Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 13. Загальна рівновага конкурентних ринків та економіка добробуту.

 1. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рів­новага. Ефект зворотнього зв'язку. Закон Вальраса.

 2. Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето — ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресур­сів; діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето – оп­тимальний розподіл ресурсів. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

 3. Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової систе­ми. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки доб­робуту. Критерії оцінки добробуту.

План практичного заняття

1. Проблема оптимальності і загальна економічна рівновага.

2. Оптимальність системи за Парето. Діаграма Еджворта та її застосування.

3. Досягнення ефективності в системі ринків досконалої конкуренції та розподілу добробуту.

Література

 1. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы проблемы и политика. В 2- х т., пер. с англ. -М, 1992. -Т. 2. –Гл. 32. - С. 189-199.

 2. Общая зкономическая теория (политэкономия): Учебник под ред. В.И.Видяпина, Г.П. Журавлёвой. - М, 1995. – Гл. 16. - С. 243-255.

 3. Основи економічноі теорії (За ред. С.В.Мочерного). - К, 1997. Тема 7, С. 159-173.

 4. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект (За ред. Г.Н.Климака, В.П.Нестеренка).-К: Вища школа, 1994. Розділ 27, § 1, С. 333-345; Розділ 28, с. 347-354.

 5. Роберт С. Піндайк, Даніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка /Пер. з англ. А.Олійник, Р. Скільський. -К.: Основи, 1996. -Розділ 16, С. 514-542, Розділ 18, с. 570-599.

 6. Самуэльсон П. Экономика. Т.2.-М.: НПО Алгон, ВНИИСИ, 1992. – Гл. 30. -С. 238-247.

 7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1993. - Гл. 20,22. - С. 358-374, 396-410.

 8. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и её применение, в 2-х т. -М, 1992. -Т. 2. -Гл. 16,17. - С. 125-168.

 9. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. - М, 1995. - Гл. 22. - С. 435-447.

 10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, С.353 - 386

Контрольні завдання

13.1. Порівняйте аналізи часткової рівноваги. В якому відношенні корисний кожний вид аналізу? Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно всі ціни;

б) припускає можливість зворотнього зв’язку;

в) корисний при вивченні споріднених ринків;

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

д) усі відповіді правильні.

13.2. В економіці обміну для двох споживачів А та B:

а) MRSA = 1 / MRSB завжди;

б) MRSA = MRSB завжди;

в) MRSA = 1 / MRSB на кривій контрактів;

г) усі відповіді неправильні.

13.3. Якщо розподіл ефективний за Парето:

а) жоден обмін не може поліпшити становище осіб;

б) він перебуває на кривій контрактів;

в) обидві особи перебувають в кращому становищі, ніж при їх початкових внесках;

г) (а) та (б);

д) (а), (б), (в).

13.4. Межа можливої корисності:

а) може мати дільницю, на якій вона зростаюча;

б) описує корисності для всіх розподілів на кривій контрактів;

в) залежить від розподілу початкових внесків;

г) (а) та (б);

д) (а), (б), (в).

13.5. За даними табл. 13.1 обчисліть граничну норму трансформації мотоциклів на телевізори.

Таблиця 13.1

Додаткові одиниці праці у виробництві телевізорів

Додаткове виробництво телевізорів

Зменшення виробництва мотоциклів

Гранична норма трансформації

1

8

0,8

2

5,6

1,6

3

3,6

3,0

4

3,0

5,0

5

2,8

7,0

13.6. За даними діаграми Еджворта, що подана на мал. 13.1, вирішіть проблеми розподілу для двох споживачів, що ділять між собою 180 од. товару Х і 30 од. товару У:

а) якщо початковий варіант розподілу представлений точкою А, то чи бажатимуть споживачі перейти до такого варіанту розподілу, що представлений точкою В?

б) чи захоче І споживач перейти з точки А в точку D?

в) чому обидва споживачі бажатимуть торгувати між собою, якщо початковий варіант розподілу товарів між ними представлений точкою С?

Мал.13.1. Діаграма Еджворта

13.7. Заповніть пропуски в табл. 13.2.

Таблиця 13.2.

Додаткові одиниці праці у виробництві товаруХ

Додаткове виробництво

ТоваруХ

Зменшення виробництва товару У

Гранична норма трансформації

1

10

4

2

6,3

3

3

5,1

1.5

4

4

1.1

5

2,5

0,5

13.8. На мал. 13.2. подані точки, що виражають альтернативні комбінації добробуту індивідуумів Х і У. Добробут кожного з них умовно вимірюється в кількості спожитих ним товарів.

Використовуючи критерій оптимальності за Парето, оцініть альтернативні комбінації добробутів:

а) які комбінації перевищують по рівню добробуту комбінацію А;

б) які комбінації мають менший порівняно з А рівень добробуту;

в) якщо кількість продуктів складає 20 од., то які комбінації є неефективними, а які недосяжними в цих умовах?

13.9. Оберіть правильну відповідь:

а) ефективність за Парето передбачає максимально справедливий розподіл благ. Так, Ні.

б) монополія перешкоджає ефективному розміщенню ресурсів в економіці. Так, Ні.

в) Квазіоптимум неможливо досягти засобами державної політики.

Так, Ні.

г) Запровадження на конкурентному ринку акцизного податку перешкоджає досягненню оптимального за Парето розміщення ресурсів.

Так, Ні.

13.10. Яка з наведених нижче ілюстрацій відповідає критерію оптимального розподілу ресурсів і максимізації корисності суспільства?

Мал. 13.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.