Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Baymuratov_M_O_Mizhnarodne_publichne_pravo.doc
Скачиваний:
227
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
4.02 Mб
Скачать

65 64

велике поширення в США йАнглії. Праця Д. Кента«Коментарі на американське право» була видана в 1836р.

В Англії даний напрямок у середині XIX в. очолив Р.Філімор. Його чотиритомник «Коментарі по міжнародному праву» вийшов у період між 1854і 1861pp.

На початку XX ст. найбільш значним став курс Л. Оппенгейма, перше видання якого вийшло в 1905-1906pp.

Відособлено від англо-американської науки міжнародного права стояв І. Бентам, що був філософом і теоретиком політичної економії, Бентам не обмежувався формально-юридичним аналізом науки між­народного права, а знаходив реальні інтереси учасників міжнародно-правового спілкування. Розроблена ним теорія утилітаризму являла собою одну з теоретичних основ англійського фритредерства (рух за свободу торгівлі).

Інший напрямок юридичного позитивізму, що акцентує увагу на впливі римського права й властивому йому розподілі юридичних інститутів на «особи», «речі» і «дії», одержав велике поширення в працях німецьких авторів. Прихильники даної теорії виходили з аналізу й узагальнення юридичних явищ, а не спроби з'ясувати їхню сутність. Із другої половини XIX ст. їхні праці одержали визнання й в інших країнах Західної Європи й Латинської Америки. Основними представниками даного напрямку були К. Бергбом, П.Лабанда, А. Есмен та ін.

У Німеччині найбільш ортодоксальним представником позити­візму був Е. фон Ульман,який вважав, що природне право являє собою «розумову спекуляцію».

Однак позитивізм у чистому виді не був найпопулярнішою течією, звичайно він доповнювався політичними або моральними міркуван­нями. Подібне відбулося з І.К. Блюнчлі й Ф. фон Аркушем. Видана в 1868р. книга І.К. Блюнчлі «Сучасне міжнародне право цивілізова­них держав, викладене у вигляді кодексу»,була досить популярною. Автор цієї праці основний акцент робив на християнський народ і державу. Для І.К. Блюнчлі і його прихильників держава являє собою колективну особистість, яка обдарована волею —юридична істота. Аналогічно трактував міжнародне право Ф. фон Аркуш,

В інших державах Європи позитивний напрямок також був попу­лярним, хоча його основні принципи не дотримувалися так строго.

2.9. Роль Великої Жовтневої соціалістичної революції в становленні нового міжнародного права

У період Великої Жовтневої соціалістичної революції суспіль­ство, що характеризувалося наявністю приватної власності, класів

66

і експлуатації людьми один одного, почало перехід до суспільства, що ґрунтується на суспільній власності, до суспільства без класів і експлуатації. Такий докорінний перелом в історії не міг не відби­тися на міжнародному праві. На міжнародній арені в особі соціа­лістичної держави з'явився особливий суб'єкт, що виступав проти реакційних методів у міжнародному праві й вів активну боротьбу за затвердження й застосування в міжнародних відносинах нових принципів. їхньою метою було забезпечення миру, звільнення при­гноблених народів від колоніальної залежності, а також здійснення міжнародного співробітництва на основі рівності прав.

Поява світової системи соціалізму і її міжнародний вплив іс­тотно позначилися на принципах зовнішньої політики соціалізму, на міжнародному праві. Жовтнева революція й утворена нею соці­алістична держава —Союз Радянських Соціалістичних Республік з'явилися істотною моральною, а потім і економічною підтримкою для колоніальних країн.

У результаті звільнення колоній утвориться цілий ряд неза­лежних держав, що зроблять вплив на міжнародне право в тому ж напрямку, що й соціалістичні держави. Саме тому в міжнародних відносинах різко знизився вплив імперіалізму.

У ході надаваного впливу зростаючих сил соціалізму, демокра­тії й прогресу, що настав після Великої Жовтневої соціалістичної революції, міжнародне право перетерпіло істотні зміни. Німецький фашизм і японський імперіалізм намагалися зруйнувати міжна­родне право й замінити його на панування вищої раси, що тільки викликало згуртування всіх прогресивних сил. Викликаний даними обставинами загальний демократичний підйом привів до розгрому фашизму, а також дозволив розвиватися міжнародному праву в якісно новому напрямку —у бік гуманізації міжнародних відносин. Істотні зміни перетерпіли й принципи міжнародного права, були скасовані багато застарілих принципів і інститутів.

Зміни, що відбулися в міжнародному праві, торкнулися всіх його галузей і інститутів. Зміни в окремих сферах міжнародного права відбулися насамперед у зв'язку зі змінами його основних принципів.

У сфері відповідальності одержала велике поширення міжна­родна відповідальність за війну і її наслідки. Утворився принцип заборони агресивної війни, що послужило ліквідації «права пере­можця ».

Відбулися корінні зміни в праві міжнародних договорів. Були визнані недійсними міжнародні договори, які були силою нав'язані державі або суперечили принципам міжнародного права. Роль між­народних договорів у міжнародному праві різко зросла, вони стали його основним джерелом.

67

Розширилося коло суб'єктів міжнародного права. Тепер суб'єк­тами стали не тільки держави, але також міжнародні організації й нації, що борються за свою незалежність.

Були істотно змінені норми нейтралітету в міжнародному праві, а також норми в багатьох інших галузях міжнародного'права.

Становлення нового міжнародного права не означає, що всі пра­вові норми старого міжнародного права відкидаються й не мають ніякого значення. Ті або інші принципи старого міжнародного права дійсно були ліквідовані й замінені новими, але деякі з них залиши­лися й діють донині, хоч і перетерпіли деякі зміни.

Утворилося чимало принципів і норм, які відносяться до нових сфер міжнародного правового регулювання, а також піддали зміні загальний характер і сутність міжнародного права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]