Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

4.3 Управління товарною біржею

Законом України «Про товарну біржу» (ст. 1) та ГК України (ч.2 ст. 279) передбачено, що товарна біржа є юридичною особою та діє на основі самоврядування та господарської самостійності.

Науковці розглядають самоврядування як форму управління діяльністю товарної біржі, що здійснюється винятково органами управління біржі1.

Органами управління товарної біржі є організаційно оформлений колектив фізичних осіб, який уповноважений від імені біржі здійснювати вплив на її діяльність в порядку та на умовах, передбачених в статуті біржі та положеннях2.

Система органів управління товарною біржею встановлюється ст. 11 Закону України «Про товарну біржу».

Відповідно до вказаної статті до системи органів управління товарною біржею входять наступні органи:

 • загальні збори членів біржі;

 • біржовий комітет (рада біржі);

 • контрольна ревізійна комісія;

 • виконавча дирекція.

Загальні збори засновників та членів біржі – є вищім органом управління товарною біржею, за посередництвом яких здійснюється реалізація всіх прав та обов’язків біржі та її членів.

Цей орган управління має право примати рішення з усіх питань діяльності біржі, а саме:

 • затверджувати статут та зміни до нього;

 • визначення основних напрямів діяльності біржі, її цілей і завдань;

 • затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та біржових торгів;

 • вибори та затвердження біржового комітету (ради біржі і Ревізійної комісії;

 • визначати чисельність та персональний склад біржового комітету;

 • призначати виконавчого директора;

 • приймати нових членів до складу біржі та виключати з членів біржі;

 • затверджувати основні напрямки діяльності біржі тощо.

Рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою біль­шістю засновників і простою більшістю від числа присутніх чле­нів біржі.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували кваліфікована більшість Засновників і прос­та більшість присутніх членів біржі.

Однак є ряд питань, що приймаються більшістю у 3/4 голосів членів біржі - акціонер­ного товариства, які беруть участь у зборах, зокрема:

- зміна статуту біржі;

- прийняття рішення про припинення діяльності біржі;

- створення та припинення діяльності філій та представництв біржі.

Кожен з членів та засновників біржі, інші зацікавлені особи повинні бути персонально повідомлені способом, передбаченим статутом, про час та місце проведення загальних зборів. Повідомлення також має бути надруковане в місцевому друкованому засобі інформації (за місцем знаходження біржі відповідно до Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України) та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради Украї­ни, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу й місця прове­дення зборів та порядку денного.

Члени біржі володіють правом як дорадчого (бути при­сутнім і брати участь в обговоренні питань порядку денного), так і вирішального голосу (брати участь у голосуванні). Кожен член біржі володіє одним вирішальним голосом. Право участі в загальних зборах члени біржі реалізовують особисто або через представників, якими повинні бути треті особи. Здійснення представництва інтересів члена біржі іншим членом біржі не можливе.

Кожен учасник біржі має право до скликання загальних зборів ознайомитись із документами, пов'язани­ми з порядком денним зборів. Загальні збори не вправі прийма­ти рішення з питань, не включених до порядку денного.

Для управління товарною біржею у період між загальними зборами членів біржі утворюється біржовий комітет (рада біржі), якому з цією метою делегується частина функцій вищого органу управління, що не належать до його виключної компетенції.

Біржовий комітет здійснює поточний контроль за діяльністю біржі.

До функцій біржового комітету (ради біржі) належать:

- керівництво діяльністю біржі в період між загальними зборами її членів;

- заслуховування й оцінка звіту Правління біржі;

- внесення поправок до правил біржової торгівлі;

- підготовка рішень загальних зборів членів біржі;

- представництво біржі в державних та інших організаціях в усіх справах біржі;

- встановлення розміру всіх внесків, виплат, грошових і ко­місійних зборів;

- підготовка рішення про прийом або виключення членів біржі;

- підготовка рекомендацій підприємствам і організаціям про заміну їх повноважних представників, які беруть участь у біржових торгах;

- заборона членам біржі, які порушили правила біржової торгівлі, відвідувати біржу на певний термін або до затвердження чи скасування цього рішення загальними зборами;

- створення необхідних підрозділів біржі, що функціонують на громадських засадах, затвердження тимчасових (до затвер­дження загальними зборами) положень, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність цих підрозділів, а та­кож підрозділів, що створюються правлінням біржі;

- організація і проведення кваліфікаційних екзаменів для брокерів;

- підготовка до загальних зборів членів біржі проектів пра­вил біржової торгівлі, документів, що регламентують діяльність біржі, а також доповнень і змін до них;

- реалізація рішень і постанов загальних зборів заснов­ників і членів біржі;

- здійснення контролю за дотриманням його учасниками правил біржової торгівлі1.

Однією з найважливіших функцій біржового комітету є уза­гальнення і систематизація торгових звичаїв, що склалися, а та­кож безпосередня розробка проектів правил біржової торгівлі, регламентів, інструкцій та інших документів про діяльність бір­жі, які потім подаються на затвердження загальними зборами.

Разом з біржовим комітетом, загальні збори членів товарної біржі обирають контрольну ревізійну комісію.

До функцій ревізійної комісії належить здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю біржі та її відокремлених підрозділів.

Така контрольна функція ревізійної комісії реалізується шляхом здійснення перевірки фінансово-гос­подарської діяльності біржі, її торгових, розрахункових, валютних та інших операцій до проведення загальних зборів членів бір­жі.

Окрім цього, ре­візійна комісія перевіряє:

- виконання встановлених кошторисів, нормативів і лімітів;

- своєчасність і правильність здійснення платежів до бюджету;

- своєчасність і правильність відрахувань та виплат диві­дендів;

- дотримання біржею та її органами управління законодавчих актів й інструкцій, а також рішень Загальних зборів членів біржі;

- дотримання членами біржі правил біржової торгівлі, змісту й умов укладених біржових угод;

- постановку та правильність оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку й звітності.

Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на біржі створюються виконавча дирекція бірж та спеціальні підрозділи (ч.1 ст.12 Закону України «Про товарну біржу»):

 • розрахункова палат;

 • біржовий арбітраж;

 • котирувальна комісія;

 • інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.

Голова та члени виконавчої дирекції не є членами біржі та працюють за наймом (трудовою угодою). Права і відпо­відальність керівника та його заступників визначаються Біржовим комітетом.

До компетенції виконавчої дирекції біржі належать:

- поточне керівництво комісіями (відділами) біржі;

- організація і ведення обліку, підготовка встановленої ста­тистичної звітності, господарсько-фінансове забезпечення діяль­ності біржі;

- придбання і продаж майна біржі та здійснення інших юри­дичних дій від її імені за розпорядженням біржового комітету;

- прийняття та звільнення з роботи співробітників підроз­ділів біржі, які працюють за наймом (трудовою угодою), і не є чле­нами біржі;

- організація публікацій біржової комерційної інформації, реклами діяльності біржі;

- створення необхідних підрозділів біржі (за винятком реві­зійної, арбітражної та інших комісій), які забезпечують її нор­мальне функціонування;

- розробка тимчасових (до затвердження загальними зборами) положень, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність новостворених підрозділів, призначення їх керівників;

- розпорядження фінансовими коштами й іншим майном біржі, що виділені правлінню для забезпечення його функціонування;

- організація перевірки відповідності стандартам зразків про­дукції, що реалізовується або обмінюється на біржі, проведення експертизи, а в необхідних випадках - лабораторних аналізів і контрольних випробувань;

- організація надання учасникам біржових торгів інформа­ційно-комерційних, рекламних і консультаційних послуг, за­безпечення їх необхідними коштами, оргтехнікою і зв'язком;

- реалізація рішень і постанов загальних зборів засновників і членів біржі, а також біржового комітету;

- здійснення контролю за дотриманням учасниками біржових торгів, відвідувачами і гостями встановлених біржею правил;

- оповіщення засновників, членів біржі й інших зацікавлених осіб про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

- встановлення розміру й форм оплати праці найманих пра­цівників, а також розвиток виробничо-технічної бази біржі.

Як вже зазначалося вище, ч.1 ст.12 Закону України «Про товарну біржу» визначає типову організаційну структуру товарної біржі, яка представлена спеціальними органами.

Підрозділом стаціонарної структури біржі є Розра­хункова палата.

Функції Розрахункової палати полягають в:

- оперативному і точному проведенні розрахунків за біржовими угодами,

- ре­гулюванні та формалізації процедури платежів.

У разі виникнення спорів між покупцями, продавцями і бро­керами під час укладання або виконання біржових угод на товарній біржі утворюється Арбітражна комісія.

Арбітражна комісія не наділе­на правом приймати рішення, які є обов'язковими до виконання сторонами конфлікту. До певної мірі це погоджувальна комісія. А тому в разі незадоволення будь-якою зі сторін висновками розгляду справи Арбітражною комісією, справа передається до господарського суду. Водночас подання оскарження до госпо­дарського суду не звільняє сторону, визнану винною Арбітраж­ною комісією, від належного виконання рішень цього органу.

Обов'язковість дотримання арбітражної процедури вирішен­ня спорів зумовлена членством у біржовому товаристві або до­пуском до участі у біржових торгах (для постійних і разових відвідувачів).

Арбітражна комісія затверджується загальними зборами чле­нів біржі на певний строк, як правило, на рік. Розглядаючи спо­ри, біржові Арбітражні комісії керуються законодавством, а та­кож чинними на цій біржі правилами і торговими звичаями.

Котирувальна комісія - підрозділ біржі, основним завдан­ням якого є котирування цін: фіксування та публікація цін за результатами біржових торгів у біржових бюлетенях, який роз­глядається як біржовий довідник.

Біржовий бюлетень є катало­гом обробки численних відомостей не тільки здійснених, тобто укладених угод, але й товарів, що пропонуються до торгів, а та­кож заявок про попит, у тому числі й під час позабіржових угод. У структурі Котирувальних комісій нерідко створюються відповідні секції за окремими групами товарів.

До основних функцій Котирувальної комісії належать:

- визначення котирувань щодо кожного біржового товару;

- підготовка та випуск біржових бюлетенів;

- аналіз та інформування учасників біржових торгів про ди­наміку (рух) цін;

- нагляд за своєчасним представленням учасниками біржо­вого процесу відповідним підрозділам біржі повних і об'єктив­них відомостей про укладені ними угоди;

- аналіз методів котирування і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

- надання консультацій зацікавленим особам;

- встановлення разом з арбітражною комісією ціни на бір­жові товари під час виникненні спірних питань1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.