Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

МІКРОЕКОНОМІКА:

ТЕСТИ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Затверджено на засіданні

кафедри економічної теорії

Протокол № 1 від 30.08.2013р.

ДОНЕЦЬК - 2013

УДК 330.101.542

М. 59

Мікроекономіка: тести, задачі, методичні матеріали. Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємнитство» / Укл. С.А. Кучерук, Н.В. Оленцевич, Г.І. Рибнікова, Г.М. Усачьова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 117 с.

Навчальний посібник містить програму курсу Мікроекономіка, що відповідає змісту та логічній послідовності нормативної програми дисципліни. По кожній темі курсу наведені теоретичні питання для обговорення на практичних заняттях, завдання у формі тестів та задач, пропонована література. Наведено завдання для самостійної роботи студентів.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………….. 4

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки ………………………………………………… 5

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача ……………………………… 7

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача …………………………................... 9

Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів ……………………………. 15

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія ………………………………………………….. 19

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства …………………………………………… 28

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника …………………… 32

Тема 8. Витрати виробництва ………………………………………………………………. 37

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції ……………………………………………………… 41

Тема 10. Монопольний ринок ……………………………………………………………….. 48

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція………………………………………. 57

Тема 12. Ринок факторів виробництва ……………………………………………………. 67

Тема 13. Загальна рівновага конкурентних ринків та економіка добробуту ……………. 80

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства ……………………………. 85

Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи …………………………… 89

Перелік джерел ………………………………………………………………………………. 90

Додаток А …………………………………………………………………………………... 93

Додаток Б …………………………………………………………………………………... 105

ВСТУП

Мета навчального посібника - допомогти студентам при вивченні дисципліни «Мікроекономіка», а саме:

  • надати загальне уявлення про структуру курсу та зміст конкретних тем;

  • визначити основні теоретичні питання для обговорення на практичних заняттях;

  • запропонувати практичні завдання, тести, задачі, що сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу;

  • надати рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів усіх форм навчання з використанням основної та додаткової літератури.

Вивчення курсу «Мікроекономіка» базується на знаннях, що отримані студентами в таких дисциплінах, як «Політична економія», «Економічна теорія», «Історія економічних вчень». Разом з тим мікроекономіка закладає підгрунтя для засвоєння курсів «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Маркетинг», «Менеджмент», тощо.

Зміст методичних матеріалів сприяє засвоєнню студентами принципів раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, зокрема, основ аналізу поведінки споживача, теорії попиту та пропозиції, теорії виробництва, специфіки функціонування підприємства в різних ринкових структурах та на ринку ресурсів і таке інше.

У результаті вивчення курсу за допомогою навчального посібника студент:

  • має розуміти універсальний інструментарій для вивчення поведінки економічних суб`єктів у ринкових умовах та методи її оптимізації;

  • вміти визначати, до якого розділу курсу слід звернутися для вирішення конкретної практичної задачі;

  • застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування окремих господарських систем;

  • самостійно з використанням математичного апарату виконувати техніко-економічні розрахунки, що пов’язані з обгрунтуванням раціональної поведінки мікросистем.

Основними формами контролю знань студентів з курсу «Мікроекономіка» є практичні заняття, тестування, контрольні роботи та екзамен. Варіанти домашньої контрольної роботи наведені в останньому розділі методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.