Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

навчал_на_програма__соц_стр_нова

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
447.32 Кб
Скачать

1

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Соціальна структура суспільства Навчальна програма

Чернівці

2014

2

Соціальна структура суспільства //Навчальна програма. – Чернівці: «Рута», 2014. – ....с.

Розробники: С.Ю.Ципко, кандидат соціологічних наук, доцент.

Рецензенти: В.І. Докаш, доктор філософських наук, професор; Т.В.Медіна, кандидат соціологічних наук, доцент;

Н.Г.Каралаш, кандидат філософських наук, доцент.

Рекомендовано вченою радою філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Протокол № ______ від __________ 2014 року

Затверджено вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Протокол № ______ від __________ 2014 року

3

Соціальна структура суспільства

Курс

Напрям

Характеристика

ІІ соціологи

Освітньо-

навчального курсу

 

кваліфікаційний рівень

 

Кількість кредитів

 

фундаментальні та

 

 

професійно-орієнтовані

Модулів 3+ІНДЗ

Бакалавр

дисципліни

 

Спеціаліст

4 семестр

Змістових

Магістр

 

модулів: 3

 

Лекції: 36 год.

Загальна кількість

 

Семінари: 18 год.

годин:

 

 

 

 

Самостійна

Тижневих

 

робота:

годин: 3

 

 

 

 

Індивідуальна

 

 

робота:

 

 

Вид контролю: екзамен

4

Передмова

В соціології суспільство розглядається як цілісна соціальна система зі своєю специфічною будовою – соціальною структурою, важливою характеристикою якої є соціальна стратифікація. Соціальна структура є засобом організації та зв’язку

окремих елементів соціальної системи в єдине ціле. Характер структурування соціальної системи визначається як властивостями її елементів, так і основними структуроутворюючими факторами, які впорядковують елементи.

Знання про структуру суспільства – це ключ до розуміння його будови. Формування такого розуміння – досить складний процес, адже поліпарадигмальність соціології як науки зумовлює розбіжності у поглядах соціологів на суспільство, природу соціальності та, відповідно – на соціальну структуру.

Дисципліна «Соціальна структура суспільства» є одним із базових елементів програми професійної підготовки соціологів. Вивчення її опирається на знання, які студенти отримали в процесі опрацювання курсів «Вступ до спеціальності», «Історія соціології», «Загальна соціологічна теорія». Висвітлення ряду тем вимагає звернення до матеріалу соціологічних теорій середнього рівня, результатів статистичних та конкретно-соціологічних досліджень. Отже, курс „Соціальна структура суспільства” містить значний обсяг загальнотеоретичного та конкретносоціологічного матеріалу, що вказує на його комплексний та «наскрізний» характер. Вивчення курсу є важливою складовою загальнотеоретичної та практичної підготовки професійного соціолога, робота над ним дає можливість студентам використовувати отримані знання в процесі вивчення інших спеціалізованих соціологічних курсів та в практичній діяльності.

Мета курсу – сформувати сучасні професійні знання у сфері досліджень соціальної структури суспільства, навички використання цих знань щодо аналізу соціальної структури сучасного українського суспільства.

Робота над опрацюванням змісту дисципліни передбачає наступні завдання:

з’ясувати суть теоретичних підходів, які склались в соціології щодо вивчення соціальної структури суспільства, механізмів та чинників стратифікаційних процесів;

опанувати категоріальний апарат, пов'язаний із проблематикою соціальної структури і соціальної стратифікації;

освоїти основні методи соціологічного аналізу соціальної структури суспільства;

провести аналіз основних соціально-структурних зрізів та стратифікаційних процесів в сучасному українському суспільстві;

розвинути навики самостійного аналізу проблем, які відносяться до предметної сфери теорії соціальної структури.

Основні категорії: система, структура, стратифікація, соціальний простір, соціальна мобільність, соціальні процеси, соціальні зміни, стратифікаційні

5

системи, соціальна нерівність, соціальна диспозиція, соціальний статус, соціальна роль.

Методи викладу матеріалу – лекції та семінарські заняття із застосуванням усного опитування, тестових завдань, контрольних питань, написання есе, рефератів.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.

Шкала оцінювання

Рейтингова

Оцінка за шкалою

Оцінка за

Залік за

оцінка

ECTS

національною

національною

дисципліни

шкалою

шкалою

 

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

B

4 (добре)

 

75-81

C

4 (добре)

 

69-74

D

3 (задовільно)

 

60-68

E

3 (задовільно)

 

35-59

FX

2 (незадовільно з

Не зараховано

 

 

можливістю

 

 

 

перескладати)

 

0-34

F

2 (незадовільно з

 

 

 

обов’язковим

 

 

 

повторним

 

 

 

курсом)

 

Критерії оцінювання знань:

оцінка „відмінно”, A 90-100: студент демонструє глибоке розуміння теоретичних проблем, вільне володіння категоріальним апаратом, обізнаність з роботами класиків соціології з проблем соціальної структури та стратифікації, виявляє володіння навиками наукового аналізу соціально-структурних та стратифікаційних процесів у сучасному українському суспільстві.

оцінка „добре”, В (82-89): студент виявляє загальне розуміння теоретичних проблем дослідження соціальної структури та соціальної стратифікації, часткову обізнаність з роботами класиків соціології, володіння основним категоріальним апаратом курсу, часткові труднощі у застосуванні теоретичних знань до аналізу конкретних процесів суспільного життя в Україні;

6

оцінка „добре”, С (75-81): студент в основному вірно оперує соціологічними категоріями, виявляє обізнаність з основними напрямами соціологічного теоретизування але виявляє труднощі в процесі їх аналізу, порівнянні та систематизації.

оцінка „задовільно”, D (69-74): студент володіє поверхневими знаннями щодо теоретичних засад вивчення соціальної структури та соціальної стратифікації, загальними уявленнями про соціально-структурні та стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві, недостатньою обізнаний з працями класиків соціології ;

оцінка „задовільно”, Е (60-68): студент виявляє фрагментарність знань щодо особливостей теоретико-методологічних засад теорії соціальної структури, недостатній рівень сформованості соціологічного мислення та, відповідно –навиків аналізу.

оцінка „незадовільноFX (35-59): студент виявляє труднощі у використанні основних понять курсу, відсутні систематизовані знання про теоретичні засади вивчення соціальної структури та соціальної стратифікації, поверхнева обізнаність з роботами класиків соціології, побутовий рівень характеристики суспільних процесів в Україні.

оцінка „не задовільно”, F (0-34): студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій курсу, відсутнє розуміння специфіки соціологічного аналізу соціальної структури суспільства.

7

Структура іспитового кредиту курсу

 

 

 

Семінарсь

 

 

 

Лекц

кі та

Самостійна

Індивіду-

п/п

Тема

ії

практичні

робота

альна

 

 

(год.)

заняття

(год.)

робота

 

 

 

(год.)

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади вивчення соціальної структури

1.1

Соціальна структура

4

4

 

 

 

суспільства як предмет

 

 

 

 

 

соціологічних

 

 

 

 

 

 

досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Загальна

теорія

4

4

 

 

 

соціальної структури

 

 

 

 

1.3

Основні елементи

 

4

4

 

 

 

соціальної структури

 

 

 

 

Змістовний модуль 2. Сутність і функції соціальної стратифікації

2.1

Теоретичні

засади

4

4

 

 

 

вивчення

соціальної

 

 

 

 

 

стратифікації

 

 

 

 

2.2

Типи стратифікаційних

4

4

 

 

 

систем

 

 

 

 

 

2.3

Стратифікаційні

4

4

 

 

 

процеси в

суспільствах

 

 

 

 

 

сучасного типу

 

 

 

 

Змістовний модуль 3. Соціальна структура українського суспільства

3.1

Трансформація

4

4

 

 

 

соціальної структури

 

 

 

 

 

українського

 

 

 

 

 

суспільства

 

 

 

 

3.2

Основні стратифікаційні

4

4

 

 

 

тенденції в сучасній

 

 

 

 

 

Україні.

 

 

 

 

3.3

Соціальна політика і

4

4

 

 

 

проблеми управління

 

 

 

 

 

розвитком соціальної

 

 

 

 

 

структури в Україні

 

 

 

 

 

Усього годин

36

36

 

 

8

Змістовий модуль 1

Тема 1.1. Соціальна структура суспільства як предмет соціологічних досліджень

План:

1.Дисципліна «Соціальна структура суспільства» в системі фахової підготовки студентів-соціологів.

2.Суспільство, соціальна система та соціальна структура.

3.Методи дослідження соціальної структури.

Предмет, мета та завдання курсу „Соціальна структура суспільства”. Місце та значення курсу в системі підготовки соціологів. Методичне забезпечення та організація роботи по опрацюванню курсу.

Системне уявлення про суспільство як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Поняття соціальної системи та соціальної структури. Основні елементи соціальної структури. Види соціальних структур: соціальнодемографічна, соціально-етнічна, соціально-територіальна, соціально-професійна, соціально-класова тощо. Основні напрямки теоретичного аналізу соціальної структури. Сучасні уявлення про соціальну структуру.

Методи дослідження соціальної структури. Роль загальнонаукових методів у вивченні соціальної структури. Традиційні методи прикладної соціології і їх застосування при вивченні соціальної структури. Специфічні методи аналізу соціальної структури: суб’єктивний метод, метод вивчення репутацій, метод аналізу образів соціальної структури.

Ключові поняття: суспільство, соціальна система, соціальна структура, загальнонаукові методи та методи соціологічних досліджень.

Семінарське заняття 1.1 Поняття соціальної системи та соціальної структури

1.Мета та завдання вивчення курсу «Соціальна структура суспільства».

2.Сутність понять соціальна система, соціальна структура, соціальні зв’язки та соціальні взаємовідносини, соціальна дія.

3.Традиційні та специфічні методи вивчення соціальної структури в соціології. Ключові поняття: суспільство, соціальна система, соціальна структура, елементи соціальної структури, соціальні зв’язки та відносини, методи соціологічного дослідження.

Обов’язкова література:

1.Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.–

С.101-102, 437-438,

2.Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. – М.,1998

3.Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. –

М.,2002.

4.Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.– С. 84-88,92-112.

9

5.Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное пособие. – М.,1995.

6.Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посібник. – К., 2004.– С.66-94.

7.Смелзер Н. Социология. – М., 1994.– С.146-167, 243-272.

8.Современная западня социология. Словарь. – М., 1990.– С.72, 335-336.

9.Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – К., 2003.– С.133-

156.

10.Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.– С.84-94. 11.Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – Харків, 2003. – С.101-130. 12.Юрій М.Ф. Соціологія. – К., 2004.– С.137-139, 217-223.

Додаткова література:

1.Аитов Н.А. Понятия социальной структуры в современной социологии // СОЦИС. – 1996. – №7.

2.Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова. – М.,1994.

3.Ионин Л.Г. Социология культуры. Учебное пособие. – М.,1998.

4.Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006.

5.Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования. – 2001. – №9. – С.3-13.

Тема 1.2. Загальна теорія соціальної структури План:

1.Методологічні засади вивчення соціальної структури.

2.Концепцій соціальної структури в сучасній соціології.

3.Базові категорії теорії соціальної структури ( соціальний простір, соціальний статус та роль, соціальна стратифікація та мобільність, соціальні зв’язки, норми цінності тощо).

Основні напрямки теоретичного аналізу соціальної структури: структуралізм, структурний функціоналізм (К.Маркс, Є.Дюркгейм, Б.Малиновский, А.Р.РєдклифБраун, К.Леви-Стросс, Т.Парсонс, Е.Гіденс та ін..). Значення творчої спадщини П.Сорокіна для вивчення проблем соціальної структури. Сучасні уявлення про соціальну структуру. Мережевий аналіз соціальної структури.

Соціальна структура як центральна категорія аналізу. Розходження у визначеннях соціальної структури. Теоретичні виміри соціальної структури.

Соціальна і соцієтальна структури; макро-, мезо- і мікроструктури суспільства. Структурна детермінація соціальної поведінки. Теоретична дилема «структура і діяльність». П.Сорокін та П.Бурдьє про соціальний простір і його багатовимірність. Теоретичні концепції соціальної структури: нормативно-ціннісна і

10

категоріальна модель. Емпіричні концепції соціальної структури: дистрибутивні і мережеві моделі.

Базові категорії теорії соціальної структури: соціальний простір, соціальний капітал, ідентифікація, соціальна стратифікація, соціальна мобільність..

Ключові поняття: соціальне, соціальні відносини, соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальний простір, соціальна група, соціальна дистанція, соціальна мобільність.

Семінарське заняття 1. 2 Методологічні засади вивчення соціальної структури

1.Основні напрямки теоретичного аналізу соціальної структури

2.Категоріальна база теорії соціальної структури: суть понять «соціальне», «соціальна структура», «соціальна група», « групова ідентифікація» тощо.

3.П.Сорокін та П.Бурдьє про соціальний простір

Ключові поняття: соціальне, соціальна група, соціогрупова ідентифікація, соціальний статус, соціальна роль, соціальні норми та цінності, соціальний простір.

Обов’язкова література:

1.Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.– С.101-102, 437-438,

2.Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. – М.,1998.

3.Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.,2002

4.Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное пособие. – М.,1995.

5.Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – К., 2003.– С.133156.

Додаткова література:

1.Волков Ю.Е. Социальные отношения и социальная сфера // Социологические исследования. – 2003. – № 4. – С.34-41.

2.Иванова О.Б. Идентификация и формирование социальных качеств // Вісник Харк. ун-ту. – Харків, 2000. – № 462. Соціологічні дослідження сучасного суспільства. – С.174-178. В. 66849 061 Х21

3.Качанок Ю.А., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа // Социологические исследования. – 1996.– № 2.

4.Козлова Т.З. Самоидентификация некоторых социальных групп по тесту «Кто я» // СОЦИС. – 1995. – №5.

5.Макеев С. Процессы социальной структурации в современной Украине // Политические исследования. – 1998. – №3. – С.49-60.

6.Оберемко О. Популярність соціально-структурної ідентифікації: ресурс чи компенсація ? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2006. – №4.

7.Тихонович В. Група як суб’єкт соціальної взаємодії // Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін. – К.,2009. – С.214-227.