Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

І. Частинна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність випуску.

ІІ. Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність заміщення.

ІІІ. Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Еластичність масштабу та взаємозв'язок з еластичністю випуску.

IV. Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.

План практичного заняття.

1. Виробнича функція з одним змінним фактором.

2. Виробнича функція з двома змінними факторами.

3. Віддача від масштабу. "Шлях розвитку фірми".

Література

1.Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Рынок: микроэкономическая модель.-М.-1992.-Гл.2,3.

2.Райхлин Э.Основы економической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции.-М.: Наука,1995-Гл.4.-С.-47-68.

3.Роберт С. Піндайк,Деніел Л.Рубінфелд.Мікроекономіка/Перекл. з англ. А.Олійник , Р.Скільський.-К.:Основи,1996.Розділ 6,С. 159-186.

4.Самуэльсон П. Экономика.Т.2.-М.: НПО "Алгон", ВНИИСИ,1992.-

Гл-26.-С.130-151.

5.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М. :Дело ЛТД. - 1993. - Гл. 6. - С.40-42, 74-85.

6.Хайман Д.Н. Современная микроекономика:анализ и его применение, в 2-х т., Т.1, пер.с англ.-М.-1992.-Гл.5.-С139-195.

7.Курс экономической теории.Под ред.М.Н. Чепурина.Киров,1995.-Гл.-8.-С.210-229.

8.Основи економічної теорії.(За ред. С.В.Мочерного).-К.,1997.Тема9,Гл.2,3 С.210-221.

9. Основи економічної теорії.Політекономічний аспект.(За ред.: Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка).-К.:Вища школа ,1999.Розділ 20,С.230-244.

10.Общая экономическая теория (политэкономия) :Учебник под ред.В.И.Видяпина,Г.П.Журавлёвой.-М.,1995.-Гл.11-С.185-199.

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, С.158 -183

Контрольні завдання.

7.1. Короткотерміновий період діяльності фірми.

1) це період часу…

а) до 1 року;

б) до 1 місяця;

в) максимального випуску продукції;

г) інтенсивного використання виробничих потужностей;

д) протягом якого часу фірма не може збільшити свої виробничі потужності.

2) Дія закону спадної віддачі означає,що:

а) з підвищеням використованих факторів виробництва ефект від масштабу знижується;

б) обсяг випуску продукції при окремих технологіях має тенденцію до скорочення;

в) з підвищенням змінного фактору виробництва середній продукт АР цього фактору підвищується і дося гає своєго максимуму,а потім знижується ;

г) З підвищенням обсягу виробництва значення граничного продукту МР стає негативним.

7.2. Розгляньте таблицю 7.1. та дайте відповіді на питання :

Гранична продуктивність 36-ї людино-години становить:

а) 42; б) 40; в) 14; г) 6;

д) усі відповіді неправильні.

Таблиця 7.1.

Трудові ресурси (людино-години), L

Капітальні ресурси (машино-години), К

Обсяг продукції,

Q

35

40

210

36

40

252

37

40

266

Середня продуктивність праці 37 людино-годин становить:

а) 7;

б)7,2;

в) 14;

г) 6,65;

д) усі відповіді неправильні.

У проміжку між 35-ю і 37-ю людино-годинами трудових ресурсів:

а) MPL завжди перевищує APL;

б) APL завжди перевищує MPL;

в) MPL > APL спочатку, однак пізніше APL> MPL;

г) APL> MPL спочатку, однак пізніше MPL > APL;

д) необхідна додаткова інформація.

7.3. Припустимо, що функція виробництва становить Q = F (К, L) = K 0,5 L 0,5. За умови, що К фіксовано на рівні 25 одиниць, виведіть взаємозв'язок величин MPL (граничного продукту праці) і APL (середнього продукту праці), накресліть їх криві.Виконайте ті самі дії за умови,що К фіксовано на рівні 36 одиниць.

7.4.Спадна віддача означає,що :

а) в міру збільшення кількості капіталу у процесі виробництва при незмінній кількості трудових ресурсів MPK зменшується;

б) в міру зростання трудових ресурсів впродовж ізокванти MRTS збільшується;

в) у разі подвоєння кількості капіталу та праці обсяг виробництва зростає удвічі;

г) (а) і (в);

д) (а) і (б).

7.5.Фірма, яка виробляє прохолодні напої, знайшла, що при даній технології вона отримає слідуючи результати:

А) В межах короткотермінового періоду у сполученні з використанням 20 одиниць капіталу максимальний граничний продукт праці МРL складає: а) 12; б)16; в) 14; г)17.

Таблиця 7.2.

Витрати праці

Витрати капіталу

10

20

30

40

10

40

60

70

76

15

60

110

150

300

20

90

170

300

420

25

125

140

400

480

30

140

300

420

540

Б) Використовуючи подану виробничу сітку,визначте максимальний середній продукт праці АРL та максимальний граничний продукт МРL відповідно сполученню з 30 одиницями капіталу:

а ) 16 та 18; б) 23 та 24; в) 16 та 30; г) 20 та 16.

7.6. Період часу,який дорівнює 1 р., можливо вважати довготерміновим для:

а) металургійного комбінату;

б) нафтопереробного заводу;

в) фірми з ремонту побутової радіоелектроніки;

г) швейної майстерні;

д) майстерні з ремонту взуття;

е) молочної ферми.

7.7. Довготерміновий період діяльності фірми-це період часу…

а) між капітальними ремонтами обладнання;

б) більш 10 років;

в) більш 1 місяця;

г) необхідний для збільшення кількості всіх ресурсів,що привертаються,включаючи виробничі потужності;

д) необхідний для встановлення ефективних зв'язків з покупцями і повної реалізації продукції.

7.8. У таблиці подана комбінація факторів виробництва та обсяги виробництва. Намалюйте карту ізоквант. Поясніть, що вона показує ? Що ви можете сказати про ефект масштабу?

Таблиця 7.3.

Праця,од.

Капітал,од.

100

200

300

400

100

20

30

35

38

200

30

85

150

210

300

55

150

210

270

400

65

180

250

315

500

72

210

270

320

7.9. У таблиці 7.4.надана комбінація факторів виробництва та можливих обсягів виробництва.На основі її даних зробіть карту ізоквант.Яку інформацію дає карта ізоквант ?

Таблиця 7.4.

Праця,од.

Капітал,од.

1

2

3

4

1

10

15

18

20

2

15

30

40

45

3

27

40

48

52

4

30

45

52

54

7.10. Оберіть правильні відповіді:

  1. Ізокванта має :

а) негативний нахил ;

б) випуклість, щодо начала координат ;

в) вірно а) та б) ;

г) не має вказаних властивостей.

7.11. На малюнку зображена карта ізоквант: у цьому випадку економія від масштабу:

а) зростаюча;

б) постійна;

в) зменшується;

г) графік не дозволяє зробити певних висновків відносно економії від масштабу

К

400

300

200

100

L

Мал. 7.1

7.12. Використовуючи дані таблиці про витрати праці L, капіталу К і обсяг випуску Q, дайте відповідь на питання:

Таблиця 7.5.

Комбінації

Випуск

Праця

Капітал

А

200

30

80

В

350

45

120

С

700

90

240

Д

750

99

264

А) Визначить характер економії від масштабу при переході від А до В та від В до Г.Намалюйте карту ізоквант.

Б) Випадкове сповільнення темпу використовування ресурсів у виробництві чи ні ?Проілюструйте свою відповідь графічно.

7.13. Дайте характеристику виробничої функції. Які відносини вона виражає ?

Фірма А має виробничу функцію Q=10K0,5 L0,5, а фірма

Б- Q=10K0,6L0,4. Якщо обидві фірми використовують однакову кількість праці та капіталу, випуск якої з них буде більшим:

а) першої;

б) другої;

в) випуск буде однаковий;

г) неможливо визначити.

7.14. Дана виробнича функція: Q = 5L0.5 x K0.75. Для неї характерна:

а) зростаюча економія від масштабу;

б) постійна економія від масштабу;

в) убуваюча економія від масштабу;

г) нічого з визначеного сказати неможливо.

7.15. Поясніть,чому виникає і як виявляється ефект від масштабу.

Яка з приведених виробничих функцій характеризується спадаючою віддачею від масштабу ?

а) Q=(K2+L2) 0,5 в) Q=(КL)0,5

б) Q=6К+3L г) Q=3К 0,4 L0,5

7.16. Підприємець, що розливає в пляшки безалкогольні напої, виявляє,що виробництво 2 тис. ящиків банок і 3 тис. ящиків пляшок на одному заводі коштує дешевше, ніж на двох різних заводах для виробництва такого самого сумарного обсягу. Цей виробничий процес виявляє:

а) зростаючу віддачу за обсягом;

б) економію від масштабу ;

в) спадну віддачу;

г) (а) і (б);

д) (б) і (в).

7.17. З часу своєї появи на ринку в кінці 70-х років відеомагнітофони різко впали у ціні.Виробничі витрати на одиницю зменшилися у мірі зростання їх сумарного виробництва. Це приклад:

а) економії від масштабу;

б) зростаючої віддачі;

в) кривої попиту;

г) (а) і (б);

д) (а) і (в).

7.18. При постійній віддачі за обсягом довгострокові середні сумарні витрати:

а) постійні;

б) дорівнюють довгостроковим граничним витратам;

в) дорівнюють короткостроковим граничним витратам;

г) (а) і (б);

д) (а) і (в).

7.19. Фірма працює згідно з технологією, при якій рівняння ізокванти дванадцяти одиниць випуску має вигляд: К = 144 / L. Яка віддача від масштабу характерна для даної технології?

7.20. Бюджет фірми дорівнює 200 грошових одиниць. Вона виробляє продукцію згідно з технологією Q = при цінах на фактори виробництва: rL = 2; rK = 4. Визначити, при яких обсягах використання ресурсів випуск фірми буде максимальним.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.