Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

I. Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система. Спрощена схема ринково-виробничої системи.

Фактори виробництва, їх групування. Мотивація поведінки під-приємства. Основні види вибору підприємства: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні підприємства. Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства.

II. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт. Витрати виробництва. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного виторгу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

План практичного заняття.

1. Підприємство як суб’єкт ринку і виробничо-ринкова система.

2. Параметри виробничої функції.

3. Сукупний, середній та граничний продукт.

Література.

1. Основи економічної теорії (За ред. С.В.Мочерного). - К., 1997. Тема 9, §2,3, С. 210-221,

2. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. (За ред.: Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка). - К.: Вища школа, 1999. Розділ 20, С. 230-244.

3. Роберт С.Піндайк, Деніел Л- Рубінфельд. Мікроекономіка/ Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільсьский. - К.: Основи, 1996. Розділ 6, С. 159-186.

4. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т,Т. 1,пер. с англ. - М. - 1992. -Гл. 5.-С- 139-195.

5. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. - М. -1992.-Гл. 2,3.

6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М.: Дело ЛТД. - 1993. - Гл. 6. - С. 40-42, 74-85.

7. Самуэльсон П. Экономика Т. 2. - М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ, 1992. – Гл. 26.-С. 130-151.

8. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. - М.: Наука, 1995. - Гл. 4. - С. 47-68.

9. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой.-М.,1995.-Гл. 11.-С. 185-199.

10.Курс экономической теории. Под ред. М.Н.Чепурина. Киров, 1995. – Гл. 8.-С. 210-229.

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, С. 183 – 201

Контрольні завдання

6.1. Яка з наведених цілей діяльності підприємства є найбільш важливою:

а) одержання прибутку;

б) максимізація продаж;

в) підвищення якості продукції;

г) підвищення заробітної плати працівникам;

д) розширення ринку товарів та послуг.

6.2. Цільова функція підприємства включає у себе зростання прибутку й розширення масштабів бізнесу. Це твердження є вірним для:

а) усіх підприємств;

б) тільки для підприємств малого бізнесу;

в) тільки для крупних підприємств;

г) ні для яких підприємств.

6.3. Фіксованими факторами виробництва для фірми є фактори:

а) які не впливають на попит на товар;

б) фіксовані для будь-яких обсягів випуску;

в) з постійною ціною;

г) які визначаються розмірами фірми.

6.4. Функція виробництва для фірми ілюструє:

а) те, що треба виробляти для максимізації прибутку;

б) те, що технічно здійсненне тоді, коли виробництво фірми є ефективним;

в) те, що здійснене за наявності найпередовішої технології;

г) те, що фірма фактично виробляє з даних ресурсів;

д) всі наведені відповіді правильні.

Яку залежність показує виробнича функція Кобба-Дугласа? Напишіть її формулу та поясніть значення.

6.5. Виробнича функція малого підприємства, яка виробляє хлібопродукти, має вигляд:

Q = 54 K2/3 L1/3

Припустимо, що протягом робочого дня використовується 8 годин праці обладнання та 16 годин праці робітників. Визначіть максимальну кількість продукції, яку може виробити підприємство.

Припустимо, що фірма подвоїла кількість ресурсів, що використовуються. Визначить збільшення випуску продукції та поясніть ефект масштабу.

Позначте: Q ― кількість продукції;

L ― витрати праці;

К ― години праці обладнання.

6.6. Нижче надана виробнича функція фірми у короткостроковому періоді:

Таблиця 6.1.

Кількість од. праці (L)

1

2

3

4

5

6

7

8

Випуск продукції (Q)

12

26

42

52

58

60

60

57

1) Віддача змінного ресурсу знижається, починаючи:

а) з четвертого працівника;

б) п’ятого працівника;

в) з шостого працівника;

г) з другого працівника.

2) Граничний продукт підвищується за мірою найму:

а) 2 робітників;

б) 4 робітників;

в) 3 робітників;

г) 5 робітників.

3) Середній продукт дорівнює 13, коли найнято:

а) 3 працівника;

б) 4 працівника;

в) 5 працівника;

г) 6 працівника.

6.7. Функція виробництва становить Q=F(K,L)=0,5L + 4K

а) який тип віддачі від масштабів демонструє ця виробнича функція?

б) якщо К = 4, якою є середня продуктивність праці?

в) якщо К = 4, якою є нетривала гранична продуктивність праці?

6.8. Оберіть правильну відповідь:

1) Принципіальна відмінність довгострокового та короткострокового періодів складається в тому, що:

а) довгостроковий період завжди більш тривалий, ніж короткостроковий;

б) в короткостроковому періоді частина факторів виробництва постійні, а в довгостроковому усі фактори змінні;

в) в короткостроковому періоді закони спадної віддачі та ефект масштабу діють в різних напрямках, а в довгостроковому – в одному;

г) в довгостроковому періоді зниження витрат на одиницю продукції відбувається шляхом зміни обсягів виробництва на постійні та змінні фактори, а в короткостроковому – тільки на змінні.

2) Якщо сукупний продукт максимального значення, то в цьому випадку:

а) середній продукт дорівнює граничному продукту;

б) граничний продукт МР=0;

в) середній продукт АР=0;

г) постійні витрати мінімальні;

д) усі ствердження не вірні.

3) Коли середній продукт АР досягає максимального значення, тоді:

а) МР=АР;

б) середні змінні витрати мінімальні;

в) середні узагальнюючі витрати мінімальні;

г) середні постійні витрати дорівнюють середнім змінним витратам АFС=АVС;

д) вірно ствердження а) та б).

6.9. Розрахуйте середній та граничний продукт праці. Збудуйте графіки:

а) сукупного продукту праці;

б) середнього та граничного продуктів праці.

Таблиця 6.2.

Сукупний продукт

Затрати праці

Середній продукт

Граничний продукт

1

2

3

4

1

1

15

2

30

3

40

4

48

5

54

6

56

7

56

8

54

9

50

10

Поясніть, яку інформацію дають виробнику точки схрещення кривих середнього та граничного продукту та кривої граничного продукту з віссю абсцис.

Яку залежність виражають ізокванти? Що показує карта ізоквант? Охарактеризувати властивості ізоквант.

6.10. Розрахуйте середній та граничний продукт фірми, якщо відомі дані:

Таблиця 6.3

Число робітників

Сукупний продукт

1

30

2

70

3

100

4

120

5

130

6

135

7

140

8

140

У короткостроковому періоді:

а) не існує фіксованої кількості ресурсів;

б) всі ресурси фіксовані;

в) рівень принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати;

г) кількість трудового ресурсу неможливо змінювати;

д) (б) і (г).

Гранична продуктивність праці дорівнює:

а) обсягу продукції, поділеному на кількість трудових ресурсів;

б) додатковій кількості продукції від останньої одиниці робочої сили;

в) кількості трудових ресурсів, поділеній на капітальний ресурс;

г) кількості трудових ресурсів, необхідній для останньої одиниці продукції;

д) усі відповіді неправильні.

6.11. Заповніть пропуски в таблиці:

Таблиця 6.4

Обсяг застосу-вання ресурсу, Х

Загальний випуск продукції, Q

Граничний продукт, МРХ

Середній продукт, АРХ

3

...

...

30

4

...

20

...

5

130

...

...

6

...

5

...

7

...

...

19,5

6.12. У точці схрещення кривих середнього та граничного продуктів:

а) середній продукт досягне свого максимуму;

б) середній продукт досягне свого мінімуму;

в) граничний продукт досягне свого максимуму;

г) граничний продукт досягне свого мінімуму.

    1. Бюджет фірми дорівнює 200 грош.одиниць. Вона виробляє продукцію за технологією Q = при цінах на фактори виробництва PL= 2; PK= 4. Визначити, при яких обсягах використання ресурсів випуск фірми буде максимальним.

    1. Фірма працює згідно з технологією, при якій рівняння ізокванти 8-ми одиниць продукції має вигляд К = 64/ L. Яка віддача від масштабу характерна для даної технології.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.