Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

5.6. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел і літератури – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела варто розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. У випадку наявності значного масиву першоджерел (нормативні документи, дані статуправлінь, архівні матеріали тощо) їх виділяють у окрему групу та розташовують в алфавітному порядку на початку загального списку джерел і літератури. Якщо ж їх кількість незначна (кілька джерел, припустимо, із списку у 100 позицій), не варто їх виокремлювати. Деякі першоджерела існують лише у цифровому (електронному) вигляді, тому посилання на такі джерела у мережі Інтернет теж потрібно розцінювати як власне першоджерело.

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. дод. Т).

5.7. Додатки

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки належить позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

6. Захист магістерської роботи

Після завершення роботи магістрант пови­нен приділити достатню увагу останньому і вирішальному етапу навчання в магістратурі – підготовці до захисту і самому захисту магістерської роботи. Така підготовка включає попередній захист, отримання письмового відгуку наукового керівника та двох рецензій (зовнішнього та внутрішнього рецензента), підготовку до виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії і саму процедуру захисту.

6.1. Вимоги до проходження попереднього захисту та його організація

На завершального етапі підготовки, але не пізніше місяця до початку роботи ДЕК відбувається попередній захист магістерського дослідження. Відбувається процедура на засіданні кафедри політології та державного управління, під головуванням завідувача та за обов’язковою участю наукових керівників магістерських та слухачів магістратури. На етапі попереднього захисту магістрант повинен представити завершене дослідження, яке може ще потребувати уточнень та певного доопрацювання. Друкований текст не вимагається.

Процедура попереднього захисту складається з таких етапів:

  • представлення теми та наукового керівника роботи;

  • стислий виступ магістранта (3-5 хв.), який повинен повідомити об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження та стан його виконання;

  • відповіді на запитання присутніх;

  • повідомлення наукового керівника про стан виконання роботи;

  • обговорення результатів.

У разі відхилення слухача від термінів виконання магістерських робіт засідання кафедри має право визначити дату додаткового заслуховування стану виконання дослідження.