Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

44. Контроль нарахування та сплати місцевих податків і зборів.

6. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме: завдання поточного модульного контролю оцінюються: в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспиті від 0 до 40 балів (включно). Розподіл балів, які присвоюються студентам

Модуль І (поточне тестування, практичні заняття)

Модуль ІI (поточне тестування, практичні заняття)

Іспит

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

22

38

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

6

6

5

12

12

7

7

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Формами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

    • домашня контрольна робота;

    • самостійна робота;

    • робота на практичних заняттях;

    • індивідуальна робота.

Домашня контрольна робота

Оцінювання знань студентів за результатами домашньої контрольної роботи здійснюється за 40-бальною шкалою. Критерії оцінювання:

  • Точність виконання завдання – 20 балів.

  • Повнота виконання завдання – 20 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється диференційовано за кожною темою із врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є конспектування окремих питань.

Критерії оцінювання:

- Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 1, 2 бали за питання в залежності від теми.

- Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 10 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.