Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Перелік питань для складання заліку

 1. Історія виникнення бірж та біржового законодавства.

 2. Розвиток біржової діяльності в Україні.

 3. Поняття біржової діяльності. ЇЇ цілі та ознаки.

 4. Принципи біржової діяльності

 5. Поняття біржі та її юридичні ознаки.

 6. Відмінність бірж від аукціонів, ярмарків та ринків.

 7. Класифікація бірж (Види бірж).

 8. Функції бірж.

 9. Поняття та система біржового законодавства.

 10. Місце Господарського кодексу України в системі біржового законодавства.

 11. Поняття і мета державного регулювання у галузі біржової діяльності.

 12. Принципи державного регулювання у галузі біржової діяльності.

 13. Форми державного управління біржовим ринком.

 14. Контрольна діяльність держави у сфері біржової діяльності

 15. Органи, що здійснюють державне регулювання і контроль у сфері біржової діяльності.

 16. Порядок створення товарної біржі. Її реєстрація.

 17. Статут біржі та вимоги щодо його змісту.

 18. Функції товарної біржі.

 19. Права та обов’язки товарної біржі.

 20. Поняття та види органів управління товарною біржею.

 21. Повноваження органів управління товарної біржі.

 22. Майно товарної біржі: поняття та підстави його формування лени товарної біржі, їх права та обов'язки.

 23. Учасники біржових торгів на товарній біржі.

 24. Брокерське посередництво на біржовому ринку. Види біржових посередників.

 25. Порядок затвердження та зміст правил біржової торгівлі.

 26. Організація торгів на товарній біржі..

 27. Біржовий товар на товарній біржі та порядок знаття його з біржових торгів.

 28. Порядок створення та державної реєстрації фондової біржі.

 29. Порядок затвердження та зміст статуту товарної біржі.

 30. Функції, права та обов’язки фондової біржі.

 31. Поняття та види органів управління фондовою біржею.

 32. Повноваження органів управління фондової біржі.

 33. Порядок набуття статусу члена фондової біржі та його правовий статус.

 34. Учасники біржових торгів на фондовій біржі.

 35. Порядок затвердження та зміст правил фондової біржі.

 36. Біржовий товар, що перебуває в обігу на фондовій біржі: поняття та ознаки.

 37. Поняття та юридичні ознаки біржових угод.

 38. Види біржових угод.

 39. Поняття, особливості, правове регулювання ф’ючерсних угод.

 40. Поняття ,особливості, правове регулювання форвардних угод.

 41. Поняття, види та правове регулювання опціонів.

 42. Порядок укладення біржових угод на товарній біржі.

 43. Осолбивості правового регулювання укладення біржових угод з цінними паперами на фондовій біржі.

 44. Істотні умови біржового договору (контракту).

 45. Забезпечення виконання зобов’язань за біржовим договором (контрактом).

 46. Порядок виконання біржових угод.

 47. Порядок та підстави розірвання

 48. Порядок та підстави визнання біржових угод недійсними.

 49. Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення біржової діяльності.

Список рекомендованих джерел

Основна:

 1. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет «Україна», 2007. – 316 с.

 2. Берлач А. І. Банківське право України: навч. посіб. для дистанц. навч. / А. І. Берлач, Ю. О. Тататренко; за заг. ред. А. І. Берлача. – К.: Університет «Україна», 2007. – 303 с.

 3. Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 200 с.

 4. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. – 2-ге вид., змін. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Правова єдність. Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – С. 497-519.

 5. Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: навч. посіб. / Б. П. Дмитрук. – К.: Либідь, 2001. – 344 с.

 6. Дудяк Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практики: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Р. П. Дудяк, С. Я. Буль. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 360 с.

 7. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. М. Еш. – К.: Центр навч. літ-ри, 2009. – 528 с.

 8. Кононенко І. В. Основи біржового права: навч. посіб. / І. В. Кононенко. – К.: Кондор, 2007. – 576 с.

 9. Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів: навч. посіб. – 2-е вид., змін. та доп. / Ю. Я. Кпавченко. – К.: Дакор; КНТ, 2009. – 672 с.

 10. Котирло О. О. Біржове право: навч. посіб. / О. О. Котирло. – К.: Центр навч. літ-ри, 2012. – 268 с.

 11. Кузьмін В. В. Біржові операції: навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. В. Андрейченко. – Херсон: Вид-во ППВ, 2007. – 240 с.

 12. Павлов В. І. Цінні папери в Україні: навч. посіб. – 2-ге вид., доп / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов’зюк. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

 13. Рябовол Л. Т. Біржове право: товарна біржа як особливий суб'єкт господарювання: навч. посіб. для студ. юрид. факульт. вищ. навч. закладів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – 52 с.

 14. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 628 с.

 15. Солодкий М. О. Біржовий ринок / О. М. Солодкий. – К.: Вид-во Джерела М, 2002. – 333 с.

 16. Щербина В. С. Господарське право: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.

Додаткова:

 1. Биржевое дело: учебник / под ред. В. А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 124 с.

 2. Галанов В. А. Биржевое дело / В. А. Галанов, А. И. Басов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с.

 3. Гитик А. Б. Игра на бирже в России: Как умному стать богатым / А. Б. Гитик, М. А. Киселев, Ю. В. Семерина и др. – М.: НЦ ЗНАС, 2005. – 143 с.

 4. Дегтярева О. И. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / О. И. Дегтярева, Н. М. Коршунов, Е. Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 245 с.

 5. Добринина Л. Н. Фондовий рынок и биржевая торговля / Л. Н. Добринина. – М.: Зкзамен, 2005. – 288 с.

 6. Закарян И. О. Практический интернет – трейдинг: Как работать на ринке акций, фьючерсов, опционов и Fогех через Интернет / И. О. Закарян. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – 370 с.

 7. Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом / А. О. Клименко. – К.: Університет Україна, 2006. – 168 с.

 8. Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. – 2-е изд. / В. Нидерхоффер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 560 с.

 9. Обіг цінних паперів в Україні: наук.-практ. комент. Закону України «Про цінні папери та фонд. ринок», практика розгляду судами спорів, пов’яз. з обігом цінних паперів / Ю. М. Крупка, О. М. Гав'яз. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 376 с.

 10. Резго Г. Я. Современные технологии биржевого рынка (хеджирование и спекуляция на бирже) / Г. Я. Резго, Е. Р. Храмцова. – М.: Феникс, 2004. – 187 с.

 11. Сохацька О. М. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О. М. Сохацька. – Тернопіль: Екон. думка, 1999. – 408 с.

 12. Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України: понад 800 термінів / уклад. А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – 185 с.

 13. Апопій В. Інтернет – торгівля: проблеми і перспективи розвитку в Україні / В. О. Апопій // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 25-32.

 14. Білошапка В. Брокерське обслуговування Internet-Trading / В. Г. Білошапка // Цінні папери України. – 2009. – № 24 (312). – С. 25-29.

 15. Блащук Ю. О. Комерційні банк як агент валютного контролю / Ю. О. Блащук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – C34-40.

 16. Близнюк В. Ринок праці – це передусім мобільність / В. М. Близнюк // Віче. – № 6. – 2010. – С. 46-47.

 17. Головков О. Лістинг цінних паперів в Україні: правове регулювання / О.К. Головков // Цінні папери України. – 2009. – № 21. – С. 12-15.

 18. Зак М. Выбор брокерской компании / М. В. Зак // Фондовый рынок. – 2009. – № 40. – С.11-16.

 19. Кірієнко О. Сутність і види ризиків у біржовій діяльності / О. Е. Кірієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 104-110.

 20. Набока О. Деятельность бирж на фондовом ринке / О. А. Набока // Бизнес-информ. – 2009. – № 13-14.

 21. Нізков О. Законодавство з питань клірингової діяльності потребує вдосконалення / О. О. Нізков // Цінні папери України. – 2003. – № 19. – С. 8-9.

 22. Петросян Е. Поняття й класифікація біржових угод / Е. А. Петросян // Право й економіка. – 2010. – № 8. – С. 35-40.

 23. Чуркин А. Загальна характеристика біржових угод / А. Г. Чуркин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 30-34.

 24. Котирло О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів / О. О. Котирло // Досягнення вищої школи : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 17-25 лист. 2010 р., Том 1. – Економічні науки. – Софія: «Бял ГРАД –БГ» ООД, 2010. – С. 37-40.

 25. Котирло О. Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи в Україні / О. О. Котирло // Наукова індустрія європейського континенту: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 27 лист. - 05 груд. 2010 р. – Економічні науки. – Прага. Видавництво «Освіта та наука», 2010. – Т. 5. – С . 76-79.

 26. Котирло О. Формування конкурентоспроможного фондового ринку України / О. О. Котирло // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 9-10 груд. 2010 р. Ч 1. – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 319-320.

 27. Котирло О. Проблеми становлення фондового ринку в Україні / О. О. Котирло  // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 груд. 2010 р. / М-во освіти і науки, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Тугана-Барановського, Ін-т економіки і упр. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. – С. 77-80.

 28. Котирло О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України / О. О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 48-55.

 29. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України / О. О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 32-39.

 30. Беренштейн Б. Біржовий ринок у контексті глобалізацій них явищ міжнародної економіки / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 145. – С. 396-405.

 31. Беренштейн Б. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 50-56. 

 32. Бочкова І. І. Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки / І. І. Бочкова // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 83-87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11biiure.pdf

 33. Деревнін В. С. Виникнення і припинення товарної біржі / В. С. Деревнін // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 539-544.

 34. Деревнін В. С. Цивільно-правове положення товарної біржі за законодавством Україні дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. С. Деревнін; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2010. – 187 с.

 35. Минюк О. Ю. Адміністративно-правове регулювання біржової діяльності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Ю. Минюк; Національний університет Державної податкової служби в Україні. – Ірпінь, 2010. – 259 с.

 36. Минюк О. Ю. Сучасний стан та перспективи вдосконалення адміністративно-правової відповідальності у сфері біржової діяльності / О. Ю. Минюк // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 664-669. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11mojcbd.pdf

 37. Моісєєв Ю. О. Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній біржі / Ю. О. Моісєєв // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 648-653. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10mjontb.pdf

 38. Моісєєв Ю. О. Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання: автореф. дис... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.04 / Ю. О. Моісеєв; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2006. – 17 с.

 39. Остапович Г. М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 / Г. М. Остапович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 20 с.

 40. Панькова Л. О. Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Л. О. Панькова, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005. – 198 с.

 41. Плахіна, І. В. Цивільно-правовий статус бірж: автореф. дис... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03 / І. В. Плахіна; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2009. – 15 с.

 42. Рудник Д. В. Актуальні питання профілактики правопорушень на ринку цінних паперів / Д. В. Рудник // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 549-553. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09rdvrcp.pdf

Нормативні акти

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України:Закон України від 05 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 5. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 6. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 року № 1956 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

 7. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 9. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 № 710/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

 10. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 11. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 5-6. – Ст. 30.

 12. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 13. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

 14. Про поширення на Українську фондову біржу дії Указу Президента України від 3 квітня 1992 року «Про компенсацію грошових втрат сільськогосподарським товаровиробникам і банкам»: Указ Президента України від 03 жовтня 1992 № 492/92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/492/92

 15. Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах: Указ Президента України від 27 лютого 1995 року № 146/95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/146/95

 16. Про затвердження Положення про Державну комісію з цінних па­перів та фондового ринку: Указ Президента від 14 лютого 1997 р. № 142/97 // Урядовий кур'єр. – 20.02.1997.

 17. Про заходи щодо забезпечення формування й функціону­вання аграрного ринку: Указ Президента Украї­ни від 6 червня 2000 р. № 767/2000 // Урядовий кур'єр. – 08.06.2000.

 18. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 // Урядовий кур'єр. – 14.12.2010.

 19. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 17. – Ст. 789.

 20. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 № 1063/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 31. – Ст. 1193.

 21. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23 листопада 2011 року 1070/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 31. – Ст. 1197.

 22. Про порядок клірингових розрахунків: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного Банку України № 207 від 02 квітня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/207-94-%D0%BF

 23. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1997 № 848. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/848-97-%D0%BF

 24. Про затвердження Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1288 // Урядовий кур’єр. – 10.09.1998

 25. Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1148. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1148-2000-%D0%BF/card6#Public

 26. Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 607 // // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18. – Ст. 825.

 27. Про створення Аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. № 1285// Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3321.

 28. Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2011 р. № 1064 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 81. – Ст. 2970.

 29. Деякі питання розвитку біржового ринку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 588-р // Урядовий кур’єр. – 20.07.2011.

 30. Про схвалення Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1070 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84. – Ст. 3086.

 31. Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів: спільний Наказ Мінагрополітики України, Мінекономіки, Мінфіну України, ДПА України від 26 квітня 2000 № 52/63/90/221 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 26. – Ст. 1101.

 32. Порядок налання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам: Затв наказом Мінагрополітики України від 01 серпня 2003 року № 259 // Офіційний вісник України. – 2003. - №34. – Ст. 1850.

 33. Про затвердження форми форвардного біржового контракту: Наказ Мінагрополітики України від 21 лютого 2008 року № 77 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 21. – Ст. 607.

 34. Про затвердження Порядку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі: Наказ Мінагрополітики України від 28 січня 2011 року № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 15. – Ст. 638.

 35. Про порядок та умови проведення спеціалізованого конкурсу з визначення біржі, на базі якої проводитимуться аукціони з продажу природного газу: наказ Мінекономіки від 28 серпня 2006 року № 282 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2519.

 36. Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією: затв. спільним наказом Міністерства сільського господарства й продовольства та Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 р. № 103/44/62. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0184-96

 37. Щодо діяльності товарних бірж: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 10 квітня 1998 № 17-12/44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v2_44323-98

 38. Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж та депозитаріїв: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2001 року № 144 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 25. – Ст. 1129.

 39. Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензі: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 345 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2353.

 40. Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Затв. рішенням Державної комісією з цінних паперів і фондового ринку № 1001 від 17 жовтня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 46. – Ст. 3098.

 41. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1542 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 5. – Ст. 186.

 42. Про затвердження Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2008 року № 241 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 38. – Ст. 1281.

 43. Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовфй біржі деривативів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 серпня 2009 р. № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 63. – Ст. 2238.

 44. Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких допущені до обігу цінні папери та деривативи, які визначаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2010 р. № 1946 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 15. – Ст. 637.

 45. Про затвердження Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2011 року № 716 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 70. – Ст. 2662.

 46. Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі: наказ Державної податкової служби України від 24 грудня 2010 року № 1033 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2. – Ст. 138.

 47. Про затвердження Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, ВАТ: наказ Фонду державного майна від 11 листопада 1996 року № 1364 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Ст. 203.

 48. Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: спільний Наказ Фонду державного майна України, Держкомісціннихпаперів, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 6561.

1 Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 6.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 60-61.

1 Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 61-62.

2 Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 61.

3 Див. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. – 2-ге вид., змін. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 497, 498;

Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 56-59.

1 Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. – 2-ге вид., змін. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 497-498.

1 Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 57.

1 Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 91.

2 Див.: Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. – 2-ге вид., змін. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 498. Щербина В. С. Господарське право: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 398.

1 Див.: Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. – 2-ге вид., змін. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 498. Щербина В. С. Господарське право: підруч. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 398.

1 Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 59-60.

2 Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 43-45.

1 Кількість бірж в Україні на 1 січня 2010 р. – Держкомстат. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/kolichestvo_birzh_zaregistrirovannyh_na_1_yanvarya_2010_g_sostavlyaet_531_goskomstat_30032010

2 Кількість бірж в Україні на 1 січня 2011 р. – Держкомстат. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/kolichestvo-birzh-v-ukraine-na-1-yanvarya-2011-g-sostavilo-537-birzh--30032011164700

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 18-21

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 26.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 27.

2 Биржевое дело: учебник / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – С. 41.

1 Див. Штиллих О. Биржа и ее деятельность / О. Штиллих. – Спб, 1992. – 304 с.

2 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 33.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 40-55.

1 Див. Щербина В. С. Господарське право: підручн. – 3-тє вид., перероб і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 398-399.

1 Див. Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 71.

2 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 75.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 103-105.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 107-108.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 109.

1 Див. Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 113.

2 Див. Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 115.

1 Щербина В. С. Господарське право: підручник. – 3-тє вид., перероб і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 405.

1 Щербина В. С. Господарське право: підручник. – 3-тє вид., перероб і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 405.

1 Див. Бобкова А. Г. Біржове право: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 101.

2 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посібн. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 119-123.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І.Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 119-123.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 98.

2 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І.Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 190-191.

1 Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 99.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посібн. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 124.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 66-67.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 71-72.

2 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 73.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 75.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 106

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 107-108.

2 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 80-81.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 80-81.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 100-101.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 109-113.

2 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 111.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 134-135.

1 Див. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посіб. / А. І. Берлач. – К.: Університет Україна, 2007. – С. 135-137.

2 Щербина В. С. Господарське прапво України: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 332.

3 Див. Бобкова А. Г. Біржове право України: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 238.

1 Див. Дзера О. В. Довгерт Цивільне право України: підручник: у 2 кн., за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової – К. Юрінком Інтер, 2002. − С. 176.

2 Див. Бобкова А. Г. Біржове право України: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 184.

1 Див. Дзера О. В. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – К. Юрінком Інтер, 2002. − С. 354.

2 Див. Бобкова А. Г. Біржове право України: навч. посіб. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С. 234.

1 Див. Котирло О. О. Біржове право: навч. посіб. / О. О. Котирло. – К.: Центр навч. літ-ри, 2012. – 56 с.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 113-116.

1 Див. Соловйов А. В. Біржове право [Комплект]: навч. посіб. [нове вид.] / А. В. Соловйов. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – С. 117.

1 Див. Господарське право: навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр навч літ-ри, 2011. – С. 464.

2 Правознавство: підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752с.

1 Правознавство: підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 64.

2 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт. : Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

1 Див. Господарське право: навч. посіб. / за заг. ред С. В. Несинової. – К.: Центр навч. літ-ри, 2011. – С. 464.

1 Див. Правознавство: підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 64.

1 Див. Правознавство: підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 69.

1 Див. Господарське право: навч. посіб. / за заг. ред С. В. Несинової. – К. : Центр навч. літ-ри, 2011. – С. 470.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.