Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Література

1. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – М., 1992. – Гл. 13. - с.125-168.

2. Курс экономической теории. Учебное пособие. Под ред. М.Н.Чепурина. Киров, 1995.– с. 230-233.

3. Макконнелл Р., Брю С., Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пер с англ. – М., 1992. – Т.2. – Гл.29. - с.142-188.

4. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономичская теория рынков продукции. – М..: Наука, 1995. – Гл. 1. – с. 3-59.

5. Роберт С. Піндайк, Даніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка /Пер. з англ. А. Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – Розділ 14, с.456-474.

6. Самуэльсон П. Экономика. Т.2. – М.: НПО Алгон, ВНИИСИ, 1992. – Гл.26. – с.130-220.

7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, М., 1993. Гл 15. – с. 271-371.

8. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. – М., 1992. – Т.2. – Гл.13. – с.125-232.

Контрольні завдання

12.1. Яке значення має формування цін на ресурси? Докладно поясніть, чим відрізняються фактори, що визначають попит на ресурси, від факторів, що визначають попит на продукт. Поясніть зміст і значення твердження, що попит на ресурс є похідним попитом. Чому криві попиту на ресурс звичайно мають від’ємний нахил?

12.2. У чому полягає різниця між зміною попиту на економічний ресурс і зміною кількості ресурсу, на який є попит? Які конкретно фактори можуть викликати зміни в попиті на ресурс, а також зміни у кількості ресурсу, на який є попит?

12.3. Еластичність попиту на ресурси залежить від:

а)легкості ресурсозаміщення;

б) коефіцієнту зниження граничного продукту;

в) вірно а) та б);

г)немає вірної відповіді.

12.4. Розгляньте дані таблиці

Заповніть пусті графи таблиці і побудуйте графік попиту на ресурс в умовах досконалої конкуренції. Поясніть характер графіка. В якій колонці таблиці початкові дані змінюються в умовах недосконалої конкуренції? Як це вплине на графік?

Таблиця 12.1.

Одиниця труда,

L

Сукупний продукт,

TPL

Граничний фізичний продукт,

MPL

Ціна,

P

Сукупний продукт в грошовій формі,

TRPL

Граничний продукт в грошовій формі,

MRPL

0

0

5

1

10

5

2

19

5

3

27

5

4

34

5

5

40

5

6

45

5

7

49

5

8

52

5

9

54

5

10

55

5

12.5. Проаналізуйте, який вплив матимуть наведені явища на еластичність ресурсу “С”, що використовується для виробництва товару (Х)? Там, де спостерігається невизначеність результату, вкажіть причини такої невизначености:

а) розширення попиту на продукт “Х”;

б) зростання цін на ресурсозамінник “Д”;

в) збільшення кількості видів ресурсів, що здатні замінювати “С” у виробництві “Х”;

г) викликане технічним прогресом оновлення основного капіталу, з яким взаємозв’язаний “С” у виробництві;

д) зниження ціни на взаємодоповнюючий ресурс “Е”;

е) зниження еластичності попиту на продукт “Х” через падіння конкуренції на ринку продукту.

12.6. Використовуючи поняття ефекту заміщення та ефекту випуску продукції, поясніть, як зниження ціни на ресурс “А” може викликати підвищення попиту на ресурсозамінник “В”. Якщо “С” і “Д” є комплементарними ресурсами і використовуються лише в певних пропорціях, то який вплив матиме підвищення ціни ресурсу “С” на попит ресурсу “Д”?

12.7. За умов досконалої конкуренції працю й капітал можна придбати відповідно по 1 та 3 грн. Дані про їх продуктивність подані в табл. 12.2.

Таблиця 12.2.

К, од.

МРк

L, од.

MPL

1

24

1

11

2

21

2

9

3

18

3

8

4

15

4

7

5

9

5

6

6

6

6

4

7

3

7

1

8

1

8

0,5

Продукція, що вироблена за допомогою цих ресурсів, реалізується на ринку по 1 грн. за одиницю.

Визначте: а) яким буде співвідношення праці й капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 80 од. продукції;

б) яке поєднання праці й капіталу забезпечить фірмі максимальний прибуток, чому;

в) який обсяг продукції буде вироблений завдяки досягненню умови, зазначеної у п.б), яким буде економічний прибуток, ;

г) якщо фірма використовує оптимальне поєднання факторів виробництва, як вказано у п.б), то чи гарантує воно одночасно й мінімальні витрати?

12.8. У всіх наведених нижче прикладах MRPL i MRPK показують величини доходів від граничних продуктів відповідно праці і капіталу, а РL і РK - ціни на них. З´ясуйте, чи в кожному випадку фірма максимізує свій прибуток. Якщо ні, то покажіть, який(і) ресурс(и) слід використовувати в більших кількостях, а який(і) - в менших кількостях:

а)MRPL = 8 дол.; РK = 4 дол.; MRРK = 8 дол.; РK = 4 дол.

Б)MRPL = 10 дол.; РK = 12дол.: MR РK = 14дол.; РK = 9дол.

в) MRPL= 6 дол.; РK = 6дол.; MRРK = 12дол; РK = 12дол.

г) MRPL=22 дол.; РK = 26дол.; MRРK =16дол.; РK =19 дол.

12.9. Хто є суб'єктом попиту та пропозиції на ринку праці досконалої конкуренції?

W

SL

30N

10K

0L

6 10

Мал. 12.1

Розгляньте графік на мал. 14.1 та дайте відповіді на слідуючи питання:

W – заробітна плата;

L - кількість праці.

А) крива виражає ринкову чи галузеву пропозицію праці?

Б) чому крива має позитивний нахил?

В) яке економічне пояснення можна дати переміщенню пропозиції праці з точки К в точку N?

12.10. Поясніть характер кривої пропозиції праці, що подана на графіку 12.2, за допомогою ефектів доходу та заміщення.

W3

W2

W1

0 QL1 QL2 QL3

Пропозиція

праці у рік

Мал. 12.2

У діапазоні, де пропозиція праці є протилежно спрямованою:

а) ефект заміщення домінує над ефектом доходу,

б) ефект доходу домінує над ефектом заміщення;

в) вільний час є товаром Гіффена;

г) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.11. Гранична продуктивність праці за виручкою (MRPL) становить:

а) MPL / MC;

б) MC / MPL;

в) W х MPL;

г) MR х MPL;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.12. Фірма наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) w = P х MPL;

б) w = MRCL;

в) MC = MRPL;

г) MC = MPL;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.13. Крива тривалого попиту фірми на працю:

а) похиліша, ніж крива нетривалого попиту фірми на працю;

б) стрімкіша, ніж крива нетривалого попиту фірми на працю;

в) ліворуч від кривої нетривалого попиту фірми на працю;

г) ліворуч від кривої нетривалого попиту фірми на працю;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.14. Для ідентичних фірм крива попиту на працю в галузі:

а) більш еластична, ніж крива попиту фірми на працю;

б) менш еластична, ніж крива попиту фірми на працю;

в) горизонтальна;

г) вертикальна;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.15. Які з поданих факторів не впливають на криву попиту на працю?

а) підвищення продуктивності праці за рахунок технічного прогресу;

б) зростання капіталу фірми, коли праця і капітал – комплектарні;

в) зміни в ціні виробничого товару;

г) зміни рівня зарплати.

12.16. Охарактеризуйте фактори, які визначають величину заробітної плати та її диференціацію.

12.17. Охарактеризуйте ринок праці в умовах монополії. Як формується заробітна плата на монополістичному ринку праці?

12.18. Охарактеризуйте ринок праці в умовах монополії. Як профспілка може вплинути на пропозицію робочої сили, попит на працю і ціну праці?

12.19. Припустимо, що конкурентний ринок праці за спеціальністю продавців знаходиться у рівновазі. При цьому зайнято 100 тис. чоловік. Середня заробітна плата складає 100 гр.од. Внаслідок багатьох причин попит на працю продавців збільшився на 10 %. Що відбудеться з величиною заробітної плати та чисельністю зайнятих?

Виконайте завдання графічно.

12.20. Припустимо, що на ринку праці робітників-верстатників склалась середня заробітна плата 200 гр.од. на місяць, яка забезпечує повну зайнятість робітників вказаної професії. Під тиском галузевої профспілки рівень заробітної плати зріс до 250 гр.од. Як зміниться ситуація на ринку праці?

Виконайте завдання графічно.

12.21. Уважно проаналізуйте поданий графік на мал 12.3 та дайте відповіді на слідуючи питання:

Як можна визначити рівень заробітної плати з використанням теорії граничної продуктивності праці? Що подано на графіку: попит та пропозиція конкурентної фірми чи в цілому на ринку?

W

SL

30N

10K

0L

6 10

Мал. 12.3

12.22. Яким може бути економічне пояснення точок Е1, Е2? Які фактори впливають на зміну положення кривої від Д1 до Д2 ? Що означає зміна точки перетику з положення Е1 в Е2 на мал. 12.4?

Мал. 12.4

12.23. Чи існує залежність між ціновою еластичністю попиту на який-небудь товар і ціновою еластичністю попиту на труд, що виробляє цей товар?

Як відіб'ється на ціновій еластичності попиту на працю взаємозамінність факторів виробництва? Максимізуючи надприбуток, скільки одиниць праці забажає і яку зарплату запропонує монопсоніст?

MRCL

SL

C

B

A

MRPL

L

L(1) L(2)

Мал. 12.5

а) ОL(2). ОС;

б) ОL(2), OВ,

в) ОL(1), ОС;

г) ОL(1), ОА.

12.25. Сукупний фізичний продукт для 3-х одиниць праці - 32, для 4х - 40. Ціна продукту, що вироблено, 8 $. Яку максимальну зарплату здатна сплачувати фірма за 4-у одиницю праці в умовах досконалої конкуренції?

а) 10 $; б) 8 $; в) 16 $; г)20 $.

Що є граничним доходом праці?

а) граничний продукт Х ставка зарплати;

б) середній продукт Х ставка зарплати;

в) граничний продукт Х ціна виробленого продукту;

г) середній продукт Х ціна виробленого продукту.

12.26. Припустимо, що рівні оплати праці й зайнятості початково однакові для менеджерів-чоловіків і жінок, але пропозиція праці менеджерів-жінок більш еластична, ніж пропозиція праці менеджерів-чоловіків. Чи призведе це до диференціації заробітної плати між чоловіками і жінками, якщо попит на їхню працю зростає однаково? Дайте пояснення з використанням графіків для двох ринків, що розглядаються:

а) чоловічої праці;

б) жіночої праці.

12.27. Конкурентна фірма наймає робітників, яким сплачує заробітну плату в розмірі 150 грн. Продуктивність праці така:

Таблиця 12.3.

Кількість робітників

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску (шт)

20

42

65

85

100

112

Фірма продає продукцію по ціні 10 грн. Визначте, яка кількість робітників для фірми оптимальна.

12.28. На мал. 14.6 зображені лінії попиту на працю і пропозиції праці для конкурентної фірми. Поясніть:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.