Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Теорія поведінки споживача.

Умова рівноваги споживача (максимізації загальної корисності):

МИ – гранична корисність благ (А, В, …N)

Р – ціна благ (А, В, …N)

Гранична норма заміни:

Рівняння лінії бюджетного обмеження:

І=PA*A+PB*B

І – дохід споживача; РА – ціна товару А;

А – кількість товару А; РВ – ціна товару В;

В – кількість товару В.

Теорія попиту та пропозиції.

Еластичність попиту за ціною:

%QД – зміна обсягу попиту в %;

%Р - зміна ціни в %.

Еластичність попиту за доходом:

І – дохід.

Перехресна еластичність попиту:

Еластичність пропозиції:

Qs – обсяг пропозиції.

Теорія виробництва.

Загальний вигляд виробничої функції:

Q=fA(K, L, N)

Q – обсяг виробництва;

A – коефіцієнт, який ураховує рівень технології;

L – витрати труда;

K – витрати капіталу;

N – витрати природних ресурсів.

Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Q=AL *K

Q – обсяг виробництва; A – коефіцієнт пропорційності;

L – витрати труда; K – витрати капіталу;

, - коефіцієнти еластичності обсягу виробництва за витратами труда і капіталу.

Гранична норма технологічної заміни.

Середній продукт (середня продуктивність) ресурсу:

;

ТР – загальний продукт;

Врес – витрати ресурсів.

Граничний продукт (гранична продуктивність ресурсу):

;

Правило мінімізації витрат:

Ефект від масштабу:

  • зростаючий: ; постійний:;

  • спадаючий: <1.

Q – зміна обсягу виробництва; Врес – зміна витрат ресурсів.

Витрати виробництва.

Валові економічні витрати:

ТСек=ТСбухг+ТСвн.

ТСбухг – бухгалтерськи витрати; ТСвн. – внутрішні (неявні) витрати.

TC=TFC+TVC

TFC – валові постійні витрати; TVC – валові змінні витрати.

Середні витрати:

Середні постійні витрати:

Середні змінні витрати:

Граничні витрати:

Поведінка підприємства на конкурентному ринку

Валовий дохід (виручка від реалізації продукції): TR=P*Q

Валовий прибуток: П=TR-TC

Бухгалтерський прибуток: Пбухг=TR-TCбухг

Правило максимізації прибутку:

MR=MC

MR-граничний дохід.

Ринок недосконалої конкуренції

Індекс монопольної влади Лернера:

РМ – монопольна ціна; МС – граничні витрати;

Е – еластичність попиту на продукт.

Індекс Херфиндаля-Хиршмана:

ІXX=S12+S22+S32+…+Sn2

S1 – питома вага самої крупної фірми;

S2,3,…n – питома вага слідуючих по розміру фірм.

Ринок ресурсів

Граничний дохід ресурсу:

MRPрес=MR*MPрес

MPрес – граничний продукт ресурсу; MR – граничний дохід.

За умов досконалої конкуренції: MR=Pпрод

MRPрес=МРреспрод

Рпрод – ціна продукту.

Правило максимізації прибутку

MRCрес=MRPрес

MRCрес – граничні витрати ресурсу.

В умовах конкурентного ринку:

MRC=Ррес

Якщо використовується декілька ресурсів, правило максимізації прибутку:

Гранична рентабельність капіталу (використовується для короткострокового періоду):

MІ – граничні інвестиції; MR – граничний дохід;

МС – граничні витати.

Якщо r≥і (норма банківського проценту), інвестиції вигідні.

Дисконтований дохід

(Використовується для довгострокового періоду):

Дt – дохід в t році; і – ставка проценту.

Інвестиції вигідні, якщо сума дисконтованого доходу за весь період перевищує суму інвестицій.

Ставка позикового проценту:

Дn – дохід від позики; П – розмір позики.

Реальна ставка позикового проценту.

Ірнц

Ін – номінальна ставка позикового процента

Іц – індекс цін.

Ціна землі

Rз – земельна рента;

і – ставка позикового проценту.

Приклади розв’язання типових задач з мікроекономіки.

Задача 1

  • На ринку зернових внаслідок збільшення попиту населення на білий хліб ціна на 1т пшениці зросла з 100 до 120 гр.од. Це обумовило зростання пропозиції пшениці з 500 до 550 т/міс. Визначити еластичність пропозиції.

Розв’язання

Еластичність розраховуємо за формулою:

Коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 0,52, що свідчить про відносно нееластичний характер пропозиції.

Задача 2

  • При збільшенні ціни товару з 5 до 7 гр.од. попит зменшився з 50 до 40 од. Яка еластичність попиту?

Розв’язання

І спосіб: Еластичність у точці

ІІ спосіб: Дугова еластичність

Попит нееластичний, тому що Ed<1.

Задача 3

Обсяг виробництва

0

1

2

3

4

5

6

Постійні витрати TFC

50

50

50

50

50

50

50

Змінні витрати TVC

-

17

36

42

60

95

170

Використовуючи метод порівняння валового доходу та валових витрат, визначте:

А) зону прибуткової діяльності конкурентної фірми при ціні продукції 35;

Б) критичні точки обсягів виробництва;

В) обсяг виробництва, який дозволяє одержувати максимальний прибуток.