Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні теми необхідно ознайомитись зі статтями 109-125 Бюджетного кодексу України.

Складанню проектів місцевих бюджетів передує розроблення прогнозних показників плану економічного і соціального розвитку відповідних територіальних одиниць. Ці показники є основою для створення проектів їх бюджетів.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, чи виконавчим органом відповідної ради.

При складанні проекту рішення про місцевий бюджет визначається загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні, крім того, показується граничний обсяг річного дефіциту або профіциту бюджету і боргу на кінець наступного бюджетного періоду, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією, призначення міжбюджетних трансфертів, перелік захищених статей.

Затвердження обласних і районних бюджетів відбувається відповідною радою не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України, а бюджетів районів у містах, селищ або сіл, не пізніше, ніж у двотиж­невий термін після затвердження районного чи міського бюджету

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, то місцеві державні адміністрації мають право здійснювати видатки з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені бюджетом попереднього періоду, при цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягів видатків. Проводити капітальні видатки до прийняття рішення про бюджет забороняється.

Основне завдання організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету полягає в забезпеченні відповідності діяльності розпорядників бюджетних коштів зазначеній меті та завданням.

Виконання місцевих бюджетів здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації і виконавчі органи відповідних рад. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України. Місцеві бюджети виконуються згідно з розписом, затвердженим керівником місцевого фінансового органу, який протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням. Під час виконання місцевого бюджету фінансовий орган здійснює його прогнозування та аналіз доходів і видатків. Податки, збори та інші надходження до доходів місцевого бюджету зараховуються на рахунок, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України.

Вивчаючи тему необхідно розглянути основні положення по формуванню єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів, організації роботи щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням, а також порядку оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету. Крім цього потрібно розглянути порядок організації роботи органів Державного казначейства щодо обліку та консолідації інформації за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, порядок перерахування дотацій місцевим бюджетам, здійснення видатків за рахунок загального і спеціального фонду тощо.

Потрібно відмітити, що для обліку операцій з виконання кошторисів доходів та видатків коштів одержувачів до кожного аналітичного рахунку відкриваються особові картки за кодами бюджетної класифікації. Відображені у цих особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є підставою для складання органами Державного казначейства звітності про виконання бюджету.

Правила ведення синтетичного та аналітичного обліку проведених видатків установлені Державним казначейством України.

Звіти органів Державного казначейства складаються за формами та в порядку згідно з чинним законодавством. Основним принципом складання форм фінансової звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних Державного казначейства. Згідно з цим принципом Державне казначейство встановлює конкретні форми звітності на підставі значень економічних показників, які містяться у базі даних.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. Територіальні органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів. Квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або іншої відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчими органами відповідної ради чи міськими, селищними виконавчими органами або сільськими головами, коли немає виконавчих органів, у двомісячний строк після завершення бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого ці ради затверджують звіт про виконання бюджету або прий­мають інше рішення з цього приводу.

При розгляді теми необхідно звернути увагу на те, що важливе значення для ефективного забезпечення бюджетного процесу мають бюджетні повноваження місцевих фінансових органів.

До бюджетних повноважень місцевих фінансових органів належить:

  • складання проекту бюджету відповідного рівня;

  • підготовка проекту рішення місцевої ради про затвердження місцевого бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу місцевої ради чи місцевій державній адміністрації;

  • здійснення методичного керівництва в галузі територіально-фінансового планування;

  • складання і затвердження бюджетного розпису;

  • забезпечення виконання бюджету;

  • здійснення інших повноважень, визначених бюджетним кодексом та законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».