Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Бюджетна система Методичні рекомендації для курсової роботи 2012.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
494.59 Кб
Скачать

4. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми. В якості літературних джерел можуть бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання. Окрім того, при виконанні курсової роботи необхідно користуватися законами та нормативно-правовими актами з питань бюджету та бюджетної системи, спеціальною довідковою літературою. Своєрідним орієнтиром може бути список джерел, що рекомендований кафедрою для написання курсової роботи.

Підбираючи літературу, студентам слід пам'ятати, що економічні науки постійно розвиваються, поповнюються новими положеннями і нормативами. Тому, при опрацюванні навчальних посібників, монографічних, періодичних видань, законодавчих та нормативних актів необхідно враховувати час їх видання, починати вивчення першоджерел слід з останніх років видання. Тільки після цього, в разі необхідності, можна звернутись до більш ранніх публікацій. Обов’язковим для розкриття теми курсової теми є залучення цифрових практичних та статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії, звітні дані органів фінансової системи, на які необхідно здійснювати посилання в тексті.

В список використаних літературних джерел, який наводиться в кінці роботи, включається література, яка безпосередньо використовувалася при виконанні дослідження. Вважається, що для якісного виконання курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система» студентам потрібно опрацювати не менше 20 джерел. Їх розміщують за алфавітом прізвищ авторів, або в порядку появи у тексті відповідних літературних джерел. Відомості про видання (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок статті, назву видання (журналу), номер журналу, сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок та відомості про літературне джерело або періодичне видання наводиться на мові оригіналу. Зразок оформлення літературних джерел наводиться у додатку В.

5. Оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується українською мовою та має бути правильно оформлена. Текст роботи повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу формату А4 У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятих)

Текстова частина.Текст курсової роботи має бути надрукований зінтервалом півтора рядкових інтервала та висотою літер і цифр не менше 1,8 мм (шрифт 14 Times New Roman). Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, ліве і нижнє не менш 20 мм, а праве – не менш 10 мм.

Сторінки нумерують арабськими цифрами з титульною сторінкою, бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

Рубрикація. Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:не менше, ніж три інтервали. Відстань між заголовком розділу та підрозділу - два інтервали. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше двох рядків тексту.Кожний розділ слід починати з нового аркуша. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і вони позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці. Такі частини курсової роботи як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Нумерація підрозділів, пунктів, підпунктів проставляється арабськими цифрами. Номер підпункту входить у номер пункту, номер пункту в номер підрозділу і номер підрозділу в номер розділу. Номери розділяються крапками.

Наприклад: