Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Бюджетна система Методичні рекомендації для курсової роботи 2012.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
494.59 Кб
Скачать

6. Захист курсової роботи та критерії оцінки

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і подається науковому керівнику для рецензування (Додаток Г) та попередньої оцінки не пізніше строку, вказаного у завданні.

Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не дозволяються.

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту.

Орієнтиром в підготовці до захисту курсової роботи є відгук наукового керівника, а також зауваження на сторінках у тексті роботи. У відгуку не вказується остаточна оцінка, а надається попередня оцінка у формі висновку: “Робота допускається до захисту” чи “Робота не допускається до захисту”. Остаточна оцінка робиться після захисту роботи.

Якщо робота не допущена до захисту, то студент повинен повністю або частково переробити її у відповідності до вимог, наведених у рецензії та знову подати на перевірку. Змінювати тему курсової роботи забороняється. Робота не допускається до захисту, якщо вона не має самостійного характеру (наприклад, переписаний відповідний розділ підручника), якщо основні питання не розкриті або викладені схематично, в тексті містяться помилкові положення, а робота оформлена неправильно, текст написано недбало.

Захист курсових робіт проходить згідно з графіком перед комісією, склад якої визначається кафедрою. Захист складається з докладу студента за результатами виконаних досліджень ( до 5 хвилин) і відповідей на питання, які мають бути поставлені членами комісії та зауваження, які зазначено в рецензії керівника. Після захисту визначається остаточна оцінка курсової роботи .Комісія враховує якість виконання роботи, її науковий рівень, ступінь самостійного викладу теми, її оформлення, мову та стиль викладу, рецензію наукового керівника, відповіді на запитання з теми під час захисту.

Максимальна кількість балів за виконання та захист курсової роботи –100 балів, в тому числі:

- за виконання курсової роботи – 80 балів.

- за захист курсової роботи 20 балів.

Критерії оцінювання

Виконання курсової роботи:

65-80 балів- курсова робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення.

50-64 бали - тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали.

33-49 балів- тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обгрунтовані непереконливо. Є зауваження щодо оформ­лення роботи.

20-32 балів - нечітко сформульована мета роботи, розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, пропоновані заходи з аналізу не випливають. Є зауваження щодо оформлення роботи.

0-19 балів - робота до захисту не допускається. Подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Виконана несамостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє належне обґрунтування пропонованих заходів.

Захист курсової роботи:

20 балів - доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відповіді на запитання правильні і стислі.

15 балів - доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді в основному правильні.

10 бали - доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні.

5 балів - відповіді на запитання неточні або неповні.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Максимальна кількість балів за виконання та захист курсової роботи –100 балів.

Остаточна оцінка, отримана під час захисту заноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. Сама робота здається на кафедру і зберігається в архіві академії. Повторний захист на вищу оцінку не проводиться.