

Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в загальному порядку, вста­новленому для юридичних осіб відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 3 моменту внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (тобто проведення державної реєстрації) товарна біржа набуває статусу юридичної особи і, відповідно, право здійснювати свою діяль­ність згідно зі спеціальною правосуб'єктністю.

Майно товарної біржі, що належить їй на праві власності, формується за рахунок:

 • пайових, вступних і періодичних внесків;

 • надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;

 • штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі;

 • інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

Використання майна товарної біржі здійснюється відповідно до порядку, ви­значеного загальними зборами її членів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.