Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Бюджетна система Методичні рекомендації для курсової роботи 2012.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
494.59 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бюджетна система

Методичні рекомендації

до виконання курсових робіт

для студентів, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2012

Індекс ББК 65.261.3

Ч 81

Чубак А.Ю., Роменська К.М.

Бюджетна система: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – 23 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система» містять загальні положення, рекомендації щодо порядку вибору теми курсової роботи, структури і змісту курсової роботи, підбору літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи, оформлення, захисту курсової роботи та критерії оцінки.

Укладачі:

А.Ю. Чубак

ст. викладач кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

К.М. Роменська

ст. викладач кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.О.Дулік

к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

О.П. Величко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпропетровського державного аграрного університету

Відповідальний

за випуск:

Л.В. Лисяк

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол № __ від ___________р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів та державного управління

Протокол № 1 від 29.08.2012 р.

ЗМІСТ

1.

Загальні положення

4

2.

Порядок вибору теми курсової роботи

5

3.

Структура і зміст курсової роботи

5

4.

Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

7

5.

Оформлення курсової роботи

8

6.

Захист курсової роботи та критерії оцінки

11

7.

Список рекомендованої літератури

14

Додатки

1. Загальні положення

Відповідно до навчального плану з дисципліни “Бюджетна система” студенти виконують курсову роботу. Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами знань, яка дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних задач, розвинути навички самостійної науково-дослідної роботи.

Метою курсової роботи є: поглиблине засвоєння змісту дисципліни в цілому і її окремих питань, положень; набуття навичок самостійного наукового дослідження економічних явищ, процесів, управління бюджетними коштами.

Виконання курсової роботи дає можливість навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційний матеріал, формувати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

У процесі виконання курсової роботи студенти повинні проаналізувати напрями сучасної бюджетної політики та її вплив на економічні і соціальні процеси в державі; ефективність діючої системи формування доходів і видатків державного і місцевих бюджетів; розглянути можливі шляхи вдосконалення бюджетного процесу в Україні.

Крім того, при виконанні завдань курсової роботи студенти повинні продемонструвати вміння вирішувати економічні, організаційні, правові питання, що виникають в процесі управління доходами і видатками бюджету як на макро-, так і на мікрорівні. Це потребує вміння працювати з бюджетним законодавством, застосовувати методики планування бюджетних доходів і видатків та самостійно виконувати розрахунки. В курсовій роботі мають бути враховані останні зміни бюджетного законодавства та нововведення в практиці роботи органів фінансової системи. При цьому необхідно застосовувати позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід.

Порядок і етапи виконання курсової роботи:

  • вибір теми, визначення мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження;

  • підбір, вивчення та обробка літературних джерел;

  • складання плану роботи;

  • написання та оформлення курсової роботи;

  • захист курсовї роботи.