Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

6.4. Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії

Перше і найголовніше, з чого починається підготовка слухача до захисту, – це його робота над виступом (доповіддю) за результатами магістерського дослідження.

Розглянемо орієнтовний механізм підготовки слухача до виступу та деякі вимоги щодо його змісту. У структурному відношенні доповідь можна поділити на три частини, кожна з яких є самостійним смисловим блоком, хоча в цілому вони логічно взаємопов’язані і єдині, в своїй сукупності характеризують зміст проведеного дослідження.

Перша частина доповіді в основних моментах повторює вступ магістерської роботи. Слухач характеризує актуальність вибраної теми (2-3 речення), формулює мету та завдання дослідження. Також необхідно вказати на методи, за допомогою яких отримано фактичний матеріал робо­ти, охарактеризувати її загальну структуру.

У другій частині виступу доцільно перелічити загальні висновки, рекомендації та пропозиції, до яких прийшов слухач в результаті проведеного дослідження.

Оцінка захисту значно підвищується, якщо слухачем у якості самостійної розробки в заключній частині буде запропоновано розроблений ним документ у вигляді проекту закону, постанови, доповнень до чинних правових актів тощо.

Текст доповіді може супроводжуватись додатковими матеріалами (схеми, таблиці, графіки, діаграми і т. д. у друкованому або електронному вигляді), які необхідні для доказів висунутих положень та обґрунтування висновків, рекомендацій. Додаткові матеріали оформляються і розміщуються так, щоб магістрант зміг демонструвати їх без помітних труднощів, і щоб їх було видно усім присутнім у залі піл час захисту.

Коли текст виступу для захисту роботи складений, доцільно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження і побажання, які містяться у рецензіях. Письмова форма підготовки відповідей сприяє тому, що під час захисту хвилювання не зможе перешкодити автору праці правильно і спокійно відповідати на запитання.

Відповіді повинні бути короткими, чіткими та добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст роботи, то їх потрібно обов’язково робити. Це надає відповідям переконливості й одночасно дозволяє підкреслити достовірність результатів проведеного дослідження.

6.5. Процедура публічного захисту

Магістерська робота повинна бути представлена до за­хисту разом із рецензіями, які вкладаються в роботу окремо та оприлюднюються під час захисту магістерської роботи.

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАПСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ РАЗОМ І3 ЗОВНІШНЬОЮ РЕЦЕНЗІЄЮ – ЗА 10 ДНІВ ДО ЗАХИСТУ.

Після отримання відгуку наукового керівника і рецензій слухачі подають друкований та електронний варіант магістерської роботи секретарю ДЕКу, який їх в установленому порядку реєструє.

Електронний варіант роботи на CD повинен бути повністю ідентичним за змістом роботі на паперовому носії й оформляється одним файлом у форматі *.doc, де назвою файлу є прізвище автора, подане в транскрипції літерами латинського алфавіту, наприклад, Ivanov.doc.

Захист магістерської роботи проходить на засіданні Дер­жавної екзаменаційної комісії.

Державна екзаменаційна комісія, яка утворюється вищим навчальним закладом за наказом ректора, приймає державні екзамени та проводить захист магістерських робіт. До складу державної екзаменаційної комісії включаються керівники територіальних органів Нацдержслужби, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері державного управління та науково-педагогічні працівники.

Тривалість захисту однієї магістерської роботи, як пра­вило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

До захисту не допускаються слухачі, які не виконали навчальної програми і на момент подання магістерської ро­боти до захисту мають академічну заборгованість.

Дата захисту визначається графіком засідань державних екзаменаційних комісій, що затверджується адміністрацією та доводиться до відома голів, членів ДЕК, слухачів.

Захист проходить в обстановці високої вимогливості, принциповості, дотримання наукової етики. Ґрунтовному аналізу повинні піддаватися достовірність усіх висновків і рекомендацій наукового і практичного характеру, які містяться в роботі.

Засідання ДЕКу для захисту магістерської роботи складається з таких етапів:

 • представлення магістранта та його роботи головуючим;

 • наукове повідомлення автора магістерської;

 • відповіді на запитання членів ДЕКу і присутніх;

 • оголошення рецензій;

 • відповіді на зауваження рецензентів;

 • публічне обговорення магістерської роботи за участю членів ДЕК і присутніх;

 • прикінцеве слово здобувача;

 • підбиття підсумків захисту магістерської роботи.

Оскільки кожен з етапів має свої особливості, розглянемо процедуру їх проходження більш докладно.

Засідання Державної екзаменаційної комісії проводить­ся під керівництвом голови ДЕКу або, у разі його відсутності, заступника голови. Головуючий на засіданні після відкриття засідання оголошує назву магістерської роботи, прізвище, ім’я та по-батькові її автора та наукового керівника роботи, а також доповідає про наявність усіх матеріалів, тобто відгуку, рецензій, текстів публікацій (якщо вони є), виступів за темою роботи на наукових конференціях тощо.

Потім слово для повідомлення про основні положення дослідження надається самому магістранту. Свій виступ (до 10 хвилин) він будує на основі оприлюднення завчасно підготовлених тез доповіді. У виступі магістрант повинен показати високий рівень теоретичної підготовки, широку ерудицію, здібності логічно та виразно викласти найбільш суттєві ре­зультат проведеного дослідження.

Оскільки не тільки зміст тексту доповіді, але й уміння його донести до слухачів, упевненість відповідей на постав­лені питання великою мірою визначають оцінку, має сенс зупинитися на деяких правилах публічного виступу.

Дуже важливо, щоб мова магістранта була чіткою, гра­мотною, точною, впевненою, що робить її зрозумілою і переконливою, а також виразною, що залежить від темпу, гучності та інтонації виступу. Якщо доповідач говорить поспішно чи тихо і невиразно, то якість виступу від цього різко знижується. Спокійна, неспішна манера викладу завжди імпонує слуха­чам.

Зовсім неприпустимо використання неправильних наголосів у словах.

Можна дати декілька порад, які допоможуть магістранту читати текст своєї доповіді:

 • підкреслюйте ключові фрази і ретельно відпрацьовуйте їх;

 • залишайте велике поле при друкуванні, щоб можна було доповнити мову своїми зауваженнями;

 • використовуйте прості слова і прості стверджувальні речення;

♦ не перевантажуйте текст підпорядкованими реченнями.

Треба також пам’ятати, що ефективність виступу буде досягнута тільки тоді, коли доповідач не порушить визначений йому регламент.

Після завершення виступу магістрант відповідає на запитання членів ДЕКу і присутніх. Члени ДЕКу і запрошені на захист в усній формі можуть задавати питання з проблем, яких торкнувся магістрант у своїй роботі, методів дослідження, уточнення висновків тощо.

Відповідаючи на їхні запитання, спочатку необхідно уважно їх вислухати та записати. При цьому необхідно враховувати, що чітка, логічна й аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити наступне.

Після виступу наукового керівника головуючий запрошує до виступу рецензентів, і після їх виголошення ними надає слово магістранту для відповіді на зауваження та побажання, які містяться у рецензіях.

Після цього розпочинається публічне обговорення робо­ти, в якій мають право взяти участь усі присутні на захисті.

Після закінчення дискусії, за бажанням магістранта, йому може бути надане заключне слово, після якого основна частина процедури захисту магістерської роботи завершена.

На підставі двох рецензій та відгуку наукового керівника, ре­зультатів захисту магістерської роботи ДЕК приймає вмотивоване рішення щодо оцінки знань кожного слухача ти присвоєння кваліфікації «Магістра державного управління». Визначальним критерієм оцінки є самостійність роботи, її творчий рівень, новизна, вміння слухача використовувати набуті знання при аналізі сучасної соціально-політичної та економічної дійсності, аргументовано відстоювати свої погля­ди, переконання.

Рішення ДЕК приймаються на закритому засіданні відкритим голосування звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати захисту магістерських робіт оголошуються у цей самий день після оформлення протоколів державної комісії.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для опублікування або використання у доповідях і повідомленнях на науково-теоретичних чи науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а слухачі, які показали найбільш глибокі знання та здібності, можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Після захисту магістерські роботи реєструються і зберігаються у фонді магістерських робіт на визначених інструктивними документами умовах.

У разі, коли слухач не склав державний екзамен або не захистив магістерську роботу з поважної причини, він може отримати дозвіл ректора на повторне складення державного екзамену та захист дипломної магістерської роботи в наступному навчальному році у разі наявності вакансій ліцензованого обсягу.