Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Мал. 12.9

SС - пропозиція капіталу;

DС- попит на капітал.

Яким чином ціна попиту та ціна пропозиції капітального товару впливають на інвестиційне рішення підприємства?

12.40. Що буде являти собою ціна рівноваги на ринку капіталу? Які значення відкладаються по осям координат?

12.41. Модель ринку позикового капіталу, яка зображена на мал. 15.1 - це абстракція у досить високому ступені. Які, на Ваш погляд, реальні фактори не враховуються в цій моделі?

12.42. Яким чином поява нових технологій, нових ринків споживчих товарів вплине на зміщення кривої попиту на капітал? Як це відобразиться на рівні ставки відсотку?

Як вплинуть на ринок позикового капіталу інфляційні очікування? В якому напрямі змістяться криві попиту і пропозиції на ринку капіталу?

12.43. Коли фірма приймає рішення про здійснення будь-якого інвестиційного проекту, їй доводиться зіставляти сьогоднішні витрати на придбання капітального обладнання з майбутніми прибутками, які це обладнання принесе. Як називається процедура цього зіставлення в економіці? Чи має вона будь-яке застосування в інших ситуаціях в ринковому господарстві, крім купівлі фірмою станків, обладнання?

12.44. Очікувана норма прибутку від інвестицій - 7 %, ринкова ставка відсотку - 12 %, щорічний темп інфляції - 7 %. Чи буде здійснено даний проект інвестиції (з точки зору раціональної економічної поведінки)?

12.45. Альтернативними витратами проекту є:

а) дисконтовані очікувані витрати проекту,

б) очікувані витрати альтернативного проекту,

в) очікуваний ефект від альтернативного проекту,

г) очікуваний ефект від кращого альтернативного проекту.

12.46. Підприємець придбав обладнання вартістю 100 млн. грн. Припускається його експлуатація протягом 3-х років з щорічним прибутком ЗО млн. грн. на протязі 3-х років. Визначте дисконтований прибуток (збиток) від експлуатації обладнання при нормі відсотку 12 % річних і обгрунтуйте доцільність цього інвестиційного рішення.

12.47. Визначте доцільність інвестицій у будівництво заводу у сумі 10 млн. грн. Будівництво здійснюється за один рік. Завод випускатиме вентилятори у кількості 8000 шт. за місяць. Витрати на одиницю продукції - 42,5 грн., а відпускна ціна - 52,5 грн. за штуку. Припустимо, що через 20 років завод постаріє і може бути проданий на знос за 1 млн. грн. Чи можна такі капіталовкладення вважати вдалими при ставках проценту 4% і 9%?

12.48. Визначте ефективний варіант інвестиції, якщо за першим варіантом прибуток складає 300 тис. грн.: 150 тис. грн. у цей рік і 150 - через рік; за другим варіантом прибуток складає 350 тис. грн.: 50 тис. грн. у цей рік і по 150 в наступні 2 роки при ставці 5 %.

12.49. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату за наступних умов: верстат коштує 16000 грн. і приносить 4000 грн. щорічного доходу протягом 4 років. По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8000 грн., норма проценту - 10 % річних. Чи буде вигідною ця покупка за умов:

  1. 12% річних;

  2. 18% річних;

12.50. Студент має 100 грн. і вирішує: зберегти їх чи потратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція складає 14 % в рік. Визначте:

а) яка номінальна процентна ставка;

б) яка реальна процентна ставка;

в) яким має бути раціональний вибір студента;

г) як вплинуло б на вибір зниження темпів інфляції до 10 % при незмінній номінальній процентній ставці?

12.51. Припустимо, що гранична норма окупності інвестицій в сумі 800 дол. дорівнює 12 %. Якщо ринкова ставка проценту з капіталу 10%, чи буде вигідно позичати гроші для фінансування інвестицій? Що повинна зробити фірма-інвестор для максимізації прибутку з інвестицій?

12.52. Граничний доход від річної інвестиції дорівнює 5000 дол. Якщо вартість інвестиції дорівнює 4500 дол., підрахуйте внутрішню норму її окупності.

12.53. Припустимо, що Вам пообіцяли виплатити 10000 грн. через 3 роки. Виходячи з того, що ставка позичкового проценту, яку Ви можете одержати, складає 12%, підрахуйте поточну вартість цих 10000 грн.

12.54. Дайте характеристику земельної ренти. Які фактори визначають її рівень?

12.55. Графічне зображення попиту і пропозиції на фактори виробництва (труд і капітал) показано двома пересіченими кривими - з негативним нахилом (попит) і позитивним нахилом (пропозиція). Як би ви зобразили рівновагу на ринку земельних ресурсів при допомозі цих кривих? Яким був нахил?

12.57. Попит на земельні ділянки є похідним попитом, тобто залежним, зокрема, від попиту на сільськогосподарську продукцію. А яка еластичність цього попиту? На Ваш погляд, попит на сільськогосподарську продукцію в Україні високо- або низькоеластичний по доходу? Яка еластичність цього попиту у країнах з більш низьким національним доходом на душу населення? Який вплив чинить попит на сільськогосподарські товари на земельну ренту?

12.58. На графіку (мал. 12.10) показані криві пропозиції землі і попиту на неї, рівень земельної ренти. Поясніть, чому крива пропозиції має вигляд вертикальної прямої. Як змінюються пропозиція землі і рента, якщо попит на землю: а) зростає, б) знижується. Покажіть на графіку.

S - пропозиція

S D- попит

R R– величина земельної ренти

D

Земельна площа

Мал.12.10Ринок землі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.