Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань

Індивідуальна робота подана згідно із структурою залікового кредиту, а перелік індивідуальних завдань за модулями (змістовими модулями) з кожної теми.

Індивідуальна робота здійснюється студентами заочної форми навчання протягом 9 семестру. Контроль за станом виконання індивідуальної роботи здійснюється на індивідуальних та практичних заняттях.

Індивідуальна робота студентів заочної форми навчання проводиться у трьох напрямах:

 • виконання індивідуальних завдань з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять;

 • підготовки рефератів та доповіді з актуальних питань тем дисципліни;

 • виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Кожен студент отримує індивідуальні завдання, тематику рефератів, доповіді, ІНДЗ індивідуальної роботи на початку вивчення дисципліни. Індивідуальні завдання з окремих питань за темами дисципліни виконують студенти всієї групи у повному обсязі. Вибір тем рефератів, доповіді, ІНДЗ індивідуальної роботи залишається за студентом.

Для якісного виконання індивідуальних завдань, підготовки рефератів та доповідей, ІНДЗ з актуальних питань тем дисципліни, студентам слід керуватися конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до самостійної та індивідуальної роботи, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень модулів (змістових модулів).

Індивідуальні завдання містять всі теми дисципліни, що вивчається. В 9 навчальному семестрі пропонується виконувати індивідуальні завдання та реферат в строки вивчення відповідної теми і зробити доповідь на практичному занятті. Це дасть можливість оцінити якість виконання роботи, глибину вивчення актуальних питань кожної теми модуля (змістового модуля).

Кількість і характер включених індивідуальних завдань дозволяють їх розв’язувати як під час аудиторних занять, так і самостійно.

Індивідуальні завдання містять ІІІ типи завдань (теоретичні, розрахункові, графічні) різного рівня складності з кожної теми.

При виконанні завдання І типу (теоретичні) передбачено, в основному, визначити сутність та роль податкового менеджменту при нарахуванні та сплаті податків. Це дасть можливість забезпечити засвоєння предметних знань, навичок роботи з літературними джерелами.

Завдання ІІ типу (розрахункові) передбачають дослідження якості проблеми і її характеристики. Їх виконання дасть можливість сформувати певні навички та вміння самостійно використовувати засвоєні знання.

Індивідуальні завдання ІІІ типу (графічні) вбирають в себе два попередні рівні і дають змогу реалізувати цілі вищої школи щодо підготовки творчих фахівців. Аналіз того чи іншого показника може бути зроблений тільки після вивчення сутності цього показника, його ролі в економічному розвитку держави та впливу на окремі сфери діяльності. Це спонукає студента самому аналізувати умови, здійснювати необхідний інформаційний пошук, приймати рішення. Аналіз слід завершити обґрунтованими висновками.

Оформити виконані індивідуальні завдання необхідно у загальному зошиті у формі опорного конспекту.

Вибір теми реферату, доповіді здійснюється студентами самостійно. Реферати, доповіді виконуються в письмовій формі та являють собою стислий виклад суті певного питання або наукової проблеми, що відповідає змісту теми, яка вивчається та включає огляд відповідних джерел. Реферати, доповіді повідомляються студентом під час проведення практичного заняття в строки вивчення відповідної теми, з метою залучення до дискусій і обговорення викладеного матеріалу.

Структурними компонентами побудови реферату, доповіді є:

 • вступ, у якому визначено актуальність обраної теми, проблематики й постановка завдань;

 • основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, розкривається провідна ідея, її теоретичне та практичне обґрунтування та авторська інтерпретація проблеми;

 • висновки та рекомендації щодо подальшого вирішення проблеми;

 • список використаної літератури, що допомогла зорієнтуватися у виборі теми та обрати шлях наукового пошуку.

При опрацюванні використаної літератури необхідно вміти аналізувати джерела й робити правильні висновки на основі теоретичних положень.

Обсяг виконаної роботи має становити 6-8 сторінок формату А4 і розраховується на 10-15 хвилин виступу.

Максимальна кількість балів за виконання реферату, доповіді та участь у практичних заняттях - 4 бали. Необхідно звернути увагу на те, що оцінка (бали) залежить не тільки від якості виконання реферату, доповіді, але й від участі у практичних заняттях.

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) здійснюється студентами за власним бажанням, які вже мають певний досвід наукової діяльності з проблематики дисципліни, що вивчається. Отже, ІНДЗ – є засобом самостійного теоретико – експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики.

Основним видом ІНДЗ є підготовка та публікація наукової статті, мета якої полягає в поданні інформації про проведену наукову роботу, одержані результати та визначенні напрямку для подальшої розробки теми, актуальних проблем, що потребують свого розв’язання.

Логіка викладення матеріалів наукової статті:

 • вступна частина, де пояснюються аргументи вибору дослідження теми;

 • основний зміст, де йдеться про основні положення, які автор прагне висвітлити;

 • висновки, що узагальнюють основний зміст статті.

Головна вимога при підготовці наукової статті – лаконічність, конкретність та змістовність. Написання наукової статті здійснюється згідно з сучасними вимогами ВАК України. Обсяг статті 6-20 сторінок формату А4. Наукова стаття друкується у фахових журналах та наукових збірниках.

ІНДЗ можуть також виконуватися і у формі написання тез доповіді з тієї ж запропонованої проблематики дисципліни, що вивчається та обраної студентом самостійно.

Тези доповіді – стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у більш повному обсязі повідомляється автором – доповідачем в усній формі. Тези складаються з послідовного викладу окремих тверджень, що не підкріплюються фактичним матеріалом та висвітленням перебігу дослідження. Їх обсяг не перевищує 3-х сторінок формату А4, що зумовлює вимоги до написання, зокрема чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у публічному виступі з доповіддю або повідомленням.

Тези публікуються у збірниках, присвячених темі конференції, і мають завданням подати коротку і якомога вичерпну інформацію про актуальні питання.

Максимальна кількість балів за виконання ІНДЗ - 20 балів. Оцінка (бали) за виконання ІНДЗ є складовою підсумкової (загальної) оцінки з навчальної дисципліни.

При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає самостійне, правильне виконання завдань.

При оцінці індивідуальної роботи враховується:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у чинній системі оподаткування;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчий та інструктивний матеріал, аналізувати цифрові дані й самостійно викладати свої думки з того чи іншого питання;

 • уміння використовувати набуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення конкретного цифрового матеріалу.

Обов'язковим для розкриття теми індивідуальної роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних (за виключенням суто теоретичних тем). Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії.

Робота повинна бути оформлена відповідно вимогам щодо оформлення індивідуальних завдань.

ІНДЗ повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій.

За недотримання вимог щодо оформлення ІНДЗ знімається до 5 балів.

За низький рівень підготовки ІНДЗ та їх презентацію знімається до 10 балів.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (іспиту).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.