Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

4. Основні вимоги до структури та змісту магістерської роботи

4.1. Зальні вимоги до магістерської роботи

До магістерських робіт висувається ряд обов’язкових вимог. Основні з них такі:

 • основу магістерської роботи складає дослідження конкретної управлінської проблеми (завдання) в конкретних органах влади та пропозиції стосовно їх розв’язання;

 • назва роботи повинна відповідати обраній спеціальності та спеціалізації, суті досліджуваної управлінської проблеми (завдання);

 • обов’язковими умовами роботи є прикладний харак­тер отриманих результатів дослідження, комплексне виконання поставлених завдань;

 • висновки роботи, запропоновані до захисту, нові рішення, рекомендації органам державного управління мають бути аргументованими, практично виваженими, здійсненими на практиці;

 • у дослідженні мають бути наведені відомості щодо практичного застосування отриманих результатів дослідження;

 • у магістерській роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати бездоказових тверджень, тавтології;

 • робота виконується українською мовою й повинна бути належно оформлена та якісно вичитана.

Значення роботи значно підвищується, якщо її положення знайшли відображення в друкованих виданнях, апробовані на наукових семінарах, конференціях тощо.

Якщо в тексті магістерської роботи використовуються окремі ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими були видані публікації, автор повинен обов’язково відзначити цей факт у своєму дослідженні.

Структура магістерської роботи

Структура магістерської роботи повинна містити:

 1. титульну сторінку;

 1. зміст;

 1. перелік умовних позначень (при необхідності);

 2. вступ;

 3. основну частину;

 4. висновки тапрактичні рекомендації;

 5. список використаних джерел;

 6. додатки (при необхідності, але як правило, вони мають бути в такій роботі).

Загальні вимоги до структури магістерської роботи:

 • структура роботи не повинна поєднувати проблеми, які потребують окремого розгляду та логічно слабко поєднанні;

 • назви окремих розділів і підрозділів - це лише частини загальної теми магістерської роботи, тому вони повинні бути більш вузькими і не повторювати назву роботи;

 • до плану необхідно вносити 2-3 основні питання, які формулюються у назві розділів і поділяються для чіткішого розкриття на підрозділи;

 • надмірна деталізація пунктів плану може свідчити про поверхневий, фрагментарний характер роботи;

 • пункти плану повинні бути розташовані в логічній послідовності, відображений рух розгляду питання від абстрактного до конкретного, від загального до окремого;

 • у структурі роботи повинен бути відображений регіональний аспект державно-управлінської проблеми, яку автор досліджує;

 • спеціалізація магістратури спеціальності «Державна служба» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Світова та європейська інтеграція» передбачає вивчення європейського та міжнародного досвіду організації державного управління, прийняття та реалізації управлінських рішень у цій сфері. Тому доцільне внесення відповідних структурних елементів (розділів, підрозділів) до плану роботи;

 • робота програє, якщо одні пункти плану передбачають розкриття вузлових проблем теми, а інші присвячені незначним, другорядним проблемам;

 • формулювання розділів і підрозділів має бути чітким, зрозумілим, не громіздким, не містити тавтологій.