Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С._Вступ до фаху_2...doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
309.25 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту

Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С.

вступ до фаху

Програма та методичні вказівки

щодо проходження навчальної практики

(для студентів ІЕУ денної форми навчання

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

спеціалізації „Менеджмент організацій торгівлі”)

Донецьк 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту

Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С.

вступ до фаху

Програма та методичні вказівки

щодо проходження навчальної практики

(для студентів ІЕУ денної форми навчання

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

спеціалізації „Менеджмент організацій торгівлі”)

Затверджено на засіданні кафедри маркетингового менеджменту.

Протокол № 28 від 15.06.2011 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ.

Протокол № __ від __.__.2011 р.

Донецьк 2011

ББК 65.291.3я73

Б 20

УДК 339.138 (076.5)

Рецензенти:

Д.Е.Н., професор, академік аену, зав. Кафедри міжнародної економіки ДонНует Чернега о.Б.

к.е.н., доц. кафедри маркетингового менеджменту ДонНУЕТ

Коломицева с.І.

Б 20 Балабанова Л.В.

Вступ до фаху: прогр. та метод. вказівки щодо проходження навчальної практики (для студ. ІЕУ ден. форми навч. напр. підг. 6.030601 „Менедж.”) / Л. В. Балабанова , І. С. Фоломкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 29 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики „Вступ до фаху” призначені для студентів ІЕУ І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”.

Програму та методичні рекомендації підготовлено з метою ефективного проходження навчальної практики студентами і самостійного написання звіту з навчальної практики „Вступ до фаху”.

В програмі та методичних рекомендаціях щодо проходження навчальної практики „Вступ до фаху” наведено мету та завдання навчальної практики, представлено структурно-логічну схему та тематичний план навчальної практики, подано порядок організації навчальної практики, зміст програми навчальної практики „Вступ до фаху”, методичні рекомендації щодо виконання звіту з навчальної практики, вимоги до оформлення звіту з практики, наведено критерії оцінювання якості знань студентів та порядок підведення підсумків практики, список рекомендованої літератури.

ББК 65.291.3я73

© Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С., 2011

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2011

Зміст

Вступ ................................................................................................................

4

1 Мета та завдання навчальної практики „Вступ до фаху” ......................................................................................................................

5

2 Структурно-логічна схема навчальної практики „Вступ до фаху” .........................................................................................

6

3 Тематичний план навчальної практики „Вступ до фаху” ..................................................................................................................

7

4 Організація навчальної практики „Вступ до фаху” .........

8

5 Зміст навчальної практики „Вступ до фаху” .......................

10

5.1 теоретична частина ........................................................................

10

Тема 1 Вища освіта України у контексті Болонського процесу .........

10

Тема 2 Структура та соціально-культурна інфраструктура університету ............................................................................................................

10

Тема 3 Бібліотека університету і правила користування її фондами .

11

Тема 4 Студентське самоврядування .....................................................

11

Тема 5 Професія „менеджер”. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ ...............................................................................

11

Тема 6 Роль випускової кафедри у підготовці фахівців з менеджменту .............................................................................................................

12

Тема 7 Організація навчального процесу в університеті згідно вимог ECTS ..................................................................................................

12

Тема 8 Роль менеджера в управлінні підприємствами різних форм власності і організаційно-правових форм господарювання у сучасних умовах ................................................................................................

13

Тема 9 Професійне самовизначення студентів .....................................

13

5.2 практична частина (Самостійна та індивідуальна робота студентів) .....................................................................................

14

6 Методичні рекомендації щодо виконання звіту з навчальної практики „Вступ до фаху” .............................................

16

7 Вимоги до оформлення звіту з практики ................................

18

8 Критерії оцінки якості знань студентів ..................................

22

9 Підведення підсумків навчальної практики .......................

23

список рекомендованої літератури .............................................

24

додатки ..........................................................................................................

27

Вступ

Навчальна практика є одним з важливих елементів в системі організаційних форм і методів навчання, що забезпечує високоякісну підготовку студентів. Особливого значення навчальна практика набуває на I курсі, бо на початку навчання в університеті студент отримує можливість не тільки ознайомитися з майбутньою сферою діяльності, але і отримати практичну інформацію, що стосується основних організаційних моментів навчального процесу, методичного забезпечення та проведення занять в університеті.

Відповідно до навчального плану підготовки студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" професійного спрямування 6.030601 "Менеджмент організацій" денної форми навчання нормативна навчальна практика “Вступ до фаху” передбачена на I курсі у 1 навчальному семестрі протягом одного навчального тижня.

Проходження навчальної практики „Вступ до фаху” сприяє формуванню у студентів загальних знань про специфіку організації вищої освіти в Україні і в ДонНУЕТ в умовах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS); ознайомленню з устроєм університету та змістом навчальних планів підготовки менеджерів; усвідомленню ними майбутньої сфери професійної діяльності; сприяє професійному самовизначенню студентів, а також набуттю навичок самостійної роботи під час виконання звіту з практики.

Порядок проведення практики визначається кафедрою маркетингового менеджменту ДонНУЕТ та регламентується даною програмою.

Керівництво навчальною практикою „Вступ до фаху” здійснюють викладачі кафедри маркетингового менеджменту. Викладач-керівник практики здійснює інструктування студентів про порядок її проходження; ознайомлює з основними положеннями теоретичної частини практики; організовує зустрічі студентів з керівництвом університету, інституту економіки і управління, завідувачем випускної кафедри, керівниками підприємств різних форм власності; разом із співробітниками бібліотеки ДонНУЕТ ознайомлює студентів з порядком користуваннями фондами бібліотеки університету; здійснює контроль за виконанням студентами програми практики „Вступ до фаху”.

По завершенні практики студенти представляють керівнику звіти з навчальної практики „Вступ до фаху”, які мають бути оформлені відповідно до стандартів та навчально-методичних вимог і захищені у встановлений термін.

В програмі та методичних рекомендаціях щодо проходження навчальної практики „Вступ до фаху” наведено мету та завдання навчальної практики, представлено структурно-логічну схему та тематичний план навчальної практики, подано порядок організації навчальної практики, зміст програми навчальної практики „Вступ до фаху”, методичні рекомендації щодо виконання звіту з навчальної практики, вимоги до оформлення звіту з практики, наведено критерії оцінювання якості знань студентів та порядок підведення підсумків практики, список рекомендованої літератури.