Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарювання

 1. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Кори­гуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефектив­ний їх обсяг. Забезпечення громадськими благами: можливість рин­ку і держави.

 2. Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функції держави. Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії громадського вибору у поведінці уряду.

 3. Правові передумови для ринкових суб 'єктів. Сучасна теоретична економіка про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності. Приватизація. Інституціональна природа сучасної фірми. Трансакційні витрати. Інститути і інституціональні структури у регулюванні економічної поведінки ринкових суб'єктів. Моделювання економічного розвитку: мікроекономічний аспект.

План практичного заняття.

 1. Зовнішні ефекти та їх економічний зміст.

 2. Попит на громадські блага.Забезпечення ефективного обсягу випуску.

 3. Економічна роль держави у ринковій економіці.

 4. Права власності як норма поведінки у ринковому середовищі. Інституціональні засоби регулювання економічної поведінки ринкових суб’єктів

Література

 1. Вэрнан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М., 1997. – Т. 31,34.

 2. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. – М.,1977 – Гл.14,15. С. 271 – 307.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка. У двох частинах. За ред. С. Будаговської – К., 1998. Тема 14,15. С. 176 – 196.

 4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 1998. Глава 13, с. 420 – 477.

 5. Роберт С. Піндайк Р, Даніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка /Пер. з англ. А.Олійник, Р. Скільський. -К.: Основи, 1996. -Розділ 16, С. 514-542, Розділ 18, с. 570-596.

 6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1993. - Гл. 13., - С. 231-249.

 7. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и её применение, в 2-х т. -М, 1992. -Т. 2. -Гл. 17, 18. - С. 267-320.

Контрольні завдання

14.1. Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

а) випускається в недостатній кількості та на нього призначаються необгрунтовано високі ціни;

б) випускається в надмірній кількості та на нього призначаються необгрунтовано високі ціни;

в) випускається в недостатній кількості та на нього призначаються надто низькі ціни;

г) не виробляється;

д) випускається в надмірній кількості та на нього призначаються надто низькі ціни.

14.2. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних технологічних екстерналій?

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди водопостачанню;

б) я насаджую красиву клумбу на подвір'ї будинку;

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі, і ціна на них зростає;

г) (а) та (б);

д) (а) та (в).

14.3. При штрафі за викиди фірма робитиме їх аж до рівня, де:

а) розмір штрафу дорівнює граничним суспільним витратам;

б) розмір штрафу дорівнює ціні продукту;

в) розмір штрафу дорівнює граничним витратам фірми;

г) розмір штрафу нульовий, оскільки фірма має платити за забруднення;

д) усі відповіді неправильні.

14.4. Функція податків спричиняє:

а) скорочення обсягу коштів, які знаходяться в розпорядженні фірм та домашніх господарств;

б) збільшення обсягу коштів, якими розпоряджується держава;

в) збільшення обсягу коштів, які спрямовані на фінансування державних витрат;

г) перерозподіл прибутків;

д) досягнення всього переліченого.

14.5. Якщо попит на продукт цілком нееластичний, а крива пропозиції має (позитивний) нахил, то установлення потоварного податку в розмірі 1 $ на одиницю товару приведе до:

а) збільшення ціни менш ніж на 1 $;

б) збільшення ціни більш ніж на 1 $;

в) збільшення ціни на 1 $;

г) зниження ціни на 1 $;

д) всі відповіді невірні.

14.6. Інститут економічних досліджень рекомендує обкласти продаж промислових товарів та продовольства податком з обороту в 5 %. При цьому послуги (перукарня, юридичні та ін.) пропонується обкладати податком тільки в 2 %- Чи можливо таким чином поліпшити розподілення ресурсів?

14.7. Використання детекторів диму приводить до виникнення додаткових зовнішніх ефектів. Яким чином субсидія, що коректує, буде збільшувати ціну цих улаштувань та попит на них? Якими будуть витрати на детектори диму до та після запровадження субсидій? Якою буде чиста ціна та чисті витрати споживачів на ці улаштування після одержання субсидій?

14.8. Чистий суспільний товар:

а) конкурентний і винятковий;

б) неконкурентний і невинятковий;

в) неконкурентний;

г) невинятковий;

д) надається державою.

14.9. Неконкурентність та невинятковість є характеристиками:

а) нормальних товарів;

б) недоброякісних товарів;

в) дефіцитних товарів;

г) факторів виробництва;

д) суспільних благ.

14.10. Суспільні блага відрізняються від приватних тим, що вони:

а) поділяються;

б) знаходяться в індивідуальному користуванні;

в) поділяються і знаходяться в індивідуальному користуванні;

г) не поділяються і не знаходяться в індивідуальному користуванні;

д) поділяються і не знаходяться в індивідуальному користуванні.

14.11. Що із переліченого нижче не є суспільним благом?

а) електроенергія;

б) поліція;

в) оборона країни;

г) захист від повені.

14.12. Які із наступних стверджень виявляються вірними, а які - ні:

а) зовнішні витрати становлять корисні ефекти виробництва;

б) попит на суспільні блага можливо вимірювати таким же безпосереднім чином, як приватне благо;

в) суспільні блага характеризуються спільним споживанням та невинятковістю.

14.13. Які із наступних стверджень виявляються вірними, а які - ні:

а) суспільні блага повинні вироблятися державою;

б) оптимальний розподіл суспільних благ визначається правилом

МR = МС;

в) крива ринкового попиту на суспільне благо показує загальну кількість, яку всі індивідууми сплачують за кожну одиницю блага.

14.14. При голосуванні за правилом більшості обраним рівнем витрат буде:

а) перетин кривої індивідуального попиту з кривою граничних витрат;

б) рівень витрат, обраний середнім голосуючим;

в) середнє арифметичне пропонованих голосуючих рівнів;

г) непередбачений, поки не стане відомим порядок голосування;

д) нічого із наведеного вище.

14.15. А) Прокоментуйте таке ствердження: немає необхідності державного втручання за позитивних екстерналій, оскільки ніхто не зазнає шкоди.

Порівняйте дію податку на кінцеву одиницю продукції, виробництво якої пов'язане із забрудненням середовища, і безпосереднього податку на викиди при виробництві.

Б) У разі існування дозволів на викиди з правом їх передачі фірма повинна мати один з таких дозволів, що дає їй право здійснювати викиди. Якщо фірма здійснює менші обсяги викидів, ніж дано дозволом, вона може продавати надлишок дозволу іншій фірмі, яка бажає здійснювати більші обсяги викидів, ніж їй дозволено.

Прокоментуйте таке твердження: ці дозволи мають і переваги, які дають стандарти, і переваги, пов'язані зі штрафами. Тому, можливо, вони є найкращим механізмом контролю над забрудненням.

14.16. Чому ефективний рівень забруднення не дорівнює нулю?

14.17. В таблиці 14.1. приводяться дані про загальні вигоди (млрд.гр. од.) чотирьох соціальних програм та витрати їх здійснення. Яку з цих програм з економічної точки зору слід здійснити?

Таблиця 14.1.

Програми

Загальні витрати

Загальні вигоди

А)

Створення їдалень для малозабезпечених.

0,5

1,0

Б)

Створення робочих місць для інвалідів.

1,0

3,0

В)

Створення системи професійної перепідготовки.

5,0

9,0

Г)

Створення системи громадських робіт.

13,0

12,0

14.18. Яким чином трансформаційні процеси відбиваються на поведінці мікроекономічних систем?

14.19. У чому різниця між радикальною та поступовою стратегіями переходу до ринку?

14.20. Чому теорема Коуза стверджує, що для інтерналізаціі зовнішніх ефектів достатньо установлення урядом прав власності на природні ресурси? Має значення, до кого передаються права? Яка область застосування теореми.

14.21. Права власності – це:

а) право виключного фізичного контролю над благом;

б) право використання корисних властивостей блага для себе;

в) право володіти результатами використання блага;

г) право на відчуження блага;

д) право на знищення блага;

є) право на передачу блага у спадщину;

ж) усі відповіді вірні.

14.22. Розмежуйте позитивні та негативні прояви приватної власності:

а) майнова диференціація власників;

б) жорстка залежність добробуту власника від результатів виробничої діяльності;

в) сприяння розвитку підприємництва;

г) посилення конкурентної боротьби;

14.23. Для успішної організації телемовлення необхідно провести чіткий розподіл діапазону частот, що виділені з цією метою, між телевізійними компаніями. Застосування якої системи власності тут найбільш доцільне:

а) державної з видачею ліцензій на тимчасове використання діапазону частот;

б) колективної з участю усіх телекомпаній;

в) приватної з купівлею ліцензій телекомпаніями;

г) відсутність прав власності, застосування принципу пріоритету першого суб’єкту, що почав мовлення у діапазоні?

14.24. Оберіть правильну відповідь:

 • трансакційні витрати зменшуються у процесі розвитку суспільства;

Так. Ні.

 • позитивні екстремалії дорівнюють різниці між соціальними та приватними вигодами;

Так. Ні.

 • теорема Коуза визнає необхідність коригуючих податків;

Так. Ні.

 • чим більш у країні розвинуте хабарництво, тим нижчими є трансакційні витрати бізнесу;

Так. Ні.

14.25. Які із наступних тверджень виявляються вірними, а які - ні:

а) держава впливає на зовнішні витрати тільки при допомозі системи

оподаткування;

б) витрати від ринкових операцій, які не відбиваються в цінах, становлять зовнішні ефекти;

в) справедливо те, що всі громадяни сплачують однакові податки.

14.26. У тіньовому секторі економіки ( економіки організованої злочинності ) принципово неможливе законодавче закріплення прав власності. До яких відмінностей злочинного бізнесу від легального це призводить, та чому?

14.27. Адміністрація району під тиском активістів-екологів вирішила закрити хімічне підприємство. Про фактичне використання якої правомочності це свідчить:

а) права власності;

б) права розпорядження;

в) права на заборону шкідливого використання ресурсів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.