Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальна програма з соціології освіти.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
250.88 Кб
Скачать

20

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

С О Ц І О Л О Г І Я О С В І Т И

навчальна програма

Чернівці

2010

Соціологія освіти //Навчальна програма. – Чернівці: «Рута», 2010. – ....с.

Розробники: С.Ю.Ципко, кандидат соціологічних наук, доцент.

Рецензенти:В.І.Докаш, доктор філософських наук, професор;

Т.В.Медіна, кандидат соціологічних наук, доцент;

Рекомендовано вченою радою філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Протокол № ______ від __________ 2010 року

Затверджено вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Протокол № ______ від __________ 2010 року

Соціологія освіти

Курс

ІІІ соціологи

Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 4

Модулів 2+ІНДЗ

Змістових

модулів: 2

Загальна кількість

годин: 135

Тижневих

годин: 3

04.02

соціологія

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

6.03.01.02/00/3.2

7.03.01.02/00/3.2

8.03.01.02/00/3.2

фундаментальний

6 семестр

Лекції: 36 год.

Семінари: 18 год.

Самостійна

робота: 99

Індивідуальна

робота:

Вид контролю: залік

Передмова

Освіта, разом із сім’єю, політикою, економікою та релігією, належить до ключових соціальних інститутів сучасного суспільства. Вона виникає в силу потреби суспільства у відтворенні та передачі знань, умінь, навиків, підготовки нових поколінь до життя. У сучасному суспільстві освіта набуває особливої ваги, бо покликана забезпечити підготовку суб’єктів соціальної дії до розв’язання глобальних завдань, які стоять перед людством. Освіта охоплює майже всі соціальні групи. Підготовка нових поколінь до здійснення соціальних та професійних функцій потребує все більш тривалого та складного навчання, виховання.

Актуальність соціологічного дослідження сфери освіти визначається домінуванням в сучасних високорозвинених країнах ідеї про примат соціально-культурної сфери в суспільному житті, про те, що саме ефективна діяльність соціальних інститутів, передусім освіти та науки, має ключове значення, чинить вирішальний вплив на сьогоднішнє функціонування та перспективи розвитку суспільства. Проте, в Україні цей факт у кращому випадку декларується лише на словах, підтримка галузей соціально-культурної сфери залишаються другорядним елементом державної політики, що, в свою чергу, призводить до ускладнень розвитку як економічних, так і інших соціальних процесів.

Предметом вивчення соціології освіти є взаємодія компонентів освіти, а також взаємодія їх із суспільством в усіх виявах та рівнях, тобто широке коло соціально-освітніх відносин, в які вступають соціальні суб’єкти в процесі навчання. Соціологія освіти є галузевою соціологічною теорією та комплексною дисципліною, оскільки тісно пов’язана із суміжними їй соціологією виховання, соціологією науки та культури.

Мета курсу: надати студентам знання про специфіку соціологічного вивчення освіти як соціального інституту, систему взаємодії освіти з іншими сферами суспільного життя; сформувати уміння аналізувати стан і динаміку соціокультурних та соціально-психологічних процесів у сфері освіти та вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і дослідницькій роботі.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– сформувати знання про теоретичні підходи, які склались в соціології до вивчення освіти як соціального інституту, актуалізувати значення соціологічного аналізу системи освіти в сучасному суспільстві;

– ознайомитись з роботами класиків та ідеями провідних вчених в галузі соціології освіти, окреслити основні проблеми освіти в сучасному світі, їх соціальну зумовленість та перспективи вирішення; напрями та завдання реформування системи освіти.

– виробити у студентів уміння та навики застосування соціологічних методів дослідження при аналізі процесів реформування в сучасній українській системі освіти.

Основні категорії: освіта, соціальний інститут, система освіти, структура освіти, соціальні функції освіти, соціальні процеси, соціальні групи, соціальна дія, соціальна взаємодія.

Критерії оцінювання знань:

оцінка «зараховано», A /90-100: студент вільно володіє категоріальним апаратом, виявляє глибокі знання основ соціології освіти та навики аналізу різних теоретичних підходів до вивчення освітніх процесів в сучасному суспільстві;

оцінка «зараховано», В/ 82-87: студент виявляє достатньо глибоку обізнаність з основними напрямами та проблемами соціології освіти, загалом добре володіє категоріальним апаратом, але виявляє неточності у формулюванні визначень та труднощі у вирішенні завдань творчого характеру.

оцінка «зараховано», С /75-81: студент в основному вірно оперує категоріями, виявляє обізнаність з основними напрямами соціологічного дослідження освітніх процесів але виявляє труднощі в процесі їх аналізу, порівнянні та систематизації.

оцінка «зараховано», D/ 69-74: студент недостатньо обізнаний з теоретико-методологічними основами соціології освіти, її категоріальним апаратом та методологічними засадами щодо аналізу освітніх процесів; переважають відповіді репродуктивного, відтворюючого характеру.

оцінка «зараховано», Е/ 60-68: студент виявляє фрагментарність знань щодо особливостей теоретико-методологічних засад соціології освіти, недостатній рівень сформованості соціологічного мислення та, відповідно –навиків аналізу.

оцінка «не зараховано», FX /35-59: студент демонструє поверхневе знання щодо основних проблем та напрямів досліджень соціології освіти, низький рівень практичних навиків та умінь.

оцінка „не зараховано”, F 0-34: студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій, відсутня емпірично-інформаційна база та розуміння специфіки соціологічного аналізу освітніх процесів в сучасному суспільстві.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму «соціологія».

Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ЕСTS).