Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 6 правовий статус фондової біржі

6.1 Поняття фондової биржі. Її права та обов’язки

Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися й купуватися.

Згідно з п. 1 ст. 24 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі.

У відповідності до ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства й товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами. Фондові біржі можуть бути асоціаціями, акціонерними товариствами або установами, що підпорядковуються державі.

Законом встановлюються певні вимоги до розміру статутного капіталу фондової біржі. Зокрема ст. 20 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що розмір статутного капіталу фондоволї біржі має становити не меньш як п’ятнадцять мільйонів гривень, а фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки – не меньш як двадцять п’ять мільйонів гривень.

Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1542 (п. 2 Положення), основними засадами функціонування фондової біржі визначає.

- створення умов для конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попи­ту та пропозицій на їх купівлю-продаж;

- підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих і рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

- забезпечення прозорості ринку цінних паперів через опри­люднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;

- забезпечення інформування учасників біржових торгів та ін­весторів щодо емітентів та їх цінних паперів;

- застосування ефективних технологій укладання біржових угод і виконання біржових контрактів, що відповідають міжнарод­ним стандартам;

- забезпечення функціонування фондової біржі на постійно діючій основі;

- забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до тор­гівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладення сан­кцій за порушення.

Відповідно до п. 3 вищевказаного Положення до функцій фондової біржі належать:

- установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

- організація та проведення регулярних біржових торгів;

- організаційне, технологічне та технічне забезпечення прове­дення біржових торгів;

- установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;

- ведення переліку учасників торгів, фіксація поданих за­явок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів;

- ведення переліку цінних паперів та інших фінансових ін­струментів, унесених до біржового списку;

- обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів;

- зберігання паперових та/або в електронному вигляді документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів в депозитарній системі;

- здійснення діяльністі з проведення клірингу та розрахунків за договора­ми щодо похідних (деривативів), які укладаються на організаторі торгівлі;

- здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та інши­ми особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

- відповідне реагування на виявлені порушення законодавст­ва про цінні папери та правил фондової біржі;

- здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства;

- надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

- оприлюднення інформації та обмін інформацією відповідно до законодавства України.

Створюється фондова біржа не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, шо налічує не менш ніж двадцять торговців цінними паперами. При цьому частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. Якщо ж кількість її членів стала менш ніж двадцять, або якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об’єднання торгівців цінними паперами, кількість яких стала меньш двадцяти, її діяльність тимчасово зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у відповідності до п. 4 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка має відбуватися за загальними правилами встановленими Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». При цьому слова «фоднова біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та діють відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок».

У відповідності до п. 3 ст. 21 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок» діяльність фондової біржі може здійснюватися лише з моменту отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Порядок видачі ліцензії встановлено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 345 «Про затвердження Порядку иа умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензі».

Членами фондової біржі можуть бути виключно торгівці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе обов’язки виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.

На фондових біржах здійснюється переважно торгівля акціями, торгівля похідними цінними паперами зосереджується на спеціалізованих біржах із торгівлі ф'ючерсними та опціонними контрактами. Торгівля облігаціями на фондових біржах порівняно невелика за обсягами, оскільки переважна більшість облігацій перебуває в обігу на позабіржовому ринку.

Діяльність фондової біржі має наприбутковий характер, бо відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» її прибуток може бути спрямований лише на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Аналогічне положення щодо фондової біржі міститься в ч. 3 ст. 360 Господарського кодексу України, в якій зокрема вказується, що фондова біржа створюється виключно для організації укладення угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних і не має на меті отримання прибутку. Тобто фондова біржа створюється у формі непідприємницького товариства.

Стаття 85 Цивільного кодексу України визначає непідприємницькі товариства як товариства, які не мають на меті отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток.

При створенні біржі її засновники укладають між собою засновницьку угоду, в якій чітко викладають свої права і обов'язки, сфери і напрямки діяльності, участь у фінансуванні витрат по створенню біржі, методи і способи здійснення внесків, відповідальність і т.п.

Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі, у випадку її ліквідації (ст. 22 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»).

Торгівля на фондовій біржі здійснюється відповідно до правил фондової біржі, які затверджуються біржовою радою фондової біржі та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (п. 2 ст. 24 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», п. 1 розділу 2 Положення про функціонування фондових бірж). Правила фондової біржі можуть міститися в одному документі або складатися з окремих документів фондової біржі.

Вимоги до змісту правил фондової біржі встановлюються ст. 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок та п. 3 розділу 2 Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1542. Оснанні, практично повторюючи зміст відповідної статті Закону, деталізують її та доповнюють.

Правила фондової біржі складаються з порядку:

- організації та проведення біржових торгів;

- лістингу та делістингу цінних паперів;

- допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

- котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

- розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

- розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

- здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

- накладення санкцій за порушення правил фондової біржі, у тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера;

- подання до фондової біржі інформації торговцем цінними паперами про всі вчинені ним правочини з цінними паперами на позабіржовому ринку та розкриття фондовою біржею такої інформації.

Фондова біржа може встановлювати особливості організації та проведення біржових торгів відповідним видом цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

Правила фондової біржі є обов'язковими для виконання членами фондової біржі, учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру.

Аналіз вищевикладених норм законодатва щодо фондових бірж, у підсумку дозволяє погодитись з А.В. Соловьйовим, який зазначає, що процедура створення фондової біржі умовно складється з трьох стадій:

1) Утворення. На цій стадії, у випадку створення фондової біржі у формі акціонерного товариства відбувається:

а) укладення засновницького договору;

б) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію ви­пуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

г) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цін­них паперів;

д) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслугову­вання емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

є) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників біржі; є) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

ж) затвердження установчими зборами фондової біржі результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників, затверд­ження статуту фондової біржі, а також прийняття інших рішень, пере­дбачених законом;

з) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

і) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій; вида­ча засновникам товариства документів, що підтверджують право влас­ності на акції.

2) Державна реєстрація, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - під­приємців».

3) Отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондо­вому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку1.

Біржа є юридичною особою, у правовідносинах діє від свого імені, має певні права та обов’язки, які набуває через свої органи. Чіткий перелік прав та обов'язків фондової біржі в законодавстві відсутній. Окремі права та обов’язки фондової фіржі містяться в окремих нормах Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1542, низці інших нормативних актів.

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 23 Закону) прямо встановлюється лише певний обов’язок фондової біржі оприлюднювати та надавати Національній комісії з цінних паперів та фондововго ринку інформацію про:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення логоворів купівлі – продажу цінних паперів на фондовій біржі;

- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістінгу;

- обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Разом з тим можна виділити загальні права й обов'язки фондової біржі, тобто ті права й обов'язки які належать юридичним особам загалом, наприклад, наймати на підставі трудового договору або на інших підставах фізичних осіб; набувати майнові та немайнові права, вступати у відносини з іншими підприємствами, організаціями, органами державної влади; бути відповідачем у суді, бути членом консорціумів, концернів, асоціацій і іних добровільних об'єднань; встановлювати локальними нормативними актами внутрішні правила діяльності, які не повинні протирічити діючому законодавству, встановлювати розмір плати за послуги, що надаються біржею з метою організації біржових торгів.

У науковій літературі зустрічається поділ прав та обов’язків біржі за різними критеріями. Наприклад А.В. Соловйов, не відокремлюючи права товарної та фондаової бірж, поділяє їх за наступними критеріями:

1) за сферою застосування - на економічні, адмініст­ративні, господарські, організаційні, арбітражні.

2) за спрямованістю - на внутрішні (щодо членів біржі та її працівників) та зовнішні (щодо інших суб'єктів).

3) за галузевою належністю - на цивільні, господарські, адміністративні, трудові, фінансові тощо.

4) за розповсюдженістю - на загальні, які властиві всім юридичним особам, зокрема, право на найменування, право власності, право на захист від правопорушень, право на самостійне регулювання власної діяльності відповідно до закону, право створювати відокремлені підрозділи, право на охорону і захист конфіденційної інформації, вільний найм працівників тощо; та особливі, які властиві лише біржам. До особливих прав та обов'язків біржі належать встановлення власних правил біржової торгівлі та біржового арбіт­ражу, обов'язкові для всіх учасників торгів; створення умов для проведення біржової торгівлі; регулювання біржових операцій; роз­роблення з урахуванням державних стандартів власних біржових стандартів і типових контрактів; зупинення на деякий час біржової торгівлі, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляться більше, ніж на визначений розмір; встановлення вступних та періодичних внесків для членів біржі, плати за послуги, які надаються біржею, інших біржових зборів, штрафів та інших санкцій; заснування арбіт­ражних комісій для вирішення спорів у торговельних угодах; укла­дення міжбіржових угод з іншими біржами; видання біржових бю­летенів, довідників та інших інформаційних видань; збір, обробка і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку1.

Серед прав біржі (як фондової, так і тоарної) А.В. Соловйов, враховуючи її основну функцію – організацію біржового ринку, визначає наступні:

1) встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;

2) створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

3) розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

4) зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

5) встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

6) встановлювати інші грошові збори;

7) встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

8) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

9) укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представ­ників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

10) вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються бір­жової діяльності;

11) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і реклам­ні видання.

Щодо обов’язків біржі, то А.В. Соловйов визначає наступні:

1) створювати умови для проведення біржової торгівлі;

2) здійснювати регулювання біржових операцій;

3) здійснювати регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

4) надавати членам і відвідувачам біржі організаційні та інші послуги;

5) проводити збір, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.