Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Білозубенко В.С.Зовнішньоекономічна діяльність...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

146

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра міжнародної економіки

Білозубенко В.С.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Конспект лекцій для студентів IV курсу

напряму підготовки 8.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (професійне спрямування: 8.030510.01.01 «Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність» та 8.030510.01.02 «Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність»)

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

всіх форм навчання

Донецьк – 2012

зміст

ЗМІСТОВНИЙ Модуль 1. Вступ до управління ЗЕД

Тема 1. Основні поняття та положення ЗЕД

3

Тема 2. Система управління ЗЕД підприємства

8

Тема 3. Державне регулювання ЗЕД

18

Тема 4. Валютні операції та їх регулювання

40

ЗМІСТОВНИЙ Модуль 2. Техніка проведення зовнішньоекономічних операцій

Тема 5. Організація і техніка зовнішньоторгових операцій

47

Тема 6. Контрактна діяльність і комерційні переговори

55

Тема 7. Розвиток інфраструктури ЗЕД

76

Тема 8. Аналіз ефективності ЗЕД

97

ЗМІСТОВНИЙ Модуль 3. Інвестиційна зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тема 9. Міжнародні науково-технічні зв’язки та виробниче кооперування

104

Тема 10. Технологія міжнародних інвестиційних операцій

113

Тема 11. Діяльність підприємства з іноземними інвестиціями

123

Тема 12. Специфіка ЗЕД у вільних економічних зонах

131

Перелік основної і додаткової навчально-методичної літератури

142

Нормативні документи

145

Змістовний Модуль 1. Вступ до управління зед

Тема 1. Основні поняття та положення зед

1.1. Визначення ЗЕД

1.2. Суб’єкти ЗЕД

1.3. Напрями зовнішньекономічних зв’язків

1.4. Види та форми зовнішньекономічних зв’язків

1.1. Визначення ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств – це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою і науково-технічної кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.

Основним нормативним документом, який регулює порядок здійснення ЗЕД, є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХП, зі змінами і доповненнями (далі – Закон про ЗЕД).

Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб'єктів господарської діяльності (іноземних підприємств), побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

ЗЕД це також сукупність організаційно-економічних, виробничо-господарських та оперативно-комерційних функцій підприємств, орієнтованих на світовий ринок, з урахуванням обраної зовнішньоекономічної стратегії, форм і методів роботи на зарубіжних ринках. ЗЕД здійснюється на рівні виробничих структур (організацій, підприємств, об'єднань і т. д.) з повною самостійністю у виборі зовнішнього ринку та іноземного партнера, номенклатури та асортиментних позицій товару для експортно-імпортної операції, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягу і термінів поставки і є частиною їх виробничо-комерційної діяльності як із внутрішніми, так і з зарубіжними партнерами.

ЗЕД відноситься до ринкової сфері, базується на критеріях підприємницької діяльності, структурної зв'язку з виробництвом і відрізняється правової автономністю і економічної, а також юридичної незалежністю від галузевої відомчої опіки.

Вихідним принципом ЗЕД підприємств служить комерційний розрахунок на основі господарської та фінансової самостійності та самоокупності з урахуванням власних валютно-фінансових і матеріально-технічних можливостей.

У відповідності до Закону про ЗЕД суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

- виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

- обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

- виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

Принципом верховенства закону, що полягає у:

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

- забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

- здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

- здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

1.2. Суб’єкти ЗЕД

У відповідності до Закону про ЗЕД

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи .

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.