Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

126

Донецький університет економіки та права

Кафедра господарського і цивільного права та процесу

О.М. Зубатенко, канд. юрид. наук

Біржове право

Курс лекцій

Донецьк ДонУЕП 2012

ЗМІСТ

П ЕРЕДМОВА

5

Тема 1

Сутність, поняття та цілі біржової діяльності

8

1.1 Загальні положення про біржову діяльність. ЇЇ поняття, цілі та ознаки..............................................................................

8

1.2 Принципи біржової діяльності

10

1.3 Поняття біржі та її ознаки

12

1.4 Класифікація бірж та їх функції

14

1.5 Розвиток біржової діяльності в Україні

17

Тема 2

Правові засади біржової діяльності ................

20

Тема 3

Державне регулювання і контроль у галузі біржової діяльності

25

3.1 Поняття, мета і принципи державного регулювання у галузі біржової діяльності

25

3.2 Форми державного управління біржовим ринком та контроль за діяльністю бірж

28

3.3 Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері біржової діяльності

33

Тема 4

Правовий статус товарної біржі

44

4.1 Порядок створення товарної біржі

44

4.2 Функції, права та обов’язки товарної біржі

46

4.3 Управління товарною біржею ...........................................

48

4.4 Членство у товарній біржі.

53

4.5 Учасники біржових торгів на товарній біржі....................

55

Тема 5

Порядок здійснення торгів на товарній біржі

57

5.1 Правила здійснення торгів на товарній біржі

57

5.2 Організація біржових торгів

60

5.3 Біржовий товар та порядок зняття товарів з біржових торгів

64

Тема 6

ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДОВОЇ БІРЖІ .......................

67

6.1 Поняття фондової биржі. Її права та обов’язки ...............

67

6.2 Система органів управління фондовою біржею .........

74

6.3 Членство в фондовій біржі. Права та об’язки члена фондової біржі

79

6.4 Учасники біржевих торгів на фондовій біржі

81

Тема 7

БІРЖОВІ УГОДИ

87

7.1 Поняття біржових угод та їх ознаки. Види біржових угод

87

7.2 Порядок укладання біржових угод

93

7.3 Забезпечення виконання біржових угод

97

7.4 Розірвання та визнання біржових угод недійсними…….

100

Тема 8

Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення біржової діяльності

102

8.1 Поняття та види правопорушень у сфері біржової діяльності

102

8.2 Юридична відповідальність у сфері біржової діяльності та її види .....................................................................................

103

Перелік питань для складання заліку

111

Список рекомендованих джерел

113

Передмова

З початку дев’яностих років Україна фактично стала на шлях побудови ринкової економіки та ринкових відносин, результатом чого повинно стати формування практично нового економічного середовища для ефективного, продуктивного функціонування всього народногосподарського комплексу країни.

Єфективне функціонування ринкового виробництва не можливе без відповідної сфери обігу, що базується на ринкових принципах і має відповідну ринкову інфраструктуру. В складі цієї інфраструктури одне з провідних місць належить біржам: товарним, фондовим, валютним та іншим, які сприяють забезпеченню безперервності процесу розширеного відтворення та прискоренню кругообігу суспільного продукту. Швидкий обіг товарів забезпечує ефективність використання основних фондів, трудових ресурсів, зменьшує потребу в обігових коштах, банківських кридитах, сприяє отриманню максимальних прибутків від господарської діяльності, які спрямовуються, як на розвиток бізнесу окремо взятого суб’єкта господарювання, так і на розвиток господарського комплексу країни в цілому.

Інститут біржі існує з стародівніх часів і у своєму розвитку пройшов складний шлях еволюції від простого оптового ринку купівлі-продажу наявного товару до складного багатофункціонального ринку строкових контрактів. Розвиток ініституту біржі в різних країнах в процесі еволюції господарських відносин показує, що біржовий ринок не є статичним, з раз і назавжди сформованими організаційно-структурними підрозділами, об’єктами та інструментами торгівлі. Він є складною системою, яка постійно розвивається та самоудосконалюється відповідно до вимог часу.

Найбільш масовий розвиток одержали товарні біржі, які являють собою організований товарний ринок, в межах якого відповідно до встановлених правил здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів. Однак успішне функціонування економіки неможливе без стабільного функціонування фінансового ринку, склададвю якого є фондова біржа. Фондова біржа є організованим, постійно діючим ринком цінних паперів, одним із завдань якої є створення необхідних умов для ведення ефективної торгівлі вказаним товаром та її обслуговування.

У західних країнах біржа та біржова торгівля вже давно зайняли провідне місце в системі інших економічних інститутів, довівши свою суспільну значимість стимулюючи попит, завдяки якому розвиваються промисловість, будівництво, торгівля, аграрний сектор, ринок цінних паперів.

В Україні, як і в більшості інших пострадянських країн, інститут біржовиої торгівлі знаходиться в стадії становлення. Відбувається тривалий законотворчій процес у сфері формування необхідної правової бази, що є підгруням створення, існування та функціонування бірж різного виду, реалізації механізму біржової торгівлі, захисту прав та законних інтересів учасників біржових торгів. Вже прийнято значний масив нормативних актів у сфері біржової діяльності, що склали основу біржового законодавства. Вказане обумовлює необхідність вивчення дисципліни «Біржове право», як самостійної навчальної дисципліни, у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців – юристів.

Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів, вивчення дисципліни «Біржове право» передбачається на старших курсах, після того як майбутні фахівці у галузі права вже опанували основи правознавства, надбали теоретичні та практичні знання з цілого комплексу дисциплін, а саме: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського та інших галузей права.

Метою курсу лекцій, що пропонується, є ознайомлення студентів-правознавців з загальними питаннями біржової діяльності, формування у них знань щодо її правового регулювання, правового статусу учасників біржової торгівлі, правил її здійснення та набуття вмінь застосування біржового законодавства при розв’язанні теоретичних і практичних завдань та проблемних ситуацій у галузі біржової діяльності.

Завданнями дисципліни «Біржове право» є поглиблене вивчення основних інститутів біржового права: правового статусу товарної та фондової біржі, порядку організації біржової торгівлі; ознайомлення з нормативно-правовими актами у галузі біржової торгівлі, практикою їх застосування, локальними актами товарних та фондових бірж, набуття практичних навичок юридичного забезпечення біржової торгівлі, розв'язання конфліктних ситуацій у вказаній сфері.

Це видання містить теоретичні основи біржового права та має практичну спрямованість. Курс лекцій «Біржове право» містить у собі 8 тем, пов'язаних між собою логічною послідовністю, що дозволяє студентам опанувати знання з проблем теорії та практики біржових відносин. Невід’ємною складовю курсу лекцій є численний перелік навчальної, накової літератури, законодавчих актів у сфері біржової діяльності, що дозволить студентам у ході підготовки до практичних занать та самостійної роботи глибше опанувати теоретичний матеріал та темами дисципліни.

При написанні курсу лекцій використані праці з біржової тематики вітчизняних науковців, а саме: А.І. Берлача, А.Г. Бобкової, О.М. Вінник, О.О. Котирла, Ю.О. Моісєєва, А.В. Соловйова, М.О. Солодкого, О.М. Сохацької, В.С. Щербини та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.