Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

5.3. Ілюстрації

Ілюструють магістерські роботи, виходячи із певного загального задуму автора, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути випадкових ілюстрацій, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем праці. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Ілюстрації позначають словом „Рис.“ і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (див. дод. Р). Якщо в магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Основні види ілюстративного матеріалу в магістерських роботах: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках (Рис. 3.1) або зворот типу: „...як це видно з рис. 3.1“, або „... як це показано на рис. 3.1“.

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

5.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати власну назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця“ починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості стислим.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця“ із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2“ (друга таблиця першого розділу) (див. дод. С). Якщо в магістерській роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця“ та номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.“ і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл.1.2“. Але ми радимо уникати розміщення значних за обсягом таблиць у тексті роботи, а виносити їх у додатки.

5.5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Під час написання магістерської роботи студент обов’язково повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, а також необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатися варто на найновіші видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не міститься в останньому виданні. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць із джерела, на яке дано посилання у магістерській роботі. Посилання у тексті магістерської роботи на джерела здійснюється посторінково, на кожній сторінці окремо. Таким чином посилання у тексті зазначається порядковим номером після закінчення цитати або інформації, що цього потребує, а внизу сторінки під рискою та відповідним порядковим номером – повна інформація про використану літературу чи джерело.

Приклад:

... Отже, можна виокремити такі найхарактерніші ознаки державного управління: 1) виконавчо-розпорядчий характер; 2) підзаконність; 3) масштабність та універсальність; 4) ієрархічність; 5) організуючий характер9.

При повторних посиланнях на джерело відпадає необхідність дублювання його назви у повному обсязі. У такому випадку його подають у скороченому вигляді10. Якщо ж наступне посилання на те ж саме джерело додається одразу за першим, його повторна згадка замінюється словами там само із зазначенням відповідної сторінки11.

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, (рис. 1.2).

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця“ в тексті пишуть скорочено, наприклад: „... Табл. 1.2“.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово „дивись“, наприклад: (див. Табл. 1.3).

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити його зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування:

а) текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз „так званий“;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) під час непрямого цитування (переказу, викладу думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, належить бути дуже точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і робити відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора магістерської роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.