Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія.

I. Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту.

II. Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.

III. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.

Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.

IV. Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності взаємозв’язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність),за доходом. Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

Факти впливу на пропозицію. Еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва.

План практичного заняття.

1. Індивідуальний і ринковий попит. Цінові та нецінові детермінанти попиту.

2. Закон пропозиції та детермінанти пропозиції.

3. Ринкова рівновага попиту та пропозиції.

4. Методологічні особливості обчислення показників еластичності попиту та пропозиції за чинниками впливу.

Література.

1. Основи економічної теорії (За ред. С.В.Мочерного) - К., 1997. - Тема 7, С. 159-173.

2. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект (За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка). - К.: Вища школа, 1994. Розділ 21, С. 245-265.

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, С. 82-120

4. Роберт С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка/ Перекл. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. - К.: Основи, 1996. Розділ 2, С. 33-61.

5. Карагодов 0.0., Черваньов Д.М. Мікроекономіка/ Під заг. ред. проф. Д.М.Черваньова. - К.: Четверта хвиля, 1997. - Розділ I. Теорія особистого споживання. - С. 7-63.

6. Юрчук В.В. До методики визначення реагування споживача на зміну цін //Фін. Укр. - 1998 - № 4 - С. 22-26.

7. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т, пер. с англ. - М. - 1992. - Т.2. - Гл.22. - С. 12-29.

8. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: сокр. пер. с англ. - 1992. -Гл. 4,-С- 100-124.

9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т, Т. 1, пер. с англ. - М. - 1992. - Гл. 5. - С. 139-195.

10. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. - М. -1992.-Гл. 2,3.

11. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М.: Дело ЛТД. - 1993. - Гл. 6. - С. 40-42, 74-85.

Контрольні завдання.

5.1. Виберіть правильну відповідь:

Якщо два товари є абсолютними субститутами, то при достатньо великому зростанні ціни одного з них:

а) споживач збільшить його споживання;

б) споживач не змінить його споживання,

в) споживач зменшить його споживання;

г) споживач припинить його споживання.

5.2. Попит на будь-який продукт визначається тим, ...

а) скільки даного продукту є на ринку за будь-якою ціною;

б) скільки покупців бажають і можуть купити за запропонованими цінами;

в) скільки покупців бажають купити незалежно від того, можуть вони це зробити чи ні;

г) скільки покупці можуть дозволити собі купити.

5.3. Яким чином можна складати дві криві попиту різних споживачів одного и того ж товару в єдину криву?

а) шляхом складання цін і кількості на обох кривих;

б) шляхом підсумовування кількостей, які купуються по однаковій ціні;

в) шляхом підсумовування цін, відповідних певній кількості товару, що купується;

г) правильної відповіді нема.

5.4. Зміщення кривої попиту на морозиво ліворуч та униз, найімовірніше, може бути спричинено...

а) початком зими;

б) зростом доходу населення;

в) зменшенням пропонування морозива;

г) зростом ціни морозива.

5.5. Побудуйте криву сумарного попиту на основі даних про індивідуальний попит:

Q1 = 100 - 4Р при Р < 25;

Q2 = 80 - 2Р при Р < 40;

Q3 = 50 – Р при Р < 50.

5.6. Як вплине у короткостроковому періоді на попит чи на пропозицію товару А кожний фактор, який розглянуто окремо від решти:

а) технічний прогрес у виробництві товару А;

б) технічний прогрес у виробництві товару В, що є замінником товару А;

в) зниження собівартості виробництва товару С, який є доповнюючим для товаруА;

г) скорочення кількості фірм, які виробляють товар А, до однієї;

д) очікування того, що ціна товару А зменшиться;

е) підвищення цін на ресурси для виробництва товару А;

є) директивне зниження ціни на товар А;

ж) надання міськими органами дотацій у розмірі 50 % ціни кожного товару, який випускається;

з) розширення ринку збуту товару А;

к) скорочення ставок податків з громадян;

л) зниження ціни на товар - замінювач;

м) зріст цін на ресурси для виробництва товару С, який є доповнюючим для товару А.

5.7. Дайте відповіді на слідуючи запитання:

а) як зміниться попит на товар, якщо зміниться ціна на товар - комплемент: попит на ягоди (при зростанні цін на цукор), попит на фотоапарати (при зростанні цін на фотоплівку), попит на енергомісткі марки автомобілів (при зростанні цін на паливо)? В якому напрямку зсунеться крива попиту на ці товари, тобто ягоди, фотоапарати, автомобілі?

б) якою буде крива попиту (більш плавною або крутою) - у верств населення з високим або низьким доходом? (Ви - дуже багата людина, чи будете ви відмовлятися від своїх звичок та примх, бурно реагуючи на зміну цін зміненням обсягу покупок?)

в) чим, по-вашому, пояснюється подібність кривої загальної корисності та кривої ринкового попиту (обидві мають негативний нахил)? Чи може крива попиту мати позитивний нахил?

5.8. Які з наведених далі чинників не призведуть до зміщення кривої попиту на бейсбольні м'ячі?

а) дуже хороша погода;

б) падіння ціни на бейсбольні битки,

в) збільшення чисельності хлопців віком 9 років;

г) зростання ціни на бейсбольні м’ячі;

д) всі наведені чинники спричиняють зміщення кривої попиту на бейсбольні м’ячі.

5.9. Що з приведеного нижче не вплине на зміну у пропозиції товару:

а) удосконалення технології;

б) зріст цін на комплектуючі вироби;

в) зниження ціни на товари.

г) зменшення числа виробників товарів;

д) правильної відповіді немає.

5.10. Зміщення кривої пропозиції праворуч униз може бути спричинено ...

а) зростом витрат на одиницю продукції;

б) зниженням величини пропонування при зменшенні ціни;

в) зменшенням змінних витрат;

г) дотаціями споживачам.

5.11. Зміщення кривої пропозиції ліворуч угору, певно, може бути спричинено...

а) зменшенням попиту;

б) зростом податків;

в) зменшенням обов’язкових відрахувань на медичне страхування;

г) зменшенням еластичності пропонування.

5.12. Побудуйте криву сумарної пропозиції на основі даних про індивідуальну пропозицію:

Q1 = 100 + 4Р при 5<P<25;

Q2 = 80 + Р при 5<P<40;

Q3 = 30 +ЗР при5<P<50.

5.13. На ринку товару Х установилися такі рівноважні значення: Рх = 50 тис. грн. Qх = 100 шт. Під впливом ринкового механізму через деякий час рівноважні значення стали рівними: Рх = 55 тис. грн, Ох = 110 шт. Подібні зміни обумовлені:

а) збільшенням попиту на товар X;

б) зменшенням пропозиції на товар X,

в) зниженням попиту на товар X;

г) зростанням пропозиції товару X;

д) ні попит, ні пропозиція не змінилися, а відбулося переміщення по кривій.

5.14. Крива попиту на товар описується таким рівнянням: QД = 600 -2Р, а крива пропозиції - Qs = 300 + 4Р, де QД - обсяг попиту в місяць, Qs -місячний обсяг пропозиції, Р - ціна товару. Які рівноважні ціна й обсяг товару?

Припустимо, що “стеля” ціни товару складе 10 дол. Підрахуйте дефіцит, який виникає в цьому випадку.

5.15. Функція попиту на даний товар: Qс = 15 - 2Р, функція пропозиції даного товару: Qs - обсяг пропозиції, Р - ціна. Припустимо, що на даний товар введений податок в розмірі 2 тис. руб. Визначте рівноважний обсяг продажу, рівноважні ціни покупця і продавця.

5.16. Функції кривих попиту та пропозиції:

Qд = 189 - 2,25 Р;

QS = 124 + 1,5 Р.

Ваші відповіді мають бути розраховані з точністю до сотих одиниць. Рівноважна ціна дорівнює:

а) 84;

б) 82,67;

в) 17.33,

г) 150;

д) всі наведені відповіді неправильні.

Реалізована рівноважна кількість дорівнює:

а) 65;

б) 150;

в) 313;

г) 84;

д) всі наведені відповіді неправильні.

За збалансованого ринку еластичність попиту за ціною дорівнює:

а) –2,25;

б) +2,25;

в) –0,26;

г) –0,17;

д) всі наведені відповіді неправильні.

5.17. Якщо ринок збалансовано, то:

а) покупці та продавці можуть продавати та купувати все, що бажають, за існуючою ціною;

б) тенденції зростання чи падіння ціни немає;

в) кількість пропозиції дорівнює кількості попиту;

г) всі наведені відповіді правильні;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

5.18. На мал. 5.1 зростання ціни від 6 до 10 дол. призведе до того, що кількість попиту:

а) зменшиться на одиницю;

б) зменшиться на 4 одиниці;

в) зменшиться на 2 одиниці;

г) зросте на 2 одиниці;

д) всі наведені відповіді неправильні.

Переміщення точки ринкової кон’юнктури вздовж кривої попиту може бути викликане:

а) зміною доходу споживача;

б) зміною смаків та переваг споживача;

в) зміною цін на товари, взаємозв’язані з даним у споживанні;

г) а), б), в) – невірно.

P

12

10

8

6

4

2

2 4 6 8 10 Q

Мал.5.1

5.19. 1) Якщо один тенісний м’яч

коштує 3 дол., то величина

споживчого надлишку для

Захара становить:

а) 0 дол.;

б) 7 дол.;

в) 15 дол.;

г) 22 дол.;

д) 31 дол.

2)Якщо один тенісний м’яч коштує 1,5 дол., то величина споживчого надлишку для Захара становить:

а) 15 дол.;

б) 21 дол.;

в) 23 дол.,

г) 39 дол.,

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

5.20. Якщо заморозки у Флориді спричинять зростання ціни на апельсини та сумарної виручки, що одержать виробники, тоді крива попиту на апельсини:

а) нееластична,

б) еластичність дорівнює 1;

в) еластична;

г) нахилена вліво догори;

д) нескінченно еластична.

5.21. Розрахуйте цінову еластичність попиту на продукцію фірми, виходячи із наступних даних про обсяг продажу при різних цінах:

Таблиця 5.1

Обсяг продажу, тис. шт.

1

2

3

4

5

6

7

Ціна, гр.

100

90

80

70

60

50

40

а) скільки продукції буде продавати фірма?

б) наскільки доцільно розширення обсягу продаж?

5.22. Використовуючи дані таблиці, розрахуйте еластичність попиту за ціною. Що ви можете сказати про еластичність попиту даного товару?

Таблиця 5.2

Ціна

Обсяг попиту

Обсяг пропозиції

8

70

10

10

60

30

12

50

50

14

40

70

16

30

90

18

20

110

5.23. А) Що таке коефіцієнт еластичності за ціною?

Б) Як можна визначити коефіцієнт еластичності попиту в залежності від доходу покупців?

В) Яка, на ваш погляд, еластичність попиту в залежності від ціни таких товарів: 1) сіль; 2) хліб; 3) чай; 4) мило; 5) діаманти; 6) квіти у день 8 Березня?

Г) Як зміниться попит на товар, якщо зміниться ціна на товар-субститут: попит на вугілля (при зростанні цін на нафту), попит на чай (при зростанні цін на каву)? В якому напрямку зсунеться крива попиту на ці товари, тобто на вугілля та чай?

5.24. В таблиці подано обсяг попиту на м’ясо за такими рівнями ціни:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.