Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 8. Витрати виробництва.

I. Витрати виробництва за короткостроковий період.Економічні та бухгалтерські витрати.Поняття альтернативних витрат.

II. Постійні та змінні витрати.Типовий характер зміни витрат (зниження дохідності).

III. Витрати в довгостроковому періоді.Ізокванта,пропорційна та ізоклинна варіації факторів виробництва та функція витрат,їх види. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.Варіанти технологічного вибору фірми у розробці довгострокової стратегії.

План практичного заняття.

1.Економічні та бухгалтерські витрати.

2.Витрати виробництва у короткостроковому періоді.Постійні та зміні витрати.Середні та граничні витрати.

3.Витрати у довгостроковому періоді.

Література

1.Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Рынок: микроекономическая модель.-М.-1992.-Гл.6.

2.Макконнэл Р.,Брю С. Экономикс: принципы,проблемы и политика.В 2-х т., пер. с англ.-М.-1992-Т.2.-Гл.24-С.45-64.

3.Максимова В.Ф.Микроэкономика.Учебник М.,1996.-Гл.-С.101-122, Гл.6.-С.123-154.

4.Райхлин Э.Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции.-М.: Наука,1995-Гл.5.-С.-69-99.

5. Роберт С. Піндайк,Деніел Л.Рубінфелд.Мікроекономіка/Перекл. з англ. А.Олійник,Р.Скільський.-К.:Основи,1996.Розділ 7,С. 187-221,224-228, Розділ 6,С. 159-186.

6. Самуэльсон П. Экономика.Т.2.-М.:НПО"Алгон",ВНИИСИ,1992.-Гл.22. -С.41-59.

7.Стоян В.І.Методологічні аспекти обліку витрат виробництва./ Фін.Укр. -1997,№10,С.57-63.

8.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М. :Дело ЛТД. - 1993. - Гл. 8. - С.138-154.

9.Микроэкономика.Учебник под ред. Л.С.Тарасевича. -С-П., 1996. Гл.1.-С.123-154.

10. Основи економічної теорії.(За ред. С.В.Мочерного).-К., 1997. Тема10, Гл.2,С.210-215.

11.. Основи економічної теорії.Політекономічний аспект.Підручник/ Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко-К.:Вища школа,Знання,1997.С.224-236. Розділ18.Витрати виробництва і прибуток.

12. Основи економічної теорії.(За ред. С.В.Мочерного).-К.:ВУ Академія, 1997.-С.206-221.

13. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, с.192-201

Контрольні завдання

8.1. Семен хоче придбати два квитки на концерт. Ціна квитка 15 дол.,

проте, на думку Семена, йому доведеться постояти 30 хв. у черзі, щоб придбати квитки. Якщо його заробітна плата становить 16 дол. за годину, то альтернативна вартість обох квитків:

а) 15;

б) 30;

в) 38;

г) 46;

д) жодна з відповідей неправильна.

8.2. Ставка процента за банківськими вкладами становить 10%.Якими будуть неявні річні витрати,якщо ви знімете зі свого рахунку 300 грн. для купівлі телевізора ?

8.3. Оберіть вірну відповідь:

  • Якщо власник фірми працює у ній менеджером та отримує заробітну плату,то ця зарплата повинна розглядатися як елемент зовнішніх витрат

Так, ні

  • Якщо власник фірми не орендує приміщення,а використовує власну квартиру,то він збільшує внутрішні витрати,але знижує зовнішні

Так, ні

  • Економічні витрати - це зовнішні витрати за мінусом внутрішніх витрат

Так, ні

8.4. Постійні витрати фірми становлять 60 грн.,а змінні подані в таблиці 8.1. Заповніть таблицю і виконайте наступні завдання :

а) накресліть криві постійних,змінних і сукупних витрат; поясніть, яким чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих змінних та сукупних витрат;

Таблиця 8.1.

Параметри витрат виробництва фірми

Сукуп-ний

обсяг вироб-ництва,Q

Постійні витрати,ТFС

Змінні витрати, ТVС

Сукупні витрати,

ТС

Середні постійні витрати,

АFС

Середні змінні витрати,

АVС

Середні сукупні

Витрати,

АТС

Граничні затрати,

МС

0

0

1

45

2

85

3

120

4

150

5

185

6

225

7

270

8

325

9

390

10

465

б) накресліть криві АFС, АVС,АТС і МС;поясніть спосіб обчислення і форму кожної з чотирьох кривих,а також характер їх взаємодії; зокрема, поясніть без математичних формул,чому крива МС перетинає криві АVС і АТС в точках їх мінімуму;

в) поясніть, як зміниться розміщення кожної з цих чотирьох кривих, якщо сума постійних витрат становитиме не 60, а 100 грн.; якщо сума змінних витрат буде на 10 грн. менше при кожному даному обсязі виробництва.

8.5. Велика контора з торгівлі нерухомим майном збирається взяти напрокат нову копіювальну машину.Одна з настільних моделей коштува- тиме 200 доларів орендної плати на місяць плюс 0,035 доларів за кожний екземпляр.Інша велика модель коштуватиме 400 дол. місячної плати за прокат плюс 0,02 дол за одну копію.Контора робить близько 15 тис. копій за місяць.Яку машину вона візьме напрокат ? Якою є найменша кількість копій за місяць, для виготовлення якої бажано взяти напрокат більшу модель ?

8.6. Для фірми характерні такі дані , щодо витрат.

Таблиця 8.2.

Обсяг виробництва

Сумарні витрати

Змінні витрати

100

7000

3000

101

7400

3400

102

7900

3900

Якими є ATC, AFC, AVC та MC за цих рівнів виробництва?

8.7. Припустимо, що функція сумарних витрат виробника приладів

становить: TС = 300+3 Q + 0,02 Q2, де TС - сумарні витрати в доларах ;

а Q - кількість ящиків вироблених приладів. Якими є відповідні функції ATC, AVC та MC ?

8.8. Середні фіксовані витрати становлять AFC = TFC | Q, так що тут AFC = 100000 / Q. Розрахуйте AFC при Q = 100; при Q = 4000.

Середні змінні витрати становлять AVC = TVC / Q, так що AVC = (30 Q+2 Q2) / Q = 30+2 Q. Обчисліть AVC при Q = 100; при Q = 4000.

Середні сумарні витрати становлять ATC = TC / Q, так що ATC = (100000 +30 Q+2 Q2) / Q = 100000 / Q + 30 + 2 Q. Обчисліть ATC при Q = 100; при Q = 4000.

8.9. При виробництві 30 телевізорів витрати складають 100000 грош.од., а при виробництві 50 телевізорів – 140000 грош.од. Граничні витрати постійні. Знайдіть граничні;постійні та змінні витрати при випуску 60 телевізорів.

Граничні витрати показують :

а) максимум витрат, які фірма може зазнавати при випуску продукції;

б) загальну суму постійних та змінних витрат;

в) змінні витрати на кожну додаткову одиницю продукції;

г) обсяг витрат,які фірма зазнає у випадку збільшення виробництва на додаткову одиницю продукції,або тих коштів,які вона зекономить при скороченні обсягу виробництва на цю одиницю.

8.10. 1) Поясніть, чому крива граничного продукту має постійний нахил униз.Чи може вона мати інший нахил ?

2) Поясніть,чому крива середніх змінних витрат має U-подібну форму, а крива середніх постійних витрат завжди має нахил вниз ?

8.11. Постійні витрати фірми становлять 1000 грн. за тиждень.Змінні витрати дорівнюють 2000 грн.Фірма виробляє 300 одиниць продукції. Визначіть загальні витрати,середні витрати,середні змінні витрати й середні постійні витрати.

Податок з виробника становить 500 грн. у рік.Покажіть,що в короткостроковому періоді часу цей податок збільшить середні постійні витрати, але не змінить середні змінні й граничні витрати.

    1. Функція довгострокових сукупних витрат фірми має вигляд:

TC = Q3 – 13 Q2 + 148 Q

а) якою є функція середніх сукупних витрат фірми ?

б) якою є її функція граничних витрат ?

в) знайдіть мінімум середніх сукупних витрат.

8.13. Фірма виробляє персональні комп'ютери згідно з такою функцією виробництва Q = К1/3 L2/3.

а) якщо капітал коштує 10 дол. за одиницю,а праця - 15 дол. за одиницю,то яка комбінація ресурсів мінімізує вартість виробництва будь-якого обсягу продукції ?

б) що являють собою граничні витрати за довгостроковий період ?

в) припустимо,що капітал фіксовано на рівні 100 одиниць.Якими є граничні витрати виробництва будь-якого рівня продукції ? Насамперед виведіть криву попиту на працю для будь-якої кількості, якщо К=100.

8.14. У вас є наступна інформація про діяльність фірми:

Таблиця 8.3.

Ц

Q

TR

TC

TFC

TVC

ATС

AVC

MC

1000

5000

1500

5,5

5,0

Кількість випускаємого продукту така, що при її збільшенні граничні витрати фірми зростуть.Заповніть таблицю та з'ясуйте,чи повинна фірма:

а) збільшити випуск продукту;

б) зменшити випуск продукту;

в) закритися;

г) нічого не змінювати.

    1. Визначити функцію середніх постійних витрат, якщо функція загальних витрат має вигляд:

TC (Q) = 3000 + 0,01 x Q3 + 4 x Q2 – Q

    1. Припустимо, що функція довгострокових загальних витрат виробництва має вигляд: TC(Q) = 180000 + 30 x Q + 2 x Q2 .

Визначити обсяг виробництва, що відповідає мінімальному рівню середніх загальних витрат (АТС).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.