Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Контрольні завдання:

11.1. За наявність однорідних товарів сумарний обсяг в рівновазі Курно:

а) дорівнює монопольному обсягові виробництва;

б) менший від монопольного обсягу виробництва;

в) більший від конкурентного обсягу виробництва;

г) перебуває в проміжку від монопольного обсягу до конкурентного обсягу продукції.

11.2. У моделі ламаної кривої попиту кожна фірма впевнена, що:

а) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;

б) конкуренти підтримуватимуть обсяг продукції на постійному рівні;

в) конкуренти підтримуватимуть ціну на постійному рівні;

г) жоден з наведених варіантів неправильний.

11.3. У моделі домінуючої фірми :

а) одна фірма вибирає ціну для максимізації сумарних галузевих прибутків;

б) одна фірма вибирає ціну з метою витиснення конкурентів з ринку;

в) малі фірми вибирають такі обсяги виробництва, щоб ціна перевищувала їх граничні витрати;

г)домінуюча фірма вибирає власний обсяг виробництва, щоб граничні витрати дорівнювали ціні;

д)жоден з наведених варіантів неправильний.

11.4. Картель діятиме успішніше, якщо:

а) попит менш еластичний;

б) виробничі витрати учасників картелю однакові;

в) кожен член картелю виробляє приблизно таку саму кількість, що й інші;

г)(б) і (в);

д)усі відповіді правильні.

11.5. У короткотерміновому періоді, маючи ділянку з незмінною величиною АVC, фірма-олігополіст встановлює ціну товару:

а)яка дорівнює ціні, що склалася на ринку товару під впливом попиту та пропозиції;

б) яка дорівнює величині незмінних AVC;

в) яка визначається точкою перехрещення “нормальної” кривої попиту з кривою AVC;

г) яка визначається точкою h на кривій попиту, коли обсяг випуску Qh забезпечує мінімальні середні сумарні витрати;

д)яка визначається точкою h на кривій попиту, коли обсяг випуску Qh забезпечує виконання рівності МС = МR;

    1. Олігополія з погляду теорії ігор. ”Дилема ув´язнених” – приклад некооперативної гри з ненульовою сумою?

    1. На олігопольному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар. Обидві фірми володіють рівними частками ринку і встановлюють однакові ціни на товар. Інформація про попит на товар і витрати кожної фірми наведена в табл. 11.2.

Таблиця 11.2.

Ціна, грн.

Обсяг попиту, од.

Обсяг випуску, од.

Загальні витрати, грн.

10

5

5

45

9

6

6

47

8

7

7

50

7

8

8

55

6

9

9

65

Використовуючи теоретичні положення дуополії Курно, визначте:

а) яка ціна на товар буде встановлена на ринку;

б) який обсяг випуску вибере кожна фірма;

в) чи з´являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми;

г) чи є у кожної фірми стимул встановити на свій товар ціну нижчу, ніж у конкурента; який стимул.

11.8. На мал. 11.1 зображена модель ламаної кривої попиту на продукцію олігополіста.

Мал.11.1. Лінія попиту олігополіста

а)поясніть дану ситуацію з точки зору олігополіста і обгрунтуйте його господарську стратегію;

б) припустимо, що граничні витрати олігополіста постійні – 3,5 грн., який обсяг випуску вибере олігополіст і яку ціну він встановить на свій товар;

в) якщо граничні витрати збільшились до 5 грн., то як зміняться обсяг випуску і ціна на продукцію олігополіста.

11.9. Припустимо, що на ринку оперують дві фірми (Х та У), кожна з яких може досягати “високого” й ”низького” рівня обсягів виробництва продукції. Наведена в табл. 11.3 матриця демонструє можливі результати

(прибуток) тих чи інших рішень, що приймаються фірмами. Приймаючи рішення за фірму Х, дайте відповіді на запитання:

а) якщо фірма Х вибирає “високий” рівень обсягу виробництва, то за якого рінвня випуску фірми У її прибуток є максимальним;

б) якщо фірма У вибирає “низький” рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску прибуток вашої фірми є максимальним;

в) якщо фірма У вибирає “високий” рівень випуску, то за якого обсягу виробництва прибуток вашої фірми є максимальним;

г) в якому випадку ви вирішите дотримуватися “низького” рівня випуску;

д) припустимо, ви дійшли до згоди з конкурентом про те, що обидві фірми будуть дотримуватись “низького” рівня обсягу виробництва. Які дії ви можете ініціювати, щоб бути впевненими у дотриманні погоджених умов з фірмою У?

Таблиця 11.3.

Стратегія фірми Х

Стратегія фірми У

“Низький випуск”

“Високий випуск”

Х

У

Х

У

“Низький випуск”

15

15

2

20

“Високий випуск”

20

2

8

5

11.10. Виберіть правильну відповідь:

Фірма –олігополіст будує “нормальну” криву попиту:

а) шляхом певних значень Р і Q, при яких фірма має мінімальні середні сумарні витрати;

б) емпірично, співвідношуючи такі величини Р і Q при яких фірма максимізує прибуток;

в) емпірично, прогнозуючи можливий попит на свою продукцію;

г) емпірично, прогнозуючи можливі зміни у цінах ресурсів.

11.11. Імовірність виникнення картелю при олігополії вище у галузі:

а) з невеликою кількістю фірм, ніж у галузі з відносно великою кількістю фірм;

б) у галузі, що переживає економічне зростання, ніж у галузі, де скорочується виробництво;

в) де мається лідируюча фірма;

г) випускаючи однорідні, а не диференційовані продукти;

д) усі відповіді вірні.

11.12. А)Має місце гра двох осіб з наступною платіжною матрицею (див.табл.11.4)

Таблиця 11.4.

В

А

1

(6.4.)

(5.6.)

2

(5.3.)

(6.4.)

1) Точкою рівноваги по Нешу в цій грі є:

а)А1В1 ;б) А2В2; в) А1 В2 ; А2 В1;

2) Теорія ігор базується на допущенні, що

а) фірми не враховують стратегії своїх конкурентів;

б)кожний учасник вважає поведінку останніх раціональною;

в)кожна фірма має домінантну стратегію;

г)фірми завжди віддають перевагу суперництву.

11.13. В галузі діють три фірми однакового розміру. Граничні витрати кожної фірми однакові, постійні і дорівнюють 298 гр.од.

Попит на продукцію галузі подано наступними даними:

Ціна, гр.од.

1500

1200

900

600

300

Обсяг попиту, тис.шт.

300

600

900

1200

1500

Якщо фірми об´єднуються у картель і ділять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна і який обсяг продукції вироблятиме кожна фірма?

11.14. Відмітьте знаком “+” або “-“ якості, які властиві тій чи іншій ринковій структурі:

а) абсолютна конкуренція; б) чиста монополія;

в) монополістична конкуренція; г) олігополія.

Таблиця 11.5.

Якості:

а

Б

в

г

1. Крива попиту має “падаючий характер”

2. Фірми галузі виробляють і гомогенний, і диференційований продукт.

3. Фірми галузі виробляють тільки гомогенний продукт.

4. Фірми в своїх діях повинні враховувати реакцію суперників.

5. Існують значні бар´єри для входу нових фірм до галузі.

6. Фірми не мають впливу на ринкові ціни товарів

7. Криві D та MR не збігаються.

8. Ціна товару дорівнює граничним витратам

9. Прибуток фірми максимальний, коли MC=MR

10. Ціни на товар при певних змінах Q можуть залишатися незмінними.

11.15. 1) У великій міський зоні роздрібна торгівля меблями найповніше характеризується як:

а) абсолютна конкуренція;

б) олігополія;

в) монополістично конкурентна;

г) ринок з домінуючою та конкурентними малими фірмами;

д)жодна з наведених відповідей невірна.

2) У невеликому місті роздрібна ціна торгівлі меблями найповніше характеризується як:

а) абсолютна конкуренція;

б) олігополія;

в) монополістично конкурентна;

г) ринок з домінуючою та конкурентними малими фірмами;

д)жоден з наведених варіантів неправильний.

11.16. Які з перерахованих нижче властивостей є характерними для монополістичної конкуренції:

а)вхід нових фірм до галузі більш складний, ніж при досконалій конкуренції, але не у такому ступені, як в умовах монополії;

б) в галузі присутні декілька десятків фірм, які випускають однорідний продукт;

в) кожна фірма галузі приймає рішення без врахування реакції своїх конкурентів у випадках відсутності нецінової конкуренції;

г)у короткостроковому періоді фірма виробляє продукцію при мінімальних середніх сумарних витратах;

д)усі твердження вірні.

11.17. Які з перелічених характеристик кривої попиту властиві монополістичній конкуренції?

а)абсолютна еластичність;

б) висока еластичність;

в) низька еластичність;

г)абсолютна нееластичність ;

д)усі відповіді невірні.

11.18. Яке з наведених нижче тверджень вірне?

а)фірма в умовах монополістичної конкуренції має нульовий прибуток і в довгостроковому, і в короткостроковому періодах;

б) фірми при досконалій конкуренції та при монополістичній конкуренції мають нульовий прибуток у короткостроковому періоді, але добиваються економічного прибутку у довгостроковому періоді;

в) фірми в умовах монополістичної конкуренції та монополії добиваються монопольного прибутку як в короткостроковому, так і довгостроковому періодах;

г)економічний прибуток фірми, яка діє в умовах монополістичної конкуренції, у короткостроковому періоді завжди вище, ніж у фірми при досконалій конкуренції;

д)нема вірних відповідей;

е)всі відповіді вірні.

11.19. Еластичність кривої попиту окремої фірми може знизитись, якщо:

а)збільшується диференційованість товару;

б)збільшується кількість фірм у галузі;

в) стають більш жорстокими бар’єри для входу фірм у галузь;

г)зменшується диференційованість товару;

д)зменшуються середні сумарні витрати.

11.20. Оберіть вірну відповідь:

а)монополістична конкуренція – це конкуренція фірм – монополістів різних галузей за гривню споживача.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.