Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне - ОФ(аудитор_я).docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
69.53 Кб
Скачать

17

Економіка підприємства

Практичне заняття № 3

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання для самостійної роботи

1. Повторити основні терміни

Основні засоби

Оборотні фонди

Оцінка основних засобів

Фізичний знос

Моральний знос

Амортизація

Норма амортизації

Ремонт поточний

Ремонт капітальний

Відтворення основних засобів

Фондомісткість

Фондоозброєність

Коефіцієнт вибуття

Коефіцієнт оновлення

Коефіцієнт зносу

Коефіцієнт придатності

Фондовіддача

Рентабельність фондів

2. Питання на повторення

 1. Які Ви знаєте відмінні ознаки між основними та оборотними фондами?

 2. Яка видова класифікація основних фондів використовується в системах бухгалтерського обліку ?

 3. Дайте визначення первісній вартості основних засобів.

 4. Які вартості використовуються для обліку основних засобів?

 5. Які види фізичного зносу основних засобів ?

 6. Які види морального зносу основних засобів ?

 7. Як визначається річна сума амортизаційних відрахувань ?

 8. Як визначається норма амортизації основних засобів ?

 9. Перерахуйте вимоги до нарахування амортизації.

 10. В чому суть пропорційного методу нарахування амортизації?

 11. Які методи відносяться до методів прискореної амортизації ?

 12. В чому суть регресійного методу та методу подвійної регресії ?

 13. В чому суть кумулятивного методу нарахування амортизації ?

 14. Які основні форми відтворення основних засобів?

 15. Які існують джерела відтворення основних засобів ?

 16. Назвіть показники використання основних засобів на підприємстві.

 17. Які існують шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ?

 1. Питання множинного вибору

( Завдання для перевірки знань – тести теми 2.5 навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни “Економіка підприємства”)

 1. Вивчення основних теоретично-розрахункових положень теми .

Основні активи ( засоби) підприємства – матеріальні активи , які підприємство отримує з метою використання їх у процесі виробництва , або постачанні товарів і послуг , надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій на протязі строку корисного використання (операційного циклу) , якщо він довший за рік.

Середньорічна вартість основних засобіввизначаєтьсяспособами:

1) коли рух основних активів повільний, середньорічна вартість визначається як середня арифметична проста :

;

ОФ п.р. – вартість основних засобів на початок року;

ОФ к.р. – вартість основних засобів на кінець року..

2) якщо є дані про надходження та вибуття основних засобів :

.

ОФ п.р. - вартість основних фондів на початок року, грн;

ОФ введ - вартість введених протягом року основних фондів, грн;

Т прац-кількість місяців до кінця року, протягом яких

функціонуватимуть введені основні фонди;

ОФ виб. -вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року,грн;

Т не прац.- кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

В процесі експлуатації основні активи втрачають не тільки споживчу вартість , а і вартість в цілому.

Зношення основних фондів, тобто втрата ними частини вартості, є зносом.

Фізичне зношення - це втрата основними фондами їх споживчих якостей.

Мірилом фізичного зношення є коефіцієнт фізичного зношення основних фондів (Кф.знош), який можна обчислити:

К ф.знош. = В кап.рем./ Вп або Кф.знош.= Азнош./Вп

де В кап.рем.-вартість капремонтів обладнання від початку служби, грн;

А знош.- сума амортизаційних відрахувань від початку служби (сума

зношення),грн. .

Фізичне зношення у відсотках можна обчислити за формулою:

К ф.знош. = Тф / Тн х 100%

де Тф, Тн - відповідно фактичний та нормативний строк служби обладнання,роки.

Моральне зношення являє собою передчасне (до закінчення строку фізичної служби) знецінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів (моральне зношення першого роду), або використанням більш продуктивних засобів праці (моральне зношення другого роду).

Мірилом морального зношення 1-го роду є коефіцієнт морального зношення 1-го роду (Кмор.знош.). Його можна обчислити:

К мор.знош. = ( Впв) / Вп,

де Вп – початкова балансова вартість ;

Вв - відновна вартість основних фондів.

Моральне зношення 2-го роду оцінити неможливо, тому що воно є різним для різних споживачів.

Загальний коефіцієнт зношення основних фондів (Кзаг.знош) визначається:

К заг.знош. = 1- ( 1- К ф.знош.) х ( 1 - К мор.знош.).

Ступінь техніко-економічного старіння діючого устаткування визначається за допомогою коефіцієнта , який розраховують за формулою

К тес = 1 –( ( Ц1 / Ц0 ) х ( П0 / П1 ),

де Ц01 – продажна ціна одиниці діючого і нового устаткування, по відношенню до якого визначається ступінь техніко-економічного старіння;

П01 – паспортна продуктивність відповідно діючого і нового устаткування.

Для економічної оцінки ефективності витрат на капітальний ремонт порівнюють два альтернативні варіанти : перший – капітальний ремонт фізично зношеної машини і продовження строку її експлуатації на один ремонтний цикл; другий – заміна машини, що потребує капітального ремонту, на нову.

Показник ступеня ефективності витрат на капітальний ремонт виробничого устаткування визначається за формулою :

ЕР = 1–

Ri – витрати на очікуваний капітальний ремонт;

Se - перевищення експлуатаційних витрат щодо капітально відремонтованої машини над поточними витратами щодо нової машини;

Вн - вартість придбання ( ціна) та встановлення нової машини;

Sа - втрати від недоамортизації діючої машини;

α - коефіцієнт співвіднощення продуктивності діючої та нової машини;

β- коефіцієнт співвідношення тривалості ремонтного циклу діючої та нової машини.

Ефективність витрат на модернізацію визначається за допомогою коефіцієнта ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію, коли їх здійснюють одночасно

ЕРМ = 1–

де М - витрати на модернізацію ;

α,β,Sе - величини, що визначаються за даними модернізованої та нової машини.

Процес відшкодування зношення основних фондів здійснюється шляхом амортизації. Із амортизаційних сум, що включаються у склад витрат на виробництво продукції, формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів.

Для здійснення процесу нарахування амортизації основні фонди підприємства поділяють на такі групи:

Група 1 будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т.ч. житлові будинки та їх частини

Група 2 автомобільний транспорт та вузли, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання, устаткування та приладдя до них

Група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4.

Група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення,пов”язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації.

Норма амортизації (На) для певної групи обладнання визначається

із залежності:

На = (Вп – Вл )/ ( Вп х Т сл ) х 100%

де: Вл -ліквідаційна вартість основних фондів певної групи, грн:

Т сл -термін служби основних фондів, визначений технічною

документацією, років.

Для кожної із 4 груп основних фондів встановлені квартальні норми амортизаційних відрахувань :

1 група – 2%;

2 група – 10%;

3 група – 6%;

4 група – 15%

Суми амортизації (А) визначаються як добуток балансової вартості основних фондів станом на початок звітного кварталу (Вп) та встановленої для відповідної групи норми амортизації (На):

А = ( Вп х На ) / 100 % , грн.

З метою пожвавлення процесу відтворення основних фондів та захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення

підприємствам дозволено здійснювати прискорену амортизацію активної частини основних фондів.

На заході використовуються два основних методи прискореної амортизації:

1) метод зменшуваного залишку;

2) метод суми чисел (кумулятивний метод).

Суть першого полягає в тому, що норма амортизації, яка використовується при рівномірному нарахуванні зношення збільшується у 1,5-2 рази, а амортизаційні суми обчислюються за цією нормою не від початкової вартості основних фондів, а від

недоамортизованої їх частини .

Кумулятивний метод або метод суми чисел характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим зниженням в другій половині. Визначення річних сум амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

1. Додаються числові значення років служби устаткування, наприклад, при шестирічному терміні служби 1+2+3+4+5+6=21

2 .Утворюються дроби типу 1/21; 2/21. ..6/21; розміщуються у

зворотньому порядку: 6/21; 5/21;... 1/21.

3. Обчислюються річні суми амортизації множенням дробів

на початкову вартість устаткування .

Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :

N = (TP * m) / t

де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;

m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

Кількість оброблених деталей буде становити :

О = N * Кв.п.

 1. З А Д А Ч І

Задача 1

Балансова вартість виробничих основних фондів акціонерного товариства на початок розрахункового року становила Атис.грн. Протягом травня й вересня2011р. будуть введені в дію нові основні фонди вартістю відповідноБ таВтис.грн. Окрім того за раніше укладеною угодою із зарубіжною фірмою буде придбана у жовтні того ж самого року нова технологічна лінія вартістюГтис.дол. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості імпортної техніки. У жовтні цього самого року мають бути виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання основні фонди на загальну сумуДтис.грн. Економічне спрацювання виробничих фондів на кінець розрахункового року становить 40%. Курс одного долару дорівнює8гривень.

Обчислити:

 • середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства у розрахунковому році;

 • первісну і залишкову вартість основних фондів підприємства в наступному за розрахунковим роком.

Вихідні дані приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

Д

1

70000

750

1650

2200

2500

2

71100

757

1910

3610

2110

3

71010

758

1920

3650

2120

4

71020

760

1930

3700

2100

5

71030

770

1940

3750

2100

6

71025

765

1950

3550

2110

7

71035

771

1850

3570

2120

8

71115

752

1860

3580

2100

9

71005

766

1870

3590

2110

10

71015

749

1880

3610

2120

11

71007

757

1890

3620

2100

12

71025

753

1900

3570

2110

13

71037

758

1960

3550

2120

14

71001

756

1970

3590

2100

15

71004

762

1980

3630

2110

16

71009

767

1990

3650

2120

17

71045

771

2000

3510

2100

18

71037

775

1950

3520

2110

19

71024

753

1870

3630

2120

20

71015

756

1930

3570

2100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.