Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

МОДУЛЬ І

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи місцевих фінансів

Тема 1

Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Мета заняття:

поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів про сутність, правові основи, функції, організацію та розвиток системи місцевих фінансів в Україні

План вивчення теми

1. Передумови виникнення теорії місцевих фінансів як галузі фінансової науки.

2. Історичний розвиток органів місцевого самоврядування.

3.Основні теорії, що пояснюють суть і природу місцевого самоврядування як форми місцевої влади.

4.Функції та завдання, покладені на місцеві органи влади України, як основа вибору моделі місцевих фінансів.

5.Територіальна громада як первинний об'єкт місцевого самоврядування.

6. Правові основи організації місцевих фінансів.

7. Причини виникнення і функціонування місцевих фінансів.

8. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні теми слід знати, що функціонування та подальший розвиток місцевих фінансів відбувається на основі відповідного правового забезпечення. Так, засади місцевих фінансів сформовані в положеннях Європейської хартії про місцеве самоврядування, Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, Декларації про принципи місцевого самоврядування країн СНД, Європейської хартії міст, Європейської декларації прав міст, Хартії українських міст.

До базових нормативних актів слід віднести Конституцію України (1996 р.), Закон Україн «Про місцеве самоврядування в України» (1997 р.), Закон Україн «Про місцеві державні адміністрації» (1999 р.), Бюджетний кодекс України» (2001 р.), щорічні закони України про державний бюджет України, Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» (1993 р.) та ін.

Необхідно вивчити, що місцеві фінанси – це система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них звдань.

Місцеві фінанси виконують 3 основні функції: розподільчу (формування доходів і видатків місцевих бюджетів, за допомогою чого проходить процес забезпечення бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на них завдань), контрольну (забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове та економічне використання), стимулюючу(створення таких умов, за яких органим місцевого самоврядування будуть безпосередньо зацікавлені у збільшенні надходжень, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів).

Управління місцевими фінансами здійсню­ється через інститут місцевого самоврядування.

Саме поняття «самоврядування» вперше було вжито в період Великої французької революції, щоб підкреслити самостійність громади щодо держави. Місцеве самоврядування в його сучасно­му розумінні з'явилося в середині XIX ст. Термін "місцеве само­врядування" було введено німецьким вченим Рудольфом Гнейстом для означення такого управління на місцях, за якого тери­торіальні громади, що історично склалися, були наділені правом самостійно (в межах законів) вирішувати місцеві справи.

Місцеве самоврядування — це система організації влади на місцях, за якої місцеві громади мають реальну можливість через різні форми самостійно, незалежно від держави розв'язувати проблеми, що стосуються організації їх життя. Основу місцевого самоврядування становить територіальна громада, що є його первинним суб'єктом.

Однією з об'єктивних причин необхідності існування в су­часній державі інституту місцевого самоврядування є теоретична ймовірність наявності розбіжностей на місцях між інтереса­ми держави (загальнонаціональними інтересами) й інтереса­ми певної громади. Інститут місцевого самоврядування покли­каний розумно узгоджувати ці розбіжності. Інша причина — практична неможливість центрального державного регулюван­ня усіх без винятку проблем, що виникають на місцях.

Місцеве самоврядування створює необхідні умови для наближення влади до населення, формує гнучку систему управління, добре пристосовану до місцевих умов і особливостей території, сприяє розвитку ініціативи громадян. На місцевому рівні зосереджено великі резерви підтримання економічного зростання, формування ефективних управлінських впливів та підвищення соціального добробуту населення.

Місцеве самоврядування — складне соціально-політичне явище. Виділяють три основні теорії місцевого самоврядування, які намагаються дати відповідь на питання про характер влади, яку територіальна громада здійснює само­стійно і безпосередньо або через органи місцевого самовряду­вання, а саме:

1) державницьку теорію;

2) громадівську теорію;

3) теорію муніципального дуалізму.

Аналіз чинної законодавчої бази, яка регламентує функціонування місцевого самоврядування вУкраїні, дає можливість основні принципи організації місцевих фінансів, що передбачають: обов’язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням; чіткий поділ дохідних джерел та видатків між державним та місцевими бюжетами; надання відповідних власних джерел місцевому самоврядуванню; самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів; державну фінансову підтримку не самодостатніх територіальних громад; стимулювання збільшення доходів державного та місцевих бюджетів; раціональне й економічне використання матеріальних і фінансових ресурсів; здійснення постійного контролю за використанням наявних ресурсів; гласність та прозорість при формуванні та використанні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Розглядаючи тему необхідно відмітити, що у ринкових умовах господарювання подальше зміцнення місцевих фінансів пов’язане з розвитком форм власності, розширила свої межі комунальна форма власності. Розвиток комунальної форми власності потребує того, щоб її власник, тобто територіальна громада та її органи самоврядування, мали право вільно використовувати власні фонди грошових коштів, які формуються на підприємствах комунальної форми власності. Крім того, у ринкових умовах господарювання, коли в державі на високий рівень підносяться демократичні принципи її подальшої розбудови, значно розширюються права місцевих органів самоврядування, виникає необхідність передачі частини повноважень держави місцевим органам самоврядування і забезпечення їх фінансовими ресурсами для виконання своїх функціональних обов’язків.