Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TOE_kniga_chast1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
45.68 Mб
Скачать

Значення ρ, γ і α деяких провідникових матеріалів

№ п/п

Матеріал

Питомий опір ρ при 20 °С,

Питома провідність γ,

Середній температурний коефіцієнт α,°С-1

(від 0 до 100 °С)

1

Срібло

0,016

62,0

2

Мідь

0,0175

57,0

0,00393

3

Золото

0,022

45,4

4

Алюміній

0,0285

35,0

0,004

5

Вольфрам

0,053

19,0

0,005

6

Олово

0,12

8,3

7

Сталь

0,13

7,7

0,00625

8

Свинець

0,217

4,6

9

Ніхром

0,910

1,1

0,0001

10

Манганін

2,5-2,08

0,4-0,48

0,000006

Приймач вмикаємо в коло постійної напруги, заміряємо значення цієї напруги та струм , який споживає приймач. Відношення / = – це значення опору приймача за даних значень та . За інших величин та опір може бути іншим, якщо приймач є нелінійним елементом.

Е лектричні опори чи взагалі елементи електричних кіл (резистори, індук­тивності, ємності) поділяються на дві групи: лінійні та нелінійні. Опори, вольт-амперні характеристики яких є прямими лініями (рис. 1.19,а), називаються лі­нійними опорами, а електричні кола з лінійними опорами називаються лінійними електрични­ми колами.

О

Рис. 1.19. Вольт-амперна характеристика лінійного (а) та нелінійного (б) опорів

пори, вольт-амперні харак­теристики яких не є прямими лі­ніями (рис. 1.19,б), називаються нелінійними опорами, а елек­тричні кола з нелінійними опорами, називаються нелінійними електрични­ми колами.

На рис. 1.19 теж показані умовні позначення лінійних та нелінійних опорів на електричних схемах.

1.7. Енергія та потужність в електричному колі.

Система заряджених тіл є носієм визначеного запасу енергії. Ця енергія надається системі зовнішніми джерелами енергії в процесі утворення зарядів і може бути знову повернена джерелам або перетворена в інші види енергії при зменшенні зарядів. Робота, яка виконується силами електричного поля при перенесенні заряду q на шляху dl провідника, (рис 1.17) дорівнює

(1.40)

Рівність (1.40) можна представити ще так: dA=udq. Враховуючи, що , одержимо:

dA=uidt

(1.41)

тут u, i – можуть виступати як постійні і змінні величини.

Повну роботу на шляху а-b провідника одержимо після інтегрування рівності (1.40) в межах від а до b:

.

Ураховуючи, що для кіл постійного , і пропускаючи індекси, отри­маємо:

A=UIt

(1.42)

На основі закону зберігання енергії можна стверджувати, що вся електромагнітна енергія джерела йде на теплову енергію в провіднику. Позначивши електромагнітну енергію в провіднику (опорі) літерою W можемо записати, що W = A. Остаточно для кіл постійного струму значення енергії за час і знаходять за рівністю:

(1.43)

Швидкість зміни електромагнітної енергії в часі (швидкість її генеруван­ня в генераторах, запасання в нагромаджувачах енергії, конденсаторах, індук­тивних котушках, швидкість перетворення її в механічну роботу в електро­двигунах тощо) є її потужністю. Отже,

(1.44)

ураховуючи (1.41), одержимо:

p=ui.

(1.45)

Для кіл постійного струму потужність можна отримати ще так:

.

Ураховуючи співвідношення між U та I в резистивному опорі r (рис.1.7) можемо записати формули потужності постійного електричного струму:

(1.46)

Одиницею вимірювання потужності є ват (Вт):

Кратними одиницями є кіловат (1кВт=103Вт) і мегават (1МВт=106Вт=103кВт).

Одиницею вимірювання електричної енергії є ват-секунда, або кіловат-година:

Кратними одиницями є ват-година (1 Вт∙г = 3600 Вт∙с); кіловат-година (1 кВт∙г = 3,6∙106 Вт∙с). Одна кіловат-година – це робота, яка виконується протягом 1 години, якщо потужність генератора чи приймача становить 1 кВт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]