Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

А. Круглашов

І. Недокус

М. Гуйтор

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

(для слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба»)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Чернівці

2012

УДК 001.891:351

ББК 74.586.38-252.4

К-840

Рекомендовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №1 від 27.01.2012)

Рецензенти:

Ротар Н.Ю., доктор політичних наук, професор

Гонюкова Л.В., доктор наук з державного управління, доцент

Іваницька О.М., доктор наук з державного управління, доцент

Круглашов А.М., Недокус І.С., Гуйтор М.М.

К-840 Магістерська робота (для слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба»): Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 115 с.

ISBN

У навчальному посібнику розглядаються основні вимоги до підготовки, написання та публічного захисту магістерської роботи за спеціальностю «Державна служба».

Для магістрантів спеціальності «Державна служба» і викладачів, які здійснюють підготовку фахівців у даній сфері.

ББК 74.586.38-252.4

ISBN © Круглашов А.М.,

Недокус І.С., Гуйтор М.М., 2012

© ЧНУ, 2012

ЗМІСТ

Вступ

5

1.

Нормативно-правове регулювання підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»

9

2.

Вибір і затвердження теми магістерської роботи

12

3

Організація й основні етапи здійснення наукового дослідження

16

4

Основні вимоги до структури та змісту магістерської роботи

22

4.1.

Загальні вимоги до магістерської роботи

22

4.2.

Титульна сторінка, зміст і перелік умовних скорочень

23

4.3.

Вступ

24

4.3.1.

Обґрунтування актуальності теми

24

4.3.2.

Мета і завдання роботи

25

4.3.3.

Об’єкт і предмет дослідження

28

4.3.4.

Методологія та методи

29

4.3.5.

Наукова новизна отриманих результатів

31

4.3.6.

Практичне значення й апробація роботи

33

4.4.

Основна частина

35

4.5.

Висновки

41

4.6.

Список використаних джерел і додатки.

42

5.

Правила оформлення магістерської роботи

44

5.1.

Загальні вимоги

44

5.2.

Нумерація

45

5.3.

Ілюстрації

47

5.4.

Таблиці

47

5.5.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

48

5.6.

Оформлення списку використаних джерел

50

5.7.

Додатки

50

6.

Захист магістерської роботи

52

6.1.

Вимоги до проходження попереднього захисту та його організація

52

6.2.

Відгук наукового керівника

52

6.3.

Рецензування

53

6.4.

Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії

55

6.5.

Процедура публічного захисту

56

Післямова

60

Додатки

61

Список використаних джерел

113

В с т у п

Україна потребує системних і послідовних реформ державного управління, з якими вона певною мірою забарилась, як у часовому, так і в якісному вимірі їх планування та проведення. Центральним питанням забезпечення успіху у накресленні та здійсненні таких реформ є належна адаптація інституту державної служи до сучасних вимог, які висувають перед нашою державою процеси ствердження її суверенітету, розвитку демократії та формування громадянського суспільства. У цьому контексті, а також із належним урахуванням імперативів стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, важко переоцінити значення такого компонента реформування інституту держаної служби, як якісна підготовка відповідних запитам часу управлінських кадрів, керівного складу та корпусу державних службовців України в цілому.

Різнобічний досвід такої підготовки державних службовців у нашій державі накопичено чималий. У 2010 році доволі широко відзначалось 15-річчя з початку заснування магістратур із підготовки державних службовців в Україні. Цей досвід охоплює як значні надбання, так і ті проблеми, що потребують розв’язку.

У процесі професійної підготовки державних службовців не останнє місце в масштабах країни займає і відповідна діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тут за ініціативою кафедри політології та державного управління з 2006 року розпочала свою діяльність магістратура, яка готує державних службовців за напрямком «Державне управління» й за спеціальністю «Державна служба» на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Оскільки ж кафедра політології та державного управління зокрема, а факультет історії, політології та міжнародних відносин у цілому, мають чималі здобутки у сфері наукового вивчення процесів інтеграції в регіональних, загальноєвропейських і світових масштабах, а також відповідний досвід викладання курсів на цю тематику, тому й не дивно, що нашій магістратурі було визначено готувати державних службовців за спеціалізацією «Світова та європейська інтеграція».

За роки цієї діяльності керівництвом кафедри, магістратури та її професорсько-викладацьким складом накопичено різнобічний досвід підготовки магістрів державної служби. І саме він переконливо підтверджує важливість належного навчально-методичного забезпечення підготовки магістрантів.

Таке сучасне забезпечення тим більше має стосуватися того важливого, завершального етапу навчання в магістратурі, яким є написання якісної магістерської роботи. Адже майбутньому державному службовцю вкрай важливо оволодіти глибокими науково-теоретичними та науково-практичними знаннями у сфері державного управління, навичками та вміннями наукового аналізу управлінської діяльності загалом і в тій сфері, за яку той чи інший держаний службовець несе персональну відповідальність перед державою та її громадянами зокрема. Сучасний управлінський процес стає все більше наукомістким, вимагає постійного оновлення знань й управлінських кваліфікацій від його активних учасників, потребує здатності шукати та знаходити необхідну інформацію, аналізувати її, виокремлюючи головне від другорядного, системно узагальнювати, прогнозувати наслідки тих чи інших рішень, правильно вибудовувати свою організаційну, комунікативну та інші форми практичної роботи.

Задля успішного вирішення цих та багатьох інших завдань, які вимагають від державного службовця сучасні умови проходження служби в органах виконавчої влади або в інститутах місцевого самоврядування, самостійна науково-дослідницька робота магістранта не може бути переоцінена за своїм значенням та важливістю.

Та попри те, що магістранти мають уже закінчену вищу освіту, переважно й чималий досвід практичної діяльності, після вступу до нашої магістратури вивчають питання науково-дослідницької роботи та теоретичні засади державного управління в низці курсів, які їм викладаються за період навчання, вони все одно зустрічаються з низкою питань та проблем, які їм треба навчатись вирішувати у процесі підготовки, написання та захисту магістерської роботи.

Вивчаючи ці потреби магістрантів, а також запити та побажання їх наукових керівників і рецензентів, керівництво кафедри та магістратури в її складі, вирішили підготувати цей посібник. Ми належно опрацювали існуючу наукову та навчально-методичну літературу, дослідили вітчизняну нормативно-правову базу, яка регулює процес підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», проаналізували та систематизували відомий досвід наукового керівництва та захисту магістерських праць, визначили ті позитиви та недоліки, які приманні процесу підготовки магістерських робот.

Опрацювавши різноманітні джерела та узагальнивши відповідний, в тому числі власний досвід, ми підготували цей посібник, який виходить друком у видавництві «Рута» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Структура посібника, логіка його тексту цілком підпорядковані змісту й етапам процесу підготовки, написання та захисту магістерських праць. Він починається з відповідного вивчення магістрантами нормативно-правових засад забезпечення підготовки магістрів державної служби в Україні, а далі підпорядковується, відповідно, алгоритму роботи над самою магістерською працею. Кожен із цих етапів детально розглядається в посібнику, виклад його змісту супроводжується детальним аналізом його складових елементів, вимог до опрацювання джерел, вивчення наукової літератури, методичних порад щодо написання тексту роботи. Належно розкриті всі структурні складові створення магістерського дослідження: від оформлення титульної сторінки, змісту роботи, детального аналізу написання вступу, основних розділів роботи до висновків і рекомендацій, які повинні міститися у роботі такого рівня. Завдяки цьому читачі посібника отримують можливість дізнатись, як необхідно виконувати кожний з етапів роботи над магістерською, що вимагається від авторів такого рівня кваліфікаційної роботи, якими є обов’язкові вимоги до елементів і структурних розділів праці.

Важливим і, сподіваємось, зручним для користування нашими читачами є система конкретних прикладів, які унаочнюють кожен із етапів виконання та ілюструють елементи тексту магістерської роботи. Їх уважне вивчення дозволить читачам усвідомити вимоги до авторів магістерських робіт, специфіку наукового апарату й аргументації в дослідженнях з державного управління, підібрати належні способи та засоби виконання всіх тих творчих і формальних завдань, які постають перед магістрантом у період цієї роботи.

Текст посібника насичений не лише багатьма конкретними прикладами, але й іншим ілюстративним, допоміжним дидактичним матеріалом, таблицями й додатками, за допомогою використання яких магістранти мають можливість значно поліпшити змістові та формальні параметри своєї роботи та її захисту.

Автори посібника приділили належну увагу не лише підготовчій роботі, написанню та редагуванню й оформленню тексту магістерської, але й процедурам представлення її результатів на попередньому та публічному захистах. Розкрито і пояснено складові процесу підготовки й проведення таких процедур, роз’яснено критерії оцінювання магістерської роботи, внесені рекомендації, які містять конкретні поради майбутнім випускникам магістратури.

Поряд із ними, автори посібника свідомо внесли в його текст і поради та рекомендації, які можуть стати в пригоді та будуть корисними науковим керівникам і рецензентам магістерських робіт. Адже вони, разом із самими магістрантами, є повноцінними й важливими учасниками процесу підготовки якісних магістерських досліджень.

Текст роботи, окрім методичних пояснень, численних практичних прикладів, ілюстративного та довідкового матеріалу, значних додатків, містить і доволі широкий список рекомендованої літератури, вивчення та врахування якої в процесі роботи над магістерськими дослідженнями сприятиме якісному та належному виконанню її завдань, а отже, й досягненню поставленої мети.

Насамкінець, зазначимо, що над написанням цього посібника працював невеликий авторський колектив, який складається з трьох авторів. Це завідувач кафедри політології та державного управління, доктор політичних наук, професор Круглашов Анатолій Миколайович; керівник магістратури за спеціальністю «Державна служба» кафедри політології та державного управління, кандидат політичних наук, доцент кафедри Недокус Ігор Степанович, та методист цієї ж магістратури, кандидат політичних наук, доцент Гуйтор Микола Миколайович.

Автори посібника щиро вдячні своїм колегам і магістрантам за активну підтримку підготовки цього видання, участь в обговоренні його концепції, структури та змісту, а також за те, що всі вони вважали, що такий посібник необхідний. Усе це спонукало та заохочувало авторів до роботи над виданням, яке виходить у світ до своїх користувачів.