Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

6. Методичні рекомендації та завдання до домашньої контрольної роботи

У терміни, встановлені графіком навчального процесу, студент повинен виконати контрольну роботу, яка включає:

- два теоретичні питання;

- визначення термінів і понять;

- тестові завдання.

При оформленні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

- роботу необхідно писати в зошиті або на аркушах формату А4;

- необхідно залишати поля для зауважень рецензента;

- робота пишеться акуратно, без виправлень і скорочень слів;

- обов'язкова нумерація сторінок;

- наприкінці роботи приводиться список використаних літературних джерел.

Студент вибирає варіант контрольної роботи залежно від номера у списку групи.

Загальна кількість балів за виконання контрольної роботи – 18 балів, у тому числі:

  • за кожне теоретичне питання – по 5 балів;

  • визначення термінів і понять – 4 балів;

  • відповіді на тестові завдання - 4 балів.

Варіант №1

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Історичні аспекти розвитку місцевих фінансів.

2.Об’єктивна необхідність й організація бюджетного вирівнювання в Україні.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять): автономність бюджету; бюджетний запит; комунальні банки; доходи місцевих бюджетів; план асигнувань; прожитковий мінімум; фінансові ліміти; бюджетна поправка (зміни до бюджетних призначень); делеговані повноваження; житлово-комунальне господарство.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання:

  1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначаються:

а) Президентом України;

б) місцевими радами цих громад;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

ґ) Рахунковою палатою України.

2 Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі:

а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;

б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

в) власних доходів місцевих бюджетів;

г) доходів, отриманих від місцевих податків та зборів.

3 Бюджет розвитку є складовою частиною:

а) загального фонду місцевого бюджету;

б) спеціального фонду місцевого бюджету;

в) фонду нагромадження;

г) поточного бюджету.

4. На структуру витрат на житлове господарство впливають такі

чинники:

а) поверховість будинків; б) компактність їх розміщення;

в) місцезнаходження району; г) технічна оснащеність будинків;

д)наявність місць загальноміського користування;

е) всі відповіді вірні.

5. До доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відносяться:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) місцеві податки та збори;

в) надходження адміністративних штрафів;

г) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

Варіант №2

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

2.Формульна система розрахунку міжбюджетних трансфертів.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

бюджетні асигнування; бюджетний процес;. єдність бюджетної системи;

комунальні платежі; планування бюджетне; протокол про бюджетне правопорушення; фінансові партнери місцевих органів влади; бюджетний календар; закон про Державний бюджет України; загальний фонд бюджету.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання:

1.Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує:

а) Державний і обласний бюджети;

б) республіканський бюджет автономії та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування цієї автономії;

в) бюджет міста Севастополя та республіканський бюджет;

г) бюджет міст та селищ автономії.

2. З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

а) на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

б) фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані відповідним виконавчим органам влади;

в) фінансування військових частин, які розташовані на даній території;

г) фінансування загальнодержавних установ та організацій ос­віти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, со­ці­ального забезпечення і соціального захисту населення;

ґ) фінансування підприємств і господарських організацій, які вхо­дять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів.