Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 5 Порядок здійснення торгів на товарній біржі

5.1 Правила здійснення торгів на товарній біржі

Правові засади створення товарних бірж та діяльності з організації та здійснення біржової торгівлі в Україні закріплені у ряді нормативних актів як загальнодержавного так і локального характеру.

Велике значення у регулюванні біржових правовідносин належить локальним нормативно-правовим актам, що розробляються на кожній конкретній товарній біржі відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України «Про товарну біржу» з метою регулювання її діяльності.

Такими, зокрема, є Правила біржової торгівлі, які, відповідно до ст. 281 ГПК України та ст. 17 Закону України «Про товарну біржу» , є основним документом, що регламентує здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі й вирішення пов’язаних із цим суперечок.

Як вказує український науковець В.С. Щербина, Правила біржової торгівлі регулюють:

- порядок ведення біржової торгівлі;

- порядок здійснення біржових операцій;

- процедуру арбітражу з цих питань1.

ГК України та Закон України «Про товарну біржу» (ст. 17) встановлюють, що Правила біржової торгівлі повинні закріплювати положення про:

- строк та місце проведення біржових операцій;

- склад учасників біржових торгів та сукупність вимог, що ставляться до них; порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

- порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;

- відповідальність учас­ників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;

- інші положення, встановлені органами управління біржі.

Законом України «Про товарну біржу» (ст.17) на товарній біржі встановлюється ряд обмежень, які виражаються у забороні вчиняти окремі дії, а саме забороняються:

- купівля і продаж товарів та контрактів з метою впливу на динаміку цін (тобто навмисна їхня скупка) як однією особою безпосередньо, так і через підставних осіб;

- будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі з метою зміни чи фіксації поточних біржових цін;

- поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.

Правила біржової торгівлі містять норми, які передбачають відповідальність членів біржі за порушення цих Правил у випадках:

- надання документів, що містять недостовірну інформацію;

- перешкоджання веденню торгів;

- неявки на торги учасника, що подав заявку;

- неоплати укладених біржових контрактів (договорів купівлі-продажу).

За порушення Правил біржових торгів до учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

а) попередження про неналежну поведінку;

б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заяв­ки з торгів;

в) позбавлення права участі в торгах протягом певного часу;

г) відмова в реєстрації на ці торги;

д) штраф;

є) призупинення або позбавлення членства на біржі.

Перелік наведених випадків та санкцій може бути змінено або доповнено рішенням керівних органів біржі.

Не підлягає розголошенню зміст біржової угоди (за винят­ком назви товару, кількості, ціни, місця і строку виконання).

Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, господарському суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України1 .

Ст. 17 Закону України «Про товарну біржу» передбачає, що Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.

При цьому вказаний Закон не вимагає, щоб правила біржової торгівлі були розроблені до державної реєстрації товарної біржі.

Проект правил біржової торгівлі розробляє комітет з правил біржової торгівлі спільно з юридичною службою на підставі відповідних вказівок вищого органу управління. Направляється для ознайомлення всім підрозділам бірж, які надають свої зауваження до проекту. Потім проект правил біржової торгівлі доопрацьовується комітетом з правил біржової торгівлі з урахуванням всіх зауважень та пропозицій. Доопрацьований проект подається на розгляд біржового комітету, який повинен узгодити його з ревізійною комісією і подати на затвердження загальним зборам членів біржі або іншому органу, уповноваженому загальними зборами членів.

3 квітня 1996 року з метою врегулювання аграрного ринку Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства Ук­раїни, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України № 103/44/62 «Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією», були затверджені Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Відповідно до п.1.1 Розділу 1 «Загальні положення» вказаних Типових правтил вони є основним документом, що регламентують порядок здійснення біржових операцій при проведенні торгів сільськогосподарською продукцією.

Цим же підпунктом передбачено, що Правила регламентують правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників бірж; визначають зміст біржових угод; передбачають гарантії виконання біржових угод.

Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією є обов'язковими для всіх бірж, ство­рених згідно із Законом України «Про товарну біржу», на які поши­рюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.95 № 768 «Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні» (п. 1.2 Розділу 1 ««Загальні положення» Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією).

Як слід, сільськогосподарські біржі, для яких Типові правила є обов'язковими, можуть затверджувати свої Правила лише тоді, коли вони не суперечать цим Типовим правилам біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (п. 1.3 Розділу 1 ««Загальні положення» Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією).

В науковій літературі висловлена думка, з якою слід погодитись, що при розробці й затвердженні Правил біржової торгівлі на конкретній товарній біржі варто взяти до уваги Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, які носять обов’язків характер для такого виду торгівлі1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.