Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ДЦФ-ДКР-новое.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
124.93 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Методичні рекомендації та завдання

для домашньої контрольної роботи з дисципліни

Державні цільові фонди”

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра податків

Методичні рекомендації та завдання

для домашньої контрольної роботи з дисципліни

Державні цільові фонди”

для студентів заочного факультету,

які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

Дніпропетровськ – 2012

Державні цільові фонди”. Методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. - 14 с.

Автор-укладач: В.Є.Тараненко - старший викладач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: Т.Н.Корнієнко – к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

І.М.Панасейко – к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Академії митної служби України

Відповідальний

за випуск: Т.О.Дулікзавідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри податків

Протокол № 6 від 12.01.2012 р.

1. ПОяснювальна записка

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми виконують одну контрольну роботу з дисципліни ”Державні цільові фонди”.

Метою виконання роботи є виявлення теоретичних знань студентів з дисципліни, а також вмінь застосовувати набуті знання для вирішення практичних завдань.

Варіант контрольної роботи визначається кожному студенту викладачем у алфавітному порядку згідно списку групи.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної та практичної. Варіант містить одне теоретичне питання та одне ситуаційне завдання.

Відповіді на теоретичне питання слід надати у відповідності з чинним законодавством з питань створення та дії державних фондів фінансових ресурсів.

При вирішенні ситуаційного завдання необхідно:

  1. вибрати вірну методику розрахунку показників;

  2. застосувати необхідні прийоми і методи обчислення;

  3. пояснити послідовність рішення завдання;

  4. виконати розрахунки;

  5. сформулювати обґрунтовані висновки.

Наприкінці контрольної роботи необхідно навести список законодавчих актів та літературних джерел, які було використано при виконанні контрольної роботи, вказати дату виконання роботи та поставити підпис.

2. Методичні рекомендації до контрольної роботи

Виконуючи контрольну роботу, слід додержуватись загальних правил: студент повинен вказати варіант контрольної роботи, записати завдання, викласти його зміст. Писати необхідно без скорочень, залишати поля, нумерувати сторінки контрольної роботи. Практичні завдання слід виконувати з необхідними поясненнями. В кінці роботи вказується використана література, дата виконання і підпис студента. Обсяг роботи не повинен перевищувати учнівського зошита.

Для виконання першого завдання контрольної роботи студенти повинні опрацювати рекомендовану основну та додаткову літературу, а також інші доступні інформаційні джерела.

При виконанні другого завдання необхідно керуватися рядом законодавчих актів. Так, для вирішення запропонованих завдань необхідно спиратися на Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат за діючими видами загальнодержавного соціального страхування.

Збір, облік коштів та контроль за повнотою сплати єдиного внеску згідно цього Закону покладається на органи Пенсійного фонду.

Єдиний внесок нараховується:

- для платників, що використовують працю найманих працівників на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

- для військових частин, підприємств, установ та організацій, що виплачують грошове забезпечення на суму грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

- для фізичних осіб, що перебувають на загальній системі оподаткування на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між членами сім`ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу;

- для фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім`ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

- для застрахованих осіб, що отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

- для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Єдиний внесок для страхувальників, що використовують найману працю, встановлюється у відсотках до бази нарахування (ФОП, доходу, грошове забезпечення).

Розмір єдиного внеску для страхувальників в залежності від виду діяльності, характеру виплат диференційований.

Для платників, які використовують найману працю і нараховують єдиний внесок на визначену для них базу оподаткування в межах від 5,3% до 49,7%.

Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний внесок із визначеної для них бази оподаткування в межах від 2% до 6,1%

Платники єдиного внеску зобов`язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

При цьому платники-страхувальники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов`язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Днем сплати єдиного внеску вважається у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду - день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду; у разі сплати єдиного внеску готівкою - день прийняття до виконання банком або іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Базовим звітним періодом є календарний місяць, а для платників фізичних осіб громадян-підприємців - календарний рік.

Відповідно і звітність місячна, встановлена для страхувальників, що мають найману працю. Термін подачі до 20 числа місяця, слідуючого за звітним.

Для фізичних осіб громадян-підприємців, незалежно від способу оподаткування, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, членів сім’ї фізичної особи-суб’єкта господарської діяльності, які беруть участь у проводженні підприємницької діяльності до 1 квітня слідкуючого за звітним роком.

Право на добровільну сплату єдиного внеску мають:

- громадяни-підприємці - на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;

- громадяни України, які працюють за межами України, - на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та пенсійне страхування.

При виконанні практичних завдань необхідно також керуватись Законом України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” із змінами і доповненнями.

Слід враховувати, що внески до фонду соціального захисту інвалідів не є обов’язковими і носять штрафний характер. Встановлений ліміт робочих місць для інвалідів складає 4% загальної кількості робочих місць на підприємстві. Згідно з чинним законодавством підприємства, на яких не створені робочі місця для працевлаштування інвалідів, сплачують до відповідного Фонду річну заробітну плату за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Не застосовуються штрафні санкції до бюджетних підприємств та організацій, а також до підприємств з чисельністю працівників менше 15 чоловік.