Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навч програма з Соц. особистост ..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
169.98 Кб
Скачать

Форма № Н -3.03

Затверджено наказом МОН України від " " 20 р №

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

( назва вищого навчального закладу)

К афедра (предметна, циклова комісія) соціології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

Проф. Балух В.О.

_______________________

“______” ______________2011 р.

Навчальна програма Соціологія особистості

( назва навчальної дисципліни)

за вимогами кредитно-модульної системи

напряму підготовки 0402 - соціологія

( шифр і назва напряму підготовки)

д ля спеціальності (тей) 6.04.02.01 - соціологія

(шифр і назва спеціальності (тей))

спеціалізації

( назва спеціалізації)

факультет (відділення) філософсько-теологічний

( назва факультету, відділення)

програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

Н апряму 0402 - соціологія

(шифр, назва)

Р обоча програма складена к.ф.н. доцентом Каралаш Н.Г.

(вчена ступінь, звання, ім’я та ініціали автора (ів) програми)

Робоча програма затверджена на засідання кафедри

соціології

П ротокол № 1 від “ 26 ” серпня 2011 р.

З авідувач кафедрою соціології

/ Докаш В.І./

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету

( спеціальності) 0402 - соціологія

(шифр, назва)

П ротокол № від 2011 р

” 2011 р. Голова / Гасяк О.С. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Курс

4 соціологи

Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 3

Модулів +ІНДЗ

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 2

соціологія

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Лекції: 17

Семінари: 17

Самостійна робота:

74

Вид контролю: залік

Мета курсу ”Соціологія особистості”: формування у майбутніх спеціалістів широкого кругозору, соціологічного мислення і конкретних знань по проблемах структури, типології і соціалізації особистості.

Передмова

В умовах соціальної невизначеності, соціальних ризиків в українському суспільстві поширились такі негативні моменти як відсутність стабільності і криза в усіх сферах економічного, соціального, психологічного життя. В період суспільних трансформацій відбулися радикальні зміни у відносинах особистості й суспільства. Люди, які переважний час почували себе захищеними сталістю суспільства, повинні були самостійно забезпечувати стабільність свого власного життя. Сформувався суспільний запит на особистість, спрямований на екзистенціальних питань буття.

Особистість у своєму становленні проходить два паралельні процеси: соціалізацію і індивідуацію, які у важливих життєвих ситуаціях, важливих для становлення особистості, входять у протиріччя, поставивши особистість перед необхідністю екзистенціального вибору. Важливим моментом у становленні особистості виступає прагнення до гармонії, притаманне самій природі людини, і яке основним фактором морального, психічного, духовного розвитку особистості. Курс „Соціологія особистості“ є професіонально-орієнтованим курсом у системі підготовки спеціалістів різних профілів: соціологів, психологів, соціальних психологів, педагогів, медичних і соціальних працівників. Даний курс має своє логічне обґрунтування у таких дисциплінах як „Загальна психологія“, „Історія соціології“,„Сучасні соціологічні теорії“

Основною метою курсу є формування у майбутніх спеціалістів широкого кругозору, соціологічного мислення і конкретних знань по проблемах структури, типології і соціалізації особистості.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • ознайомити студентів з основними теоріями особистості (філософськими, психологічними, соціологічними);

 • дати уявлення про структуру і типологію особистості;

 • показати специфіку соціологічного підходу до аналізу особистості;

 • описати етапи і агентів соціалізації;

 • дати уявлення про спеціальні інституції суспільства, які формують особистість (економіка, політика, культура, релігія, освіта, шлюб і сім'я та ін.);

 • розглянути фундаментальні цінності суспільства (мораль, громадянська активність, свобода, моральність та ін.) та їх значення для розвитку особистості.

Курс спирається на методологічний і теоретичний фундамент соціологічної і психологічної наук, реалізований у попередніх дисциплінах спеціальності „Соціологія особистості“. При цьому курс дає можливість більш глибоко і детально показати специфіку соціальної взаємодії особистості і суспільства, обґрунтувати соціальну сутність особистості.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Після засвоєння курсу студент повинен:

Знати:

 • основні поняття і терміни курсу;

 • основні наукові підходи до аналізу особистості;

 • категоріальний апарат і методологію курсу;

 • проблеми структури, типології і спеціалізації особистості;

 • предмет і завдання соціології особистості;

 • основні теорії особистості.

Вміти:

 • визначити специфіку соціологічного аналізу формування особистості;

 • аналізувати поведінку особистості і її соціальні орієнтації;

 • визначити основні завдання і механізми соціалізації особистості;

 • формувати свою життєву позицію у процесі суспільних трансформацій;

 • аналізувати основні елементи соціальної структури особистості.

Розуміти:

 • сутність механізмів взаємодії і взаємовпливу особистості і суспільства;

 • специфіку соціологічних підходів до аналізу особистості;

 • сутність соціалізації та її роль у розвитку особистості;

 • складність й неоднозначність підходів до аналізу особистості;

 • роль цінностей і ціннісних орієнтацій в процесі становлення і розвитку особистості.

Курс поділений на два модулі. Перший модуль включає 3 теми; другий модуль – 5 теми. За перший і другий модулі студент може отримати по 30 балів. Кожен модуль закінчується обов’язковим модульним контролем. За два модулі студент може в сумі набрати 60 балів, на залік – 40 балів, загалом – 100 балів. Підсумковий контроль знань студентів з курсу “Соціологія особистості” проводиться згідно навчального плану – складання заліку (тести у письмовій формі).

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра напряму «Соціологія» і побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS).