Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

1. Нормативно-правове регулювання підготовки магістрів за спеціальністю «державна служба»

Магістр за спеціальністю „Державна служба“ – це кваліфікація фахівця, який на основі отриманої раніше базової освіти спеціаліста (магістра) здобув поглиблені фахові вміння і знання, необхідні для професійної діяльності в органах законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших, на які поширюється дія Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування“.

До магістра за спеціальністю „Державна служба“ висувається ряд вимог, зокрема, він повинен: мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу; володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання та використання наукової інформації; бути спроможним до творчої науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності; поєднувати широку фундаментальну наукову та практичну підготовку; на практиці застосовувати принципи наукової організації праці; використовувати сучасні передові методи роботи з персоналом; пропагувати необхідність утвердження демократичних засад, законності та правопорядку в суспільстві; досконало володіти державною мовою та однією з іноземних мов на рівні професійного та побутового спілкування; послуговуватися знаннями з етики ділового спілкування, культури та стилістики офіційної документації.

Підготовка магістрів за спеціальністю „Державна служба” в освітній галузі „Державне управління“ започаткована на виконання Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року № 10351 та здійснюється відповідно до Положення про порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба“ галузі знань „Державне управління“ та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 7892.

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів метою навчання магістрів за спеціальністю “Державна служба” виступає задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму та сучасної управлінської культури, здатних компетентно виконувати завдання і функції держави.

Зазначимо, що випускник магістратури за спеціальністю „Державна служба” може працювати в:

  • департаментах і відділах центральних органів виконавчої влади (загальнодержавний рівень);

  • управліннях і відділах обласних і районних державних адміністрацій, управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, відділах у справах національностей та міграції, відділах з питань міжнародних відносин тощо (регіональний рівень);

  • представницьких структурах центральних органів виконавчої влади в областях (функціональний рівень);

  • департаментах і відділах міністерств і відомств, у відповідних галузевих управліннях обласних та районних державних адміністрацій (галузевий рівень);

  • відділах і службах органів місцевого самоврядування (рівень органів місцевого самоврядування).

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Магістерська робота – це самостійна дослідницька кваліфікаційна праця, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба“ галузі знань „Державне управління“, є формою контролю набутих слухачем у процесі навчання інтегрованих умінь, знань і навичок, які необхідні для виконання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування професійних обов'язків.

Звернемо увагу на те, що основним завданням автора магістерського дослідження виступає демонстрація рівня своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота має засвідчити, як слухач уміє вивчати передовий досвід роботи державних установ, володіти методикою наукового дослідження, узагальнювати та аналізувати наукові джерела, статистичний матеріал, працювати з нормативно-правовими актами.

Магістерська робота демонструє рівень підготовленості слухача, зокрема:

  • ступінь оволодіння теорією державного управління та державної служби;

  • вміння узагальнювати й аналізувати наукові джерела та фактичні, зокрема, статистичні матеріали;

  • здатність працювати з нормативно-правовими актами;

  • навички використання сучасних методів дослідження;

  • уміння знаходити аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній і зарубіжній практиці та адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження.

Магістерську роботу готує кожен слухач в індивідуальному порядку.Тематика магістерських робіт слухачів спеціальності „Державна служба“ повинна відповідати вимогам Національного агентства України з питань державної служби і бути пов’язана з місцем майбутньої професійної діяльності випускників, спрямована на вирішення актуальних завдань державного управління. Зокрема, відповідно до п. 44 Постанови КМУ „Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба“ галузі знань „Державне управління“ та працевлаштування випускників, вищий навчальний заклад погоджує тематику дипломних магістерських робіт з відповідним територіальним органом Головдержслужби (Нацдержслужби) та надсилає їх перелік до Головдержслужби (Нацдержслужби). Слухач погоджує тематику дипломної магістерської роботи з органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, з яким укладено тристоронній договір (див. дод. А).