Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геологія.doc
Скачиваний:
193
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
18.97 Mб
Скачать

0.0. Орлов, m.I. Свдощук, в.Г. Омельченко о.М. Трубенко, m.I. Чорний нафто-газопромислова

ГЕОЛОГІЯ

Підручник

ББК 26.343я73 Гриф надано

Н34 Міністерством освіти і науки України

(лист від 31 травня 2005 р. № 14/18.2-1229) УДК 622.245

У підручнику викладено теоретичні основи нафтогазопромислової геології, описано сучасні практичні методи вивчення покладів нафти і газу в процесі пошуків, розвідки та видобутку вуглеводневої сировини. Розглянуто питання, пов'язані з роботою геологічної служби в процесі буріння різного типу свердловин, а також з дослідженнями керна, бу­рового шламу і відібраних флюїдів. Наведено методи інтенсифікації видобутку нафти і газу в процесі розробки їх родовищ, вторинні методи розробки, особливості розробки покладів вуглеводнів різних типів і за різних режимів роботи пласта. Подано основні положення освоєння та експлуатації родовищ нафти і газу в шельфових зонах морів та океанів, підрахунку запасів нафти і газу, охорони надр і навколишнього середовища.

Для студентів геологорозвідувальних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Нафтогазопромислова геологія" та "Геологічні основи розробки наф­тових і газових родовищ", студентів факультетів економічного і нафтогазопромислового профілів, а також геологів нафтогазопромислів.

Рецензенти:

доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, професор Національного університету "Львівська політехніка"

В.Г. ОСАДЧИЙ,

доктор геологічних наук, головний науковий співробітник Чернігівського відділення Українського державного геологорозвідувального інституту

І.І. ДЕМЬЯНЕНКО,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Я.С. КОЦКУЛИЧ

Науково-видавничий відділ медико-біологічної, хімічної та геологічної літератури

Редактор О. І. Калашникова

© О.О. Орлов, М.І. Євдощук,

В.Г. Омельченко, О.М. Трубенко, I8ВN 966-00-0625-Х М.І. Чорний, 2005

ПЕРЕДМОВА

Залежью вщ природних умов залягання нафти або газу, ix фь зико-х1м1чних властивостей, юлькюних стввщношень нафти, газу i води, гео-лого-ф1зично'1 характеристики порщ-колектор1в, що вмщують нафту, газ i во­ду, а також вщ техшчних засоб1в i умов, в яких освоюють та експлуатують по-клади вуглеводшв, може бути досягнутий той чи шший результат розробки. Основне завдання пращвниюв нафтогазодобувних пщприемств — розробка по-клад1в вуглеводшв з найменшими витратами кошта, у найкоротший термщ з максимальним загальним видобутком нафти i газу.

У промисловш розвщщ нафтових i газових родовищ, ix експлуатацп засто-совують ефективш технологи видобутку, прюритет яких дуже часто належить не лише закордонним провщним нафтогазовим компашям, а й вггчизняним науковцям i пращвникам нафтогазовоУ промисловос™, яю зробили великий внесок у розвиток нафтогазоносних регюшв Украши, а також Pocii, Азербай­джану, Казахстану, Туркменистану та шших краш СНД.

У 1894 р. в Азербайджан! геолог А. Коншин вперше розробив метод побу-дови кривих пад1ння дебтв свердловин у npoueci розробки нафтових i газових родовищ та запропонував застосовувати цей метод для розрахунку майбутньо-го видобутку. В США под1бш роботи розпочались лише з 1908 р. Професор I.M. Стрижов на початку XX ст. уперше запропонував метод шдтримки пласто-вих тисив у нафтових родовищах закачуванням у них метану i повггря. В Pocii цей метод не одержав належно!' оц1нки i тому вперше був застосований у США, але прюритет розробки методу для шдвищення кoeфiцieнтa вилучення нафти i3 нафтових родовищ належить I.M. Стрижову.

Ще до 1930-х poKie у Teopi'i розробки нафтових родовищ видшяли лише три ocHOBHi режими роботи нафтових пласта (гщравл1чний, волюметричний i капшярний), обгрунтування яких було опублжовано у США в 1929 р. Радянсь-Ki дослщники Л.С. Лейбензон (1934—1947), Й.Г. Есьман (1932), М.Ф. 1УПрчинк (1939—1946), О.М. Снарський (1951), яю вивчали енергетичн1 властивост1 наф-тогазових поклад1в Pocii, Азербайджану i Украши, значно розширили поняття про щ режими, встановили 3aKOHOMipHOCTi ix змши в npoueci розробки покла-д1в. У peзyльтaтi HHHi видшяють п'ять основних режим1в для нафтових i два для газових поклад1в.

Приросту нафтогазовидобутку можна досягнути внаслщок як вщкриття нових родовищ та поклад1в нафти i газу, так i пщвищення ефективност1 розроб­ки вже вщкритих родовищ, впровадження нових метод1в пщвищення нафтови-лучення пласта. У виршенш цих складних завдань велику роль вщ1грають промислово-геолопчн1 дослщження.

Нафтогазопромислова геолопя детально дослщжуе поклади нафти i газу до початку та в npoueci ix розробки. Основна мета uie'i галуз1 — ретельне вивчен-ня геолопчноТ будови надр родовища, визначення промислово'1 оцшки покла-

4_

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОПЯ

д1в нафти i газу та обгрунтування метод1в, спрямованих на досягнення макси­мального вилучення i3 родовища вуглеводнево!" сировини.

Нафта i газ — це не лише найважлив1ша частина паливно-енергетичного комплексу краши, а й найщнжша сировина для сучасноТ х1м1чноУ промислово-CTi, медицини, а також забезпечення побутових потреб населения, що вщповь дають умовам життя XXI ст.

Забезпечення народного господарства Украши нафтою i газом е найактуаль-ншшм завданням нафтогазового комплексу кра'ши.

Мета курсу "Нафтогазопромислова геолопя" — формування чггкоТ уяви у студента про нафту i газ як корисш копалини, розподш ix 3anaciB у надрах Зем-ni, динамнсу видобутку в свт, в TiM числ1 в УкраТш, юторш розвитку нафтога-зопромислово'1 геологи, властивост1 нафти i газу, складання проекта свердло-вин при пошуках, розвщщ та розробщ родовищ нафти i газу; геолопчш i гео-фiзичнi дослщження свердловин залежно вщ поставлених геолопчних завдань; обробку геолого-геоф1зичного матер1алу, одержаного пщ час буршня свердло­вин (методи побудови структурних карт, геолопчних профшв й шших побу-дов); колекторн1 властивосп порщ; завдання з пщготовки родовищ нафти i газу до розробки; особливост1 розробки нафтових i газових родовищ залежно вщ "ix геолопчно!' будови, тип1в поклад1в вуглеводн1в, режиму роботи нафтових i га­зових пласта, багатоповерховост1 розр1зу родовищ, дотримання вимог щодо охорони надр i навколишнього середовища.

Цей пщручник написано на ochobI вже вщомих у свт видань з питань нафтогазопромисловоУ геологи М.Ф. М1рчинка, О.О. Бак1рова, М.Ф. М1рчин-ка i МЛ. Максимова, М.А. 1скандерова, М.О. Жданова, О.М. Снарського, М.О. Жданова i О.О. Карцева, Л.Ф. Дементьева i 1.П. Чоловського, М.М. 1ва-новоТ, В.Г. Каналша, М.Г. Ованесова i В.П. Шугрша, P.M. Новосшецького, Ж. Фландрша, Ушьяма Рассела, Вальтера Фертля, Р. Косее, Ж. Фландрша i Ж. Шапеля та 1нших, довщковоТ л1тератури з нафтогазопромисловоУ справи шд загальною редакц1ею B.C. Бойка, P.M. Кондрата i Р.С. Ярем1йчука, а також з використанням результата дослщжень фах1вщв Украши за останн1 25 роюв, у TiM числ1 запатентованих винаход1в у галуз1 нафтогазогеолопчних дослщжень та геологи нафти i газу безпосередньо авторами.

Пщручник складено вщповщно до програми пщготовки бакалавр1в, спеш-алют1в i MaricTpie нафтогазових спещальностей, яи вивчають курси "Нафтога­зопромислова геолопя" та "Геолопчш основи розробки нафтових i газових ро­довищ". BiH може бути використаний для виршення нафтогазопромислових завдань на пщприемствах нафтогазовоТ rany3i.

У пщручнику наведено приклади нафтових i газових родовищ Poci'i, Азер­байджану, США, шших кра'ш, але переважно доевщу освоения i розробки ро­довищ нафтогазоносних регюшв Украши. Саме тому в першому роздш пщруч-ника придшено увагу icTOpii" геолог1чних дослщжень i освоению родовищ наф­ти та газу в Украш1, подано стислу характеристику геолопчно'1 будови нафтога­зоносних регюшв Украши, динам1ку видобутку вуглеводнево1 сировини в 4aci.

Автори щиро вдячш кер1вництву Гвано-Франювського нац1онального тех-Hi4Horo ун1верситету нафти i газу, а також провщним фах1вцям НАК "Нафто-газ Укра'ши", ВАТ "Укрнафта" i ДК "Укргазвидобуванння" за сприяння у ви-

! пщручника.

роздш ll

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.