Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчальний посібник-1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
762.88 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Галузевий стандарт вищої освіти України: освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150101 „Державна служба“. – МОН України, 2004.

 2. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 583 с.

 3. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 4. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Магістерська робота: написання, оформлення, захист. Методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" / Д. Дзвінчук, А. Мазак. – Івано-Франківськ, 2007. – 36 с.

 5. Добржанський О. Методологія наукових досліджень. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.

 6. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю.І. Цеков; за редакцією Р.В. Бойка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2008. – 64 с.

 7. Курсові та магістерські роботи з політології. Методичні рекомендації / Укл.: В.І. Бурдяк, Н.Ю. Ротар. – Чернівці: Рута, 2007. – 26 с.

 8. Малиновський В.Я. Державне управління: [навчальний посібник] / В.Я Малиновський // – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

 9. Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт: для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів / Укладачі Ю.В. Білоусов, Я.С. Бляхарський, Д.Л. Виговський та ін. – Хмельницький: ХУУП, 2008. – 35 с.

 10. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. - 310 с.

 11. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2007. – №6. – С. 41–48.

 12. Основні вимоги до написання магістерської роботи з політичних наук: Методичні рекомендації / Укл.: Катеринчук П.М. – Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.

 13. Оформлення вихідних відомостей у виданнях: метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса. — К. : Кн. палата України, 2007. — 52 с.

 14. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять у авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – №3. – С. 9–14.

 15. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.

 16. Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI // Урядовий кур’єр. – 2012. - № 8.

 17. Про затвердження Порядку видачі складових галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» напряму підготовки 1501 «Державне управління»: Наказ Головного управління державної служби України від 14 березня 2005 р. № 66 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base21/ukr21713.htm.

 18. Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба“ галузі знань „Державне управління“ та працевлаштування випускників: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 145.

 19. Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2005 № 506 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 38.

 20. Програма розвитку державної служби на 2005–2010 рр. / Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8.01.2005 р. № 746 // Офіційний вісник України. – 2004 – №23.

 21. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв'язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. — К.: Кн. палата України, 2007. — 60 с.

 22. Якубовський О.П. Магістерська робота в галузі знань „Державне управління“. Вимоги до підготовки, оформлення та порядку її захисту: Навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, доп. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 126 с.

Навчальне видання