Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

4.5 Учасники біржових торгів на товарній біржі

Специфіка біржової торгівлі, як вказують вчені - правознавці, пояснюється до певної міри обмеженим та визначеним колом її учасників, а тому до участі у біржових торгах допускаються члени біржі та особи, що відповідно до законодавства та правил біржових торгів мають таке право1.

На товарній біржі, відповідно до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

Як вже вказувалося у попередніх розділах, відповідно до ст. 8 Закону України «Про товарну біржу» членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи.

Виняток щодо членства у товарній біржі становлять органи державної влади та місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи та організації, які повністю або частково втримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Брокерами, Закон України «Про товарну біржу» (ст. 16) визначає фізичних осіб зареєстрованих на біржі відповідно до її статуту, обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.

Брокерська діяльність на біржі підлягає ліцензуванню з боку держави. Кількість брокерів на товарній біржі визначається біржовим комітетом (радою біржі).

Брокерам, відповідно до Закону «Про товарну біржу» забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.

Відносини між біржовими посередниками та їх клієнтами визначаються на основі відповідного договору, оскільки біржа в межах своїх повноважень може регламентувати їх взаємовід­носини, застосовувати у встановленому порядку санкції до бір­жових посередників, які порушують передбачені нею правила взаємовідносин біржових посередників з їх клієнтами. Біржові посередники мають право вимагати від своїх клієнтів внесення гарантійних внесків на свої розрахункові рахунки, відкриті в розрахункових установах (клірингових центрах), а також на­дання прав на розпорядження ними від імені біржового посе­редника відповідно до даного йому доручення.

Як вказує український науковець Ю.О. Моісеєв, законодавство України не передбачає права відвідувачів товарної біржі на укладання біржових угод. Тому одержала поширення практика, коли особа приймається членом товарної біржі на певний строк (в окремих випадках це можуть бути навіть одні торги)1.

Під відвідувачами біржових торгів слід розуміти юридичні та фізичні особи, які не є членами біржі, але відповідно до її установчих документів мають право на укладання біржових угод.

Постійні відвідувачі мають статус брокерських контор або не­залежних брокерів і можуть займатися біржовим посередництвом. Вони не беруть участі у формуванні статутного капіталу й управ­лінні біржею, користуються послугами біржі та зобов'язані вноси­ти плату за право на участь у біржовій торгівлі в розмірі, що ви­значений відповідним органом управління біржі. Надання постійному відвідувачеві права на участь у біржових торгах на термін більше 3 років не допускається. Кількість постійних відвідувачів не повинна перевищувати 30% від загальної кількості членів бірж.

Разові відвідувачі біржових торгів мають право на укладання угод тільки з реальним товаром від свого імені та за свої кошти.

До інших учасників біржових торгів на товарній біржі, крім учасників товарної біржі, брокерів та відвідувачів, належать особи, що в силу покладених на них обов’язків, сприяють укладенню біржових угод.

До них належать співробітники біржі, що перебувають або працюють у торгівельному залі:

- маклери, що ведуть біржовий торг;

- помічники маклера, що фіксують укладання угоди у своєму колі;

- співробітники розрахункової групи відділу організації біржових торгів, що допомагають брокерам оформити укладену угоду;

- працівники відділу бюро експертизи біржі;

- працівники юридичного відділу біржі2.

Співробітники біржі, що є представники товарної біржі як організатора біржових торгів, користуються правами та несуть обов’язки, передбачені умовами трудового контракту, положень про відповідні органи біржі, статутом та правилами біржової торгівлі та які властиві їх ролі під час проведення відповідних біржових торгів.

Крім вказаних, слід визначити ще одну групу учасників біржових торгів, що контролюють хід ведення біржових торгів.

До них належать:

- державний комісар і

- представники бірж.

Пов­новаження державного комісару полягають у здійсненні безпосе­реднього контролю за дотриманням біржею і біржовими посеред­никами вимог чинного законодавства.

Для цього державний комісар наділений правами:

  • бути присутнім на біржових торгах;

  • брати участь у загальних зборах членів біржі, зазвичай з правом дорадчого голосу;

  • знайомитися з інформацією про діяльність біржі, включаю­чи всі протоколи зборів і засідань органів управління біржі та їх рішення, в тому числі конфіденційного характеру;

  • вносити пропозиції та робити подання керівництву біржі тощо.

Контрольними повноваженнями щодо біржових торгів наді­лені також члени Біржового комітету (ради), члени ревізійної комісії, старший маклер та керівник відділу організації біржо­вих торгів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.