Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Згідно з тематичним планом дисципліни “Податковий менеджмент” окремі теми і питання програми викладаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямах:

- з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять, увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень законодавчих актів;

- з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для самостійного вивчення, необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з навчальною програмою.

При вивченні дисципліни студентам слід керуватися рекомендованим списком літератури.

Крім того, для надання необхідної допомоги студентам у самостійному вивченні окремих тем і питань нижче наводиться їх стисле викладення.

З метою закріплення програмного матеріалу студентам необхідно провести самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми, виконання запропонованих завдань та рефератів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

  • самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

  • самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань;

  • виконання запропонованих завдань;

  • написання рефератів.

Завдання самостійної роботи повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій.

Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (іспиту).

Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту

Мета:

Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань організації податкового менеджменту Україні

План вивчення теми

1. Розвиток концепцій оподаткування. Завдання сучасної податкової політики.

2. Необхідність податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту на макро- і мікрорівні.

3. Органи управління у податковій сфері. Податкова служба України: структура, завдання, права і функції

Методичні рекомендації

В першому питанні необхідно звернути увагу на концептуальні положення, що утворюють теоретичні основи податкової справи. Вони були викладені ще в XVII столітті англійським економістом В. Петті в «Трактаті про податки і збори». Зокрема він писав: «який би не був великий податок, але якщо він лягає на всіх пропорційно, ніхто не втрачає із-за нього будь-якого багатства».

У XVIII столітті шотландський економіст А. Сміт у праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» сформулював основні принципи оподаткування, актуальні і сьогодні. До них відносяться:

- рівномірність (загальність оподаткування і рівномірність його розподілу між платниками);

- визначеність (час, способи і суми платежів повинні бути зручними для платників);

- зручність (механізм стягнення податків має бути зручним для платників);

- економічність (податок повинен стягуватися з мінімальними витратами).

Фіскальна функція податків була збережена до 30-х років ХХ сторіччя. Під час найглибшої за всю історію розвитку економічної кризи 1929-1933 років концепцію державного регулювання економіки науково обґрунтував англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Одне з основних положень кейнсіанської теорії полягає у тому, що податки є важливим інструментом регулювання економіки, безпосередньо впливають на попит і споживання.

На зміну кейнсіанській концепції «ефективності попиту» прийшла неокласична теорія «ефективності пропозиції» чи «економіки пропозиції» На чолі з А Лаффером група американських економістів висунула гіпотезу про те, що ріст податкових ставок лише до визначеної межі стимулює збільшення податкових надходжень, після чого їхній ріст сповільнюється. Ідеї американських вчених домінують в сучасних теоріях. Таким чином, на кожнім етапі соціально-економічного розвитку концепції оподаткування трансформуються в залежності від цілей і функцій, що покладаються на податкову систему.

В другому питанні потрібно обґрунтувати необхідність податкового менеджменту, дати пояснення поняттям суб’єкти, об’єкт, розкрити мету та функції податкового менеджменту на макро- і мікрорівні.

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків для забезпечення сталої фінансової бази держави, яка необхідна для виконання функцій, делегованих їй суспільством. Призначенням податкової політики є практичне застосування широкого арсеналу різних властивих інструментів (податкових ставок, способів оподаткування, податкових пільг), що становлять податковий механізм. Проведення такої діяльності ґрунтується на обліку податкових надходжень від окремих платників податків, що, в свою чергу, обумовлює, з одного боку, необхідність своєчасного нарахування та сплати податків, а з іншого – необхідність постійного адміністрування цього процесу, від обліку платників податків до примусового стягнення боргів, тобто управління податками як на мікро-, так і на макроекономічному рівні.

В економічній літературі поняття «управління, менеджмент» визначаються як сукупність принципів, форм, прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт для досягнення певного результату.

Об’єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між державою та платниками з приводу сплати податків і обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Органи законодавчої та виконавчої влади, контролюючі органи у сукупності з платниками податків створюють коло суб’єктів податкового менеджменту.

Функцією податкового менеджменту на макрорівні є забезпечення доходної частини бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва і соціальної сфери.

Функцією податкового менеджменту на мікроекономічному рівні є своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством за умов повного використання податкових стимулів (вигод, пільг тощо), які забезпечують зростання підприємницького прибутку. Податковий менеджмент на мікрорівні передбачає прогнозування і планування податків, податковий облік, внутрішній контроль оподатковуваних баз. Але всі ці функції, звичайно мають особливості, належні цілям та завданням мікроекономічного рівня.

В третьому питанні потрібно надати увагу органам управління у податковій сфері, зокрема зосередити увагу на податковій службі України: її структурі, завданнях, правах і функціях

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» визначає статус і правові засади функціонування податкової служби, її структуру, функції, призначення керівників, права і обов’язки посадових осіб податкових органів, основні завдання податкової міліції. З 1996 року ДПАУ є центральним органом виконавчої влади, податкова міліція є структурним підрозділом ДПАУ.

Система органів ДПС має 3-х рівневу структуру.

1-й рівень – ДПА України;

2-й рівень – державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

3-ій рівень – ДПІ в районах, містах, районах у містах.

Завданнями органів ДПС є:

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильність обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, ДЦФ податків, зборів і обов’язкових платежів;

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

- формування та ведення Державного Реєстру фізичних осіб – платників податків та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

- роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків.

Державна податкова служба має великі права, а також широке коло обов’язків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.