Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

Газетні публікації

  1. Рахманін С. Руки, що гойдають колиску демократії – 3 // Дзеркало тижня. – 2000. – № 39.

  2. Хотинська Х. Буковинки живуть у середньому на 10 років довше, ніж чоловіки. Або шлюбів стає більше // Вечірні Чернівці. – 2007. – № 9.

Нормативно-правові акти

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

  2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.

  3. Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1997 р. №167 // Офіційний вісник України. – 1997. – №7.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

  1. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

  1. Круглашов А.М. Регіональна етнополітична стабільність: історична ретроспектива (на прикладі Чернівецької області) / А.М. Круглашов // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 11–39.

  2. Недокус І. Кар’єра в системах державної служби Франції та США / І. Недокус // Влада та управління. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Чернівці: «Букрек», 2010. – С. 279-

Додаток У

Рецензія

на магістерську роботу

СІГІТОВА Андрія Івановича

«Роль системи управління освітою

у впровадженні профільного навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах України»

Актуальність теми дослідження. Посилення інтересу до проблеми реформування системи освіти України в усіх її вимірах – одна з прикметних ознак розвитку сучасної науки у сфері державного управління, адже невдале розв’язання цих проблем може призвести до негативних наслідків для держави.

Автор магістерської роботи Сігітов А. І. ґрунтовно формулює актуальність тематики дослідження, справедливо підкреслюючи необхідність дослідження можливостей підвищення ефективності управління у цій сфері.

Автор чітко визначає об’єкт і предмет дослідження, формулює мету й основні завдання магістерської роботи, які логічно пов’язані зі структурою. Вдале обґрунтування використаних методів дослідження.

Наукова новизна. Автор пропонує низку положень, які визначають наукову новизну дослідження. Особливо переконливо відображена в роботі проблема необхідності розробки програми розширення функцій органів управління освітою, зокрема за рахунок внесення певних змін в їхню організаційну структуру та реалізації окремих, найбільш пріоритетних функцій громадського управління освітою. Підтвердженням цьому слугують запропоновані магістрантом рекомендації щодо ролі системи управління освітою в запровадженні профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України, які носять комплексний характер і визначають нормативно-правові, структурні та змістовні зміни як на рівні вищих органів державної влади, так і на регіональному та місцевому рівнях.

Практичне значення. Автор дещо скромно формулює практичне значення дослідження, яке, на нашу думку, особливо на регіональному рівні, матиме значно ширше застосування.

Структура і зміст роботи. Представлена робота демонструє грунтовне володіння автором методики дослідницької роботи.

Особливо це відчутно у першому, теоретично насиченому розділі дослідження. Андрій Іванович розглядає становлення та концепції державного управління освітою в Україні, сутність поняття профільного навчання. Більш того, автор відзначає деякі цілком нові положення, запропоновані вітчизняними та зарубіжними авторами в останні роки. Особливо заслуговує на увагу проблемний підхід у викладі стану наукової розробки теми.

Другий розділ роботи присвячений проблемі організації диференційованого профільного навчання у зарубіжних країнах та Україні. Особливо імпонує, що автор звертає увагу на ті принципи діяльності й особливості організаційної структури профільного навчання в загальноосвітніх закладах, які варто врахувати у процесі реформування системи освіти в нашій країні. Аналіз нормативно-правової бази щодо запровадження профільного навчання свідчить про досконале володіння автором як положень нормативної бази, так і розуміння необхідності розробки і прийняття чималої кількості нових документів у цій сфері.

Особливе зацікавлення викликає третій розділ роботи, у якому автор на прикладі діяльності управління освіти Чернівецької міської ради досліджує стан, проблеми та перспективи впровадження профільного навчання органами місцевого самоврядування. Магістрант детально характеризує нормативно-правову базу, заходи міського управління освіти щодо підвищення ефективності управління у цій сфері.

Особливо варто відзначити якість наведених у роботі висновків.

По-перше, викладені положення відображають завдання дослідження, які автор запропонував у вступі.

По-друге, ґрунтовними є рекомендації автора щодо ефективності роботи системи управління освітою у впровадженні профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Інформаційно насиченими є додатки магістерської роботи.

Зауваження. Вважаємо за доречне висловити окремі зауваження.

По-перше, як загальний обсяг (118 с.), так і частка теоретико-методологічної складової дослідження (49 с.) дещо перевищують вимоги до магістерських робіт.

По-друге, було б доречно використати праці авторів, які розглядаючи проблеми вищої освіти, об'єктивно пов'язують їх з необхідністю змін щодо впровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах (Згуровський М. Стан та завдання вищої освіти України. – К.: ВІНТУ, 2004. – 70 с.; Приватна вища школа України на шляху інновацій: Монографія / За ред. В. Андрущенка. – Харків: НУА, 2005. – 319 с.; Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти / За ред. В. М. Бобика. – К.: МАУП, 2004. – 200 с. та ін.).

Оцінка. Магістерська робота Сігітова Андрія Івановича «Роль системи управління освітою у впровадженні профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України» відповідає всім вимогам до такого роду досліджень і належно виконана, що дає підстави оцінити її на «відмінно».

Рецензент,

доцент кафедри політології

та державного управління І.С. Недокус

Додаток Ф