Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 10. Монопольний ринок

І. Модель “Чистої монополії” та її характеристики. Ознаки “Чистої монополії”. Економічні, адміністративні та правові бар’єри вступу до монопольного ринку. Монополія і монопольна влада. Різновиди монополії. Діагностування монопольної влади. Монополістичний спосіб дій.

ІІ. Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага фірми–монополіста в довгостроковому періоді. Досягнення та утримання ринкової влади.

ІІІ. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

План семінару

 1. Ознаки монополії. Різновиди монополій.

 2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва.

 3. Цінова дискримінація: суть, умови для здійснення, наслідки.

 4. Втрати від монополій. Антимонопольна політика.

Література :

 1. Роберт С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка/ Перекл. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1996. Розділ 10, С. 299-331; Розділи 12,13 С. 385-455.

 2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2 –х т, Т.2, пер. с англ. –М. –1992 .-гл.10.- С. 2-42.

 3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс : принципы, проблемы и политика. В 2-х т., Т.2, пер. с англ. –М .-1992. –гл.26.- С.92-111.

 4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шманлензи Р. Экономика : пер. с англ. –М. : Дело ЛТД.-1993.- гл.11.-С. 191-210,252-269.

 5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, С. 225-232

 6. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок : Микроэкономическая модель.- М.-1992.- С. 193-214.

 7. Райхлин Э. Основы экономической теории.Микроэкономическая теория рынков продукции. –М.: Наука,- 1995. –гл. 11.-С.260-303.

 8. Загорулько М.М. и др. Основы экономической теории и практики. Учебно-методическое пособие. Волгоград. 1995.-С. 117-124.

 9. Курс экономической теории. Учебное пособие. Под ред. М.Н. Чепурина, Киров.- 1995.- гл.7. -С. 153-195

 10. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова.- М.,1995.-гл.6.-С.110-120

 11. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С. Тарасевича.- С-П., 1996. Гл.4-С.147-170

 12. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. М.,1996.-гл.8.-С. 180-202

Контрольні завдання:

10.1. Якими рисами характеризується монопольний ринок ? Як підтримується монопольна влада? Які види монополії вам відомо? Дайте їх характеристику. В якому випадку поняття “Фірма” і “Галузь” співпадають або є синонімами?

“Чистий” монополіст може підвищувати ціну на свій товар не обмежено: але ж він – один – єдиний виробник у галузі. Крива попиту на його товар абсолютно не гнучка. Ви згодні з таким твердженням?

Що таке вхідні бар’єри до вступу в галузь? Що складає проблему вхідних бар’єрів? Як можна класифікувати вхідні бар’єри?

10.2. Чому в умовах “чистої” монополії лінія попиту і лінія найбільшого прибутку не співпадають, як в умовах досконалої конкуренції?

Чи в змозі монополіст знижувати ціну кожної наступної (додаткової) одиниці продукції, не знижуючи при цьому ціну попередніх одиниць?

10.3. На мал. 10.1 зображена лінія попиту і три варіанти кривих граничного доходу : MR-1, MR-2, MR-3. Який з цих варіантів MR вірний? Чому?

Мал. 10.1

10.4. В моделі монополії вважається, що :

а) продавці і покупці приймають ціни, що встановлює монополіст;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежено;

в) підвищення цін продавцями не є стратегічним;

г) виробляється стандартизований продукт.

Що з наведеного не приводить до монополії?

а) ліцензії;

б) авторські права;

в) контроль над природним (натуральним) джерелом товару;

г) виробництво і збут товару, що має близькі субститути.

10.5. До якого виду монополій належить кожне із запропонованих (а-в) стверджень: природної, відкритої або закритої? Наведіть приклади монополій цих типів на Україні.

а) компанія вперше вийшла на ринок з новою продукцією, не подбавши про спеціальні засоби захисту від конкуренції;

б) автор наукового відкриття, звернувшись до інституту авторських прав, зареєстрував його, подбав про свій творчий пріоритет;

в) фірма функціонує в галузі, де максимальна ефективність досягається лише шляхом випуску обсягу продукції, що задовольняє повністю ринковий попит.

10.6. Які із нижчезгаданих факторів при інших рівних умовах посилюють, а які послаблюють ступінь влади монополіста:

а) розвиток транспортної мережі;

б) розвиток працезберігаючих технологій в певній галузі;

в) підвищення кваліфікованого рівня працівників даного підприємства?

10.7. На графіку показані лінії попиту, крива середніх витрат і граничних витрат. Яку криву треба нанести ще на графік, щоб з’ясувати рівень ціни, що забезпечуватиме прибуток монополії?

М

ал.10.2

Як забезпечується максимізація прибутку фірмами-монополістами за короткий термін часу?

10.8. Функція загальних витрат монополіста ТС = 100 + 3Q – кількість одиниць продукції і функція попиту на продукцію монополіста Р = 2 – Q, де Р - ціна продукту.

Встановіть:

а) як формуватиметься ціна на товар монополіста;

б) яким буде загальний прибуток, якщо монополіст випускає 20 одиниць виробів?

10.9. Фірма, що є монополістом, має такі показники :

Таблиця 10.1.

Ціна реалізації, тис. грн.

Розмір реалізації,

тис. грн.

Валові витрати,

тис. грн.

400

40

17500

375

50

19700

350

70

22800

325

95

26000

300

105

28000

Постійні витрати – 7500 тис.грн. Знайдіть за допомогою методів співставлення валових і граничних показників найбільш вигідну для фірми ціну; обсяг реалізації. Підтвердить графічно.

10.10. А. У довготерміновому періоді рівновага на монопольному ринку означає, що:

а) товари продаються за цінами, що дорівнюють витратам;

б) товари продаються за цінами, що дорівнюють граничній виручці;

в) товари продаються за цінами, що перевищують граничні витрати;

г) товари продаються за цінами, що дорівнюють середнім витратам.

Б. В умовах монополії правильним є таке твердження:

а) за умов максимізації прибутку максимізується загальний ринковий надлишок;

б) прибуток максимальний, якщо ціна дорівнює найбільшим надлишкам;

в) за умов максимуму прибутку найбільша виручка більша за ціну;

г) прибуток максимальний, якщо найбільші витрати дорівнюються найбільшій виручці.

10.11. При якому обсягу виробництва і якій ціні фірма-монополіст буде максимізувати прибуток? Дайте відповідь на це запитання, використовуючи метод порівняння валових витрат і валового прибутку на підставі даних табл. 10.2. Знайдіть максимально можливий прибуток. Зробіть завдання графічно.

Таблиця 10.2.

Ціна

Обсяг попиту

Валові витрати

10

100

1500

9

200

1800

8

300

2000

7

400

2100

6

500

2350

5

600

2650

4

700

3000

Чому монополіст не може поставити будь-яку ціну і виробити будь-яку кількість товару, що йому забажається?

Які методи ціноутворення можна розглядати як найбільш “ефективні” з погляду монополіста?

10.12. Оберіть вірну відповідь:

1) Щоб продати більше, фірма повинна знизити ціну на товар. Чи можемо ми зробити висновок про те, що для неї граничний доход:

а) дорівнює середньому доходу;

б) менший за середній доход;

в) перебільшує середній доход;

г) дорівнює граничним витратам.

2) Монополіст отримує економічний прибуток:

а) тільки в короткотерміновий період;

б) тільки в довгостроковий період;

в) ніколи;

г) і в довгостроковому і в короткостроковому періодах

Якщо найбільші витрати монополіста позитивні, то він буде виробляти там, де:

а) еластичність попиту більше одиниці;

б) еластичність попиту менше одиниці;

в) еластичність попиту, що дорівнює одиниці;

г) еластичність попиту, що дорівнює нулю.

10.13. Виберіть правильну відповідь.

Монополія відрізняється від фірми, діючої в умовах досконалої конкуренції, тим, що вона обирає такий обсяг виробництва, за якого її гранична виручка дорівнює граничним витратам.

Так , ні

Цінова дискримінація неможлива, якщо всі споживачі рівні

Так , ні

Монополіст отримує економічний прибуток тільки в довгостроковій перспективі

Так , ні

Монополіст встановлює ціну, що дорівнює граничним витратам

Так, ні

10.14. В таблиці 10.3 дана ціна, обсяг попиту і валові витрати фірми-монополіста. Використовуючи метод порівняння граничного доходу й граничних витрат, з’ясуйте :

а) за яких обсягів фірма буде максимізувати прибуток, яку при цьому буде встановлено ціну?

б) побудуйте графік попиту, граничного доходу, граничних витрат і з’ясуйте точки монополії;

в) встановіть розмір максимального прибутку.

Після того, як Ви з’ясуєте рівень монопольної ціни, покажіть на графіку (мал.10.3) за допомогою заштрихованого прямокутника розмір прибутку “чистої” монополії. Більше або менше буде запропоновано продукції фірми на ринку за умов здійснення цінової дискримінації порівняно з ситуацією, коли така політика ціноутворення фірмою не проводиться?

Таблиця 10.3.

Ціна

Обсяг попиту

Валові витрати

10

10

150

9

20

180

8

30

200

7

40

210

6

50

230

5

60

260

4

70

300

10.15. В таблиці 10.4 наведена карта попиту на двох ринках, монополізованих однією монополією.

Таблиця 10.4

Ціна, дол.

Обсяг попиту на ринку А, од.

Обсяг попиту на ринку В, од.

10

10

0

9

20

2

8

30

4

7

40

8

6

50

16

5

60

32

Уявимо, що АТС = МС = 4 дол. при будь-якому розмірі виробництва, монополія проводить політику цінової дискримінації, сегментуючи ринок. З”ясуйте розмір випуску, який дає максимум прибутку, ціну продукту й розмір прибутку монополії на кожному ринку.

10.16. Функція попиту має вигляд: Q = 300-50Ц, фіксовані витрати становлять 70 гр. од., а змінні - 4 гр. од. Знайдіть обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста.

10.17. Розгляньте графік (мал. 10.3.)

Трикутник РРЕ - рента споживача

Трикутник ОРЕ - рента виробника

Перед вами ситуація повної конкуренції. Як зміняться виграш споживача, виграш виробника, сумарний виграш споживача і виробника в умовах ринковї монополії? Чому? Покажіть це на графіку. Чи доцільно з Вашої точки зору проводити ліквідацію монополії на послуги кабельного телебачення, газо- і теплопостачання?

Мал. 10.3

10.18. Чи може максимізуюча прибуток фірма-монополіст збільшити обсяг виробництва, водночас збільшуючи ціни на товар, що реалізується?

а) таке неможливе теоретично, оскільки фірма-монополіст завжди зобов’язана зменшити ціну товару для збільшення обсягу продажу;

б) це може статися, якщо зміниться попит на товар, що виробляється фірмою, і він більш еластичний;

в) не може, тому що її крива попиту має “падаючий” характер;

г) це встановлюється конфігурацією кривої АТС, і коли крива АТС знаходиться нижче кривої МR, то фірма може збільшувати одночасно Q і Р;

д) на це запитання неможливо дати однозначної відповіді.

10.19. На мал. 10.4. наведені криві попиту і граничної виручки фірми-монополіста

Мал. 10.4

1) Завдяки якому обсягу виробництва фірма може максимізувати прибуток:

а) будь якому, що перевищує Q2;

б) тільки рівному Q2;

в) будь-якому, меншому Q2;

г) дати однозначну відповідь неможливо, тому що для цього треба знати окреслення кривої АТС;

д) всі відповіді невірні

2) Якби фірма могла збільшити обсяг продажу, не змінюючи витрати виробництва, то вона максимізувала би прибуток, виробляючи:

а) Q 3 одиниць товару і продаючи їх за максимально можливу ціну:

б) Q 3 одиниць товару і продаючи (збуваючи) їх за ціною вище Р2 ;

в) Q 2 одиниць товару за ціною Р 2 ;

г) продаючи максимально можливу кількість товару за максимальною ціною;

д) всі відповіді невірні.

3) Чи може фірма-монополіст максимізувати прибуток, виробляючи товар більш ніж Q2?

а) ні, тому що при цьому MR< Qі попит нееластичний;

б) може, якщо величини АТС будуть менше за значення Р;

в) не може, оскільки при обсягах випуску, що перевищують Q2, величини TR починають знижуватися;

г) може, якщо вона буде запроваджувати цінову дискримінацію;

д) ні, на це запитання неможливо дати однозначної відповіді.

10.20. Фірма –монополіст випускає 25 од. товару за ціною 400 руб. 26 од. товару вона продає тільки за умов зниження ціни до 350 руб. Яка гранична виручка від реалізації 26-ї од. товару?

а) 350 руб.

б) 50 руб. (400 - 350 р.)

в) 900 р. (25 * 400 - 26 * 350р.)

г) –900 (26 * 350 - 25 * 400)

д) 400 р.(26 * 400 - 25 * 400)

10.21. Припустимо, що фірма –монополіст виробляє 100 од. товару за ціною 250 тис. р. і при цьому розмір граничної виручки дорівнює 280 тис.р. На підставі цих даних ми можемо зробити висновок про те, що:

а) фірма максимізує прибуток, якщо розмір граничних витрат складатиме також 280 тис.р.;

б) максимальний прибуток фірми дорівнюватиме 3000 тис.р. (280 * 100 – 250 * 100);

в) фірма діє на еластичній ділянці кривої попиту;

г) сумарна виручка фірми збільшується;

д) всі відповіді невірні.

10.22. Фірма-монополіст максимізувала прибуток, випускаючи 4 од. товару. Якщо характер попиту на товар і ціни ресурсів не змінюються, то чи може фірма підвищити прибуток, збільшивши випуск до 5 од.;

а) може, якщо вона діє на еластичній ділянці кривої попиту;

б) може, але тільки тоді, коли при Q = 5 гранична виручка MR перебільшує граничні витрати МС;

в) може, але тільки в тому разі, якщо величина АТС не перебільшує ціну товару;

г) не може, тому що випускаючи 4 од. товару, фірма максимізувала прибуток, тобто Q = 4 забезпечує виконання рівності MR = МС. Якщо характер витрат не змінюється, то це рівняння не може виконуватися при Q = 5.

10.23. Виберіть правильну відповідь:

1) Умовою максимізації прибутку фірмою-монополістом є випуск такої кількості товару, за якої:

а) ціна P > ATC;

б) МR =MC;

в) P = MC;

г) P > AVC;

д) P > MC.

2) Відомо, що в умовах монополії для фірми не можна побудувати криву пропозиції у короткостроковому періоді. Чи можливо це зробити в довгостроковому періоді:

а) можливо, але тільки за умови, якщо фірма реалізує позитивний ефект від масштабу;

б) ні, бо і в довгостроковому періоді неможливо встановити однозначну відповідність між Р і його QS;

в) можливо, оскільки в довгостроковому періоді виявляється дія закону спадної віддачі;

г) неможливо, тому що фірма-монополіст може встановити в довгостроковому періоді будь-яку ціну на товар.

3) Фірма-монополіст запроваджує цінову дискримінацію, якщо вона:

а) продає той самий товар у різних районах держави і встановлює в кожному разі свою ціну;

б) реалізує за різними цінами товари для оптової і роздрібної торгівлі;

в) продає той самий товар за різними цінами, при цьому витрати на випуск одиниці товару ті ж самі;

г) реалізує товар різним покупцям за різними цінами.

10.24. Виберіть правильну відповідь:

1) Якщо фірма-монополіст виробляє такий обсяг продукції, при якому MR = MC, то ціна на товар при цьому:

а) завжди перевищує величину АТС;

б) дорівнює значенню АТС;

в) завжди нижче АТС;

г) нижче АТС, коли MR > MC і вище АТС, коли MR < MC;

д) може бути вище, нижче або дорівнювати величині АТС.

2) Чи може фірма-монополіст максимізувати прибуток, якщо вона випускає такий обсяг продукції, при якому MR = 0?

а) можливо, якщо при цьому ціна буде перевищувати середні сумарні витрати;

б) ні, оскільки в такому разі еластичність попиту Ed = 0;

в) ні, тому що сумарна виручка при цьому не перебільшує сумарних витрат;

г) можливо, якщо вона встановить будь-яку ціну на товар, вищу за нуль;

д) можливо, але тільки в тому разі, якщо і МС = 0.

3) Якщо фірма здатна проводити абсолютну цінову дискримінацію, то для неї:

а) крива граничного продукту знаходиться вище кривої попиту;

б) криві сумарного і граничного продукту співпадають;

в) криві граничного продукту і попиту співпадають;

г) криві сумарного продукту і попиту співпадають.

10.25. Яке із тверджень вірно для монополії?

а) граничний прибуток менший за ціну;

б) надприбутки дорівнюють нулю;

в) щоб максимізувати загальний прибуток, монополіст буде виробляти в точці, де цінова еластичність дорівнює нулю.

10.26. Яка ділянка на мал. 10.5. показує збитки у витратах споживача при монополії порівняно із досконалою конкуренцію?

Мал.10.5.

а) DBP (c) ; б) DAP (m); в) ABC; г) P (m) ABP (c).

Яка ділянка на мал.10.5 показує соціальні збитки суспільства при монополії порівняно з досконалою конкуренцією?

а) DBP (c); б) DAP (m); в) ABC; г) P(m) ABP (c ).

10.27. Галузева функція попиту на товар має вигляд Qd =80-Р. Постійні витрати виробництва дорівнюють 100, а змінні визначаються формулою: TVC = Q2 . Виробничі можливості в короткостроковому періоді обмежені: Q < 20. З’ясуйте рівноважні значення Q і P.

а) якщо галузь монополізована;

б) якщо в галузі існує досконала конкуренція;

10.28. Дана функція витрат монополії: TC = 50 + 20 Q1, а також функція попиту на двох ринках: P1 = 80 – 5 Q1 ; P2 = 180 – 20 Q2 . З’ясуйте обсяг продажу і ціну на кожному з двох ринків, що максимізують прибуток монополії.

10.29. Дані функції витрат монополії TC = 50 + 20 Qі і функція попиту: P = 100 – 4Qі. З’ясуйте обсяг виробництва, ціну і суму максимального прибутку монополії.

10.30. Дайте характеристику антимонопольної політики держави. З якою метою вона проводиться і якими засобами здійснюється? Хто виграє і хто програє в результаті встановлення монополії? За яких умов монополія сприяє технічному прогресу?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.