Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Бюджетна система Методичні рекомендації для курсової роботи 2012.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
494.59 Кб
Скачать

Рецензія

На курсову роботу студента ____________________________________________

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

Дніпропетровської державної фінансової академії

за темою ____________________________________________________________ (назва теми) ____________________________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________

(дата, підпис)

Тематика і методичні рекомендації до написання курсових робіт

Бюджетна система

Чубак Антоніна Юхимівна

Роменська Катерина Михайлівна

Ч 81

Чубак А.Ю., Роменська К.М.

Бюджетна система: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – 22 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система» містять загальні положення, рекомендації щодо порядку вибору теми курсової роботи, структури і змісту курсової роботи, підбору літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи, оформлення, захисту курсової роботи та критерії оцінки.

Індекс ББК 65.261.3

Підп. до друку ________ Формат Папір друк.

Ум. друк. арк. __ Тираж Замовлення № ___

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2009 р.