Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatsiyni_tehnologiyi_ta_sistemi...doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
46.89 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

А.П. Лутай

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Навчальний посібник

для студентів спеціальності 6.140101

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій

управління

Протокол № 9 від 12.12. 2011 р.

Cхвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №____ від _____ 2011 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2011

УДК 004 (075.8)

ББК 32.973.26я73

Л 86

Рецензенти:

К.О. Палагута канд. екон. наук, доц.,

О.О. Васильєва – канд. техн. наук, доц.

Лутай А.П.

Л 86 Інформаційні технології та системи : навч. посіб. для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / А. П. Лутай. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 401c.

Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформаційних технологій та систем для користувачів персональних комп'ютерів, що відповідає нормативній програмі «Інформаційні технології та системи». У посібнику розглянуті принципи роботи в середовищі Windows із програмою «Проводник», описано роботу і застосування прикладних програм Microsoft Office - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, основи програмування мовою Visual Basic 6.0, мережа Internet. У посібнику розглянутий розвиток новітніх інформаційних технологій та систем (Wi-Fi-технологій, комп'ютерної телефонії, WAP-технології, дистанційної освіти).

Навчальний посібник розроблений для базової підготовки студентів денної та заочної форм навчання, котрі навчаються за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

УДК 004 (075.8)

ББК 32.973.26я73

© Лутай А.П., 2011

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..

7

Розділ 1 Інформаційні та технічні основи сучасної комп’ютерної техніки…………………………………….

9

1.1 Характеристика інформаційних ресурсів з позиції комп’ютерної

обробки, їх уявлення, вимірювання….……………………….…………..

9

Контрольні запитання…………………………………………….……………..

15

1. 2 Характеристика сучасної комп’ютерної техніки

і перспективи її розвитку…….……………………………………………

16

1.2.1 Основні поняття……………………………………………………..

16

1.2.2 Системний блок…………………………………………….………..

19

1.2.3 Монітор….……………………………………………………….…...

31

1.2.4 Клавіатура………………………………………………………….…

34

1.2.5 Мишка………………………………………………………….……..

35

1.2.6 Принтери……………………………………………………………..

36

1.2.7 Модеми……………………………………………………………….

38

1.2.8 Сканери……………………………………………………………….

39

1.2.9 Плотери……………………………………………………………….

41

1.2.10 Мультимедійне обладнання………………………………………..

41

Контрольні запитання……….………………………….………………………..

41

1.3 Тенденції розвитку та покоління ЕОМ…………………………………….

42

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

44

1.4 Застосування комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві…………...

44

1.4.1 Інформаційні системи: загальне уявлення, структура та

класифікація………………………………………………………………...

44

1.4.2 Інформаційні технології: поняття, етапи розвитку, їх роль і місце у сучасному суспільстві……………………..……………………………..

47

Контрольні запитання……….…………………………………………………..

50

1.5 Комп’ютерні мережі та телекомунікації………………………………….

50

1.5.1 Основні поняття……………………………………………………..

50

1.5.2 Основні програмні та апаратні компоненти мережі………………

51

1.5.3 Топологія локальних мереж…………………………………………

53

1.5.4 Протоколи, інтерфейси мереж………………………………………

56

Контрольні запитання….……………………………………………….……….

63

Тест за темами 1 розділу.……………………………………………….………

64

Питання для самоконтролю по 1 розділу………………………………………….

66

Розділ 2 Основи системного та прикладного програмного забезпечення…………………………………………....

67

2.1 Класифікація системного програмного забезпечення та характеристика його складових, необхідних для роботи спеціалістів за фахом………....

67

2.2 Операційні системи сімейства Windows……………………………….….

70

2.2.1 Початок роботи з Windows…………………………………….……

72

2.2.2 Вікна та операції над ними…………………………………….……

Контрольні запитання………………………………….………………………..

73

74

2.3 Файлова система.Диски, файли, папки, ярлики………………………….

75

Контрольні запитання………….….……………………………………..……..

83

2.4 Робота з об’єктами файлової системи....………………………………….

83

2.5 Приклад завдання…………………………………………………………...

86

2.6 Приклад завдання..……………………………………………………….…

88

Контрольні запитання………….….…………………………………..………...

89

2.7 Сервісні програми............................................……………………………..

89

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

94

Завдання для аудиторної контрольної роботи з теми “Робота з папками, файлами, ярликами з використанням програми “Провідник”………………

95

Тест за темами 2 розділу ……………….……………………………………….

98

Питання для самоконтролю по 2 розділу………………………………………

100

Розділ 3 Основи роботи з текстовою інформацією…….…

102

3.1 Призначення та функціональні можливості текстового процесору Microsoft Word………………………………………………………….…...

102

Контрольні запитання………….….……………………..………………….…..

109

3.2 Початок створення документа. Набір тексту……………………………...

109

Контрольні запитання………….….……………………………………..……...

112

3.3 Завантаження документа. Зберігання, друкування та закриття док-та….

112

Контрольні запитання………………….………………………………………..

115

3.4 Прийоми редагування………………………………………………………

116

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

120

3.5 Форматування символів і абзаців…………………………………………

120

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

124

3.6 Форматування сторінок……………………….…………………………….

124

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

128

3.7 Стилі та структура документа…………………..………………...………..

129

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

130

3.8 Робота з графічними об'єктами і малюнками………….…………………..

131

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

136

3.9 Таблиці………………………………………………………………………

137

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

142

3.10 Системи електронного перекладу………………………………………...

142

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

148

3.11 Системи оптичного розпізнавання…………….………………………….

148

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

153

Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з текстом……………………..

154

Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з таблицями………………...

158

Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - додаткові можливості………………

163

Тест за темами 3 розділу…………………..…………………………………….

169

Питання для самоконтролю по 3 розділу……………………………………….

173

Розділ 4 Програми розв’язання розрахункових задач........

174

4.1 Використання табличних процесорів для розв’язання задач…………….

174

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

178

4. 2 Введення, редагування та зберігання даних………………………………

178

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

181

4. 3 Форматування електронних таблиць……………………………………...

182

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

186

4. 4 Робота з формулами………………………………………………….……..

186

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

189

4.5 Використання функцій………………………………………………….…..

190

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою

“Microsoft Excel- використання стандартних функцій”……………………..

196

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

197

4. 6 Підтримка баз даних в ЕТ…………………………………………………

197

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

198

4.7 Упорядкування і фільтрація даних…………………………………………

198

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

201

4.8 Обробка таблиць…………………………………………………………….

201

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

201

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Створення таблиць у середовищі Microsoft Excel. Аналіз даних за допомогою діаграм”……….

201

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Microsoft Excel-пошук рішення”………………………………………………………………….

215

Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Microsoft Excel- консолідація даних”…………………………………….……………………..…

217

4.9 Прогнозування у середовищі Microsoft Excel……………………….…….

222

4.9.1 Прогнозування за допомогою сценаріїв………………………….....

222

4.9.2 Прогнозування з використанням програми Подбор параметра.….

226

4.9.3 Прогнозування за допомогою статистичних функцій……….…….

229

4.10 Використання макросів і функцій користувача…………………………

234

4.10.1 Створення макросів за допомогою програми MacroRecorder……

234

4.10.2 Виклик макроса для роботи…………………………………….….

235

4.10.3 Редагування створеного макроса…………………………….……

236

4.10.4 Автоматизація виконання макросів….…………………….……..

237

4.10.5 Створення функцій користувача……..……………………….…..

240

Контрольні запитання…..….………………….…………………………….…..

244

Тест за темами 4 розділу…………………………………………….………….

245

Питання для самоконтролю по 4 розділу………………………………………

248

Розділ 5 Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів……………………………………………………………

249

5.1 Основні відомості…………………………………………………………...

249

5.2 Поняття алгоритму………………………………………………………….

249

5.2.1 Властивості алгоритму………………….……………………………

249

5.2.2 Способи опису алгоритмів…………….…………………………….

250

5.2.3 Базові структури алгоритмів………….……………………………..

250

5.3 Приклади алгоритмів……………………………………………………….

253

5.3.1 Лінійна структура алгоритму…………………….………………….

253

5.3.2 Розгалужена структура алгоритму……………….………………….

253

5.3.3 Циклічна структура алгоритму……………………..………………..

258

5.3.4 Складні алгоритми………………………………..…………………..

264

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

266

5.4 Основи програмування на мові високого рівня Visual Basic……………..

266

5.4.1 Історія розвитку мов программування: класифікація мов,

мови високого рівня………………………………………………….……..

266

5.4.2 Історія розвитку Visual Basic………………………………….……..

268

5.4.3 Система програмування Visual Basic 6.0…………………….……..

271

Контрольні запитання……………….….………………………………………..

302

Тест за темами 5 розділу……….………………………………………………..

302

Питання для самоконтролю по 5 розділу…………….…………………………

306

Розділ 6 Система управління базами даних, як основа пакетів прикладних програм управління підприємствами…………………………………………….…….…………………….......

307

6.1 Архітектура системи бази даних……………….……………….…….........

307

6.2 Реляційна модель даних…………………..…………………………….….

308

6.3 Принципи та етапи проектування бази даних…………………………….

312

6.4 Загальна характеристика СУБД Microsoft Access………………….……...

312

6.4.1 Робота з таблицями: створення, редагування, вилучення...............

314

6.4.2 Встановлення зв’язків між таблицями………………………….…..

322

6.5 Використання запитів для пошуку інформації……………………………

324

6.6 Створення та використання форм………………………………………….

332

6.7 Використання фільтрів для пошуку інформації…………………………..

336

6.8 Створення та використання звітів………………………………………….

338

6.9 Створення та використання модулів……………………………………….

344

Контрольні запитання………….….……………………………………………..

353

Тест за темами 6 розділу………………………………………………….……..

353

Питання для самоконтролю по 6 розділу……………………………………….

355

Розділ 7 Глобальна комп’ютерна мережа Internet

356

7.1 Теоретичні відомості та методичні поради до вивчення теми……….…..

356

7.1.1 Основні поняття……………………………………………….……..

356

7.1.2 Електронна пошта………………………………………..………….

357

7.1.3 Пошук інформації……………………………………….…………..

358

7.1.4 Створення Web-сторінок і робота з ними……………..…………..

359

Тест за темами 7 розділу…………………………………………..…………….

363

Питання для самоконтролю по 7 розділу……………………………….………

364

Розділ 8 Перспективи розвитку інформаційних технологій………………………………………………………………………….....

365

Тлумачний словник……………………………………………………..………..

374

Література………………………………………………………………………....

398

Вступ

Дисципліна «Інформаційні технології та системи», є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів. Однією з фундаментальних рис сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації в усіх галузях людської діяльності. Збільшення інформації та зростання попиту на неї привели до появи окремої галузі людської діяльності, пов’язаної з автоматизацією переробки інформації.

Інформаційна технологія – це сукупність засобів і методів зби­рання, обробки, зберігання, передавання, захисту і використання даних.

Інформаційна система – це комплекс інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, необхідних для автома­тизованої обробки інформації.

В Україні з метою подолання відставання в галузі інформатики була розроблена національна програма, що базується на концепції інформатизації суспільства. Основні положення цієї концепції передбачають:

1. Досягнення суцільної комп’ютерної грамотності.

2. Створення матеріально-технічної бази, що забезпечує широке використання комп’ютерної техніки та технологій на рівні світових стандартів.

3. Розробку та впровадження єдиного фонду програмного забезпечення.

4. Ефективне використання потенціалу інформаційно-обчис­лювальних систем в усіх сферах життя суспільства.

Комп’ютери та комп’ютерні інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичної бази знань студентів з інформаційної технології та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності. Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання сучасної інформації.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати теоретичні основи інформатики та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки;

 • мати уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем;

 • мати уявлення про алгоритмізацію, програмування та підготовку завдань для їх подальшої реалізації на персональних ком­п’ютерах (ПК);

 • бути ознайомленими із системами обробки інформації, з методами запровадження діалогу в процесі виконання конкретних завдань;

 • вміти користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, що розраховані на конкретного споживача.

Програма курсу передбачає навчання у формі лекцій, практичних і лабораторних занять. Для практичного засвоєння основних тем дисципліни передбачені практичні та лабораторні заняття із застосуванням ПК у класах комп’ютерного науково-навчального центру університету.

Навчальний посібник «Інформаційні технології та системи», підготовлений за курсом відповідно до типової програми базового рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації з урахуванням сучасних досягнень в області технічного й програмного забезпечення. Матеріали посібника засновані на досвіді викладання ряду дисциплін, таких як «Інформатика», «Комп'ютерна техніка і програмування», «Комп'ютерні технології», на денному й заочному відділеннях.

З огляду на сучасні тенденції по активізації самостійної роботи студентів у посібнику особлива увага була приділена питанням освоєння практичних навичок роботи на ПК із сучасними програмними засобами. Матеріал у посібнику даний з врахуванням різної початкової підготовки студентів.

Навчальний посібник складається з восьми розділів.

У першому розділі «Інформаційні та технічні основи сучасної комп’ютерної техніки» визначені базові поняття інформатики й інформаційних технологій, розглянуті питання інформаційних ресурсів з позиції комп’ютерної обробки, їх уявлення, вимірювання, надана характеристика сучасної комп’ютерної техніки і перспективи її розвитку та покоління ЕОМ.

У другому розділі «Основи системного та прикладного програмного забезпечення» розкрита класифікація системного, програмного забезпечення та характеристика їх складових, необхідних для роботи спеціалістів за фахом, розглянута операційна система Windows XP, дана характеристика та призначення сервісних програм.

Третій розділ «Основи роботи з текстовою інформацією. Призначення та функціональні можливості текстового процесору Microsoft Word» містить основні відомості роботи з текстовою інформацією, призначення та функціональні можливості текстового процесору Microsoft Word, огляд існуючих систем електронного перекладу, призначення систем оптичного розпізнавання.

У четвертому розділу «Програми розв’язання розрахункових задач. Використання табличного процесора Microsoft Excel для розв’язання задач» наведені функції та розкриті основні можливості табличного процесора Microsoft Excel, розглянуті практичні завдання за темами з використанням табличного процесора Microsoft Excel для розв’язання задач.

П’ятий розділ «Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів» присвячено вивченню основ алгоритмізації та програмуванню.

У шостому розділі розглядається система управління базами даних, як основа пакетів прикладних програм управління підприємствами.

У сьомому розділі розглядається глобальна комп’ютерна мережа Internet.

У восьмому розділі розглядаються перспективи розвитку інформаційних технологій та систем.

У кожнім розділі посібника спочатку розглядаються загальні теоретичні питання, а потім опис технології розв’язання задач супроводжується конкретними прикладами. Наприкінці кожного розділу приводяться контрольні запитання, тести, питання для самоконтролю.

Розділ 1 Інформаційні та технічні основи сучасної комп’ютерної техніки

1.1 Характеристика інформаційних ресурсів з позиції комп’ютерної обробки, їх уявлення, вимірювання

В сучасному суспільстві головним ресурсом є інформація, саме на основі володіння інформацією про всілякі процеси і явища можна ефективно й оптимально будувати будь-яку діяльність. Більша частина населення в сучасному інформаційному суспільстві зайнята в сфері обробки інформації або використовує інформаційні й комунікаційні технології у своїй повсякденній виробничій діяльності. Для життя й діяльності в інформаційному суспільстві необхідно мати інформаційну культуру, тобто знання й уміння в області інформаційних технологій, а також бути знайомим з юридичними й етичними нормами в цій сфері.

У процесі спілкування з іншими людьми людина передає й одержує інформацію. Обмін інформацією між людьми може здійснюватися в різних формах (письмовій, усній або за допомогою жестів). Для обміну інформацією завжди використовується певна мова (російська, абетка Морзе і так далі). Для того щоб інформація була зрозуміла, мова повинна бути відома усім людям, що приймають участь у спілкуванні. Чим більшу кількість мов ви знаєте, тем ширше коло вашого спілкування.

Історія людського суспільства — це, у певному змісті, історія накопичення й перетворення інформації. Увесь процес пізнання є процесом одержання, перетворення й накопичення інформації (знань). Отримана інформація зберігається на носіях інформації різних типів (книги, аудіо- і відеокасети і так далі), а останнім часом усе більше на електронних носіях інформації в цифровій формі (магнітні й лазерні диски й ін.).

Об'єднання комп'ютерів у глобальну мережу Інтернет дозволило забезпечити для кожної людини потенційну можливість швидкого доступу до всього обсягу інформації, накопиченого людством за всю його історію.

В останні два десятиліття масове виробництво персональних комп'ютерів і стрімке зростання Інтернету суттєво прискорили становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах світу.

Інформатика — це наука, яка систематизує прийоми створення, зберігання, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціювання цих засобів та методи управління ними.

З цього визначення видно, що інформатика дуже близька до технології, тому її предмет нерідко називають інформаційними технологіями.

Предмет інформатики складають такі поняття:

 • апаратне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;

 • програмне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;

 • засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

 • засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

В інформатиці особлива увага приділяється питанням, що стосуються взаємодії, для цього існує спеціальне поняття інтерфейс. Методи та засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами мають назву інтерфейси користувача. Відповідно існують апаратні інтерфейси, програмні інтерфейси та апаратно-програмні інтерфейси.

Головним завданням інформатики є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами комп’ютерної техніки. Мета систематизації полягає у виділенні, впровадженні та розвитку передових, найбільш ефективних технологій, в автоматизації етапів роботи з даними, а також у методичному забезпеченні нових досліджень.

Інформатика — практична наука. Її досягнення повинні отримувати підтвердження практикою та прийматись у тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищеної ефективності. У складі основного завдання інформатики сьогодні виділені такі напрямки для практичних додатків:

 • архітектура обчислювальних систем (прийоми і методи побудови систем, призначених для автоматизації обробки даних);

 • інтерфейси обчислювальних систем (прийоми і методи управління апаратним та програмним забезпеченням);

 • програмування (прийоми, методи і засоби розробки ком­п’ютерних програм);

 • перетворення даних (прийоми та методи перетворення струк­тур даних);

 • захист інформації (розробка методів та засобів захисту даних);

 • автоматизація (функціювання програмно-апаратних засобів без участі людини);

 • стандартизація (забезпечення суміщення між апаратними і програмними засобами, а також між форматами наведених даних).

На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим поняттям є ефективність.

Інформація — це фундаментальне наукове поняття. Наукове визначення інформації дається достатньо просто, якщо припустити, що інформація — це динамічний об’єкт, не існуючий у природі сам по собі, а утворений у ході взаємодії даних та методів.

Інформація — це продукт взаємодії даних та методів, розглянутий у контексті цієї взаємодії.

Дані — це інформація, подана у формі, сприятливій для формальній обробки персональним комп’ютером або користувачем.

У ході інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в іншій за допомогою методів обробки. Обробка даних включає в себе багато різних операцій.

У структурі можливих операцій з даними можна виділити такі основні операції:

 • збір даних — накопичення з метою забезпечення достатньої інформації для прийняття рішень;

 • формалізація даних — приведення даних, що надходять із різних джерел, до однакової форми, щоб зробити їх зіставними між собою;

 • сортування даних — упорядкування даних за наданою ознакою з метою зручності використання (підвищує доступність інформації);

 • групування даних — об’єднання даних за наданою ознакою з метою збільшення зручності використання;

 • архівація даних — організація збереження даних у зручній та легкодоступній формі, служить для зниження економічних витрат на зберігання та збільшує загальну надійність інформаційного процесу в цілому;

 • захист даних — комплекс заходів, спрямованих на запобігання втрачання даних, на відтворення та модифікацію даних;

 • транспортування даних — прийняття та передача (доставлення і постачання) даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу. При цьому джерело даних в інформатиці прийнято називати сервером, а споживача — клієнтом.

Для автоматизації роботи з даними, що належать до різних типів, дуже важливо уніфікувати їх форму уявлення. Для цього використовується прийом кодування, тобто визначення даних одного типу через дані іншого типу.

Кожен об’єкт класифікації характеризується рядом властивостей, що називаються ознаками класифікації. У процесі кла­сифікації утворюються множини та підмножини, які об’єднують частину об’єктів класифікації за однією чи кількома ознаками. Отже, визначаються класифікаційні групування.

Розрізняють ієрархічну, фасетну та дискрипторну системи класифікації, до кожної з яких ставляться такі вимоги:

 • достатня місткість, що забезпечує врахування всіх об’єктів класифікації;

 • гнучкість, що дає змогу розширювати множини класифікованих об’єктів і вносити зміни;

 • можливість функціонування разом з іншими класифікаторами однорідних об’єктів;

 • простота введення класифікатора.

Класифікатор — це систематизоване зведення назв класифікаційних групувань, їх кодових позначень.

Ієрархічна система класифікації передбачає встановлення між класифікаційними групуваннями відношення підпорядкування (ієрархії). Великі групування поділяються на ряд дрібних, послідовно конкретизуючи властивості об’єктів. Наприклад, група матеріалів, підгрупа і різновид їх. Отже, класифіковані поняття будуються у вигляді ієрархічного логічного дерева з послідовною конкретизацією властивостей об’єктів. У результаті створюється складна багаторівнева ієрархія понять.

Фасетна система класифікації — багатоаспектна, де класифікована множина утворює незалежні групування за цілим набором ознак, сформовані в паралельні незалежні фасети (групування). Наприклад, ознаки об’єктів перепису населення. При фасетній системі класифікації набір ознак забезпечує розв’язання конкретних завдань. Наприклад, підрахунок кількості населення за націо­нальністю, статтю, віком. Окремі ознаки всередині фасетів при цьому часто утворюють ієрархічну структуру.

Дескрипторна система ґрунтується на застосуванні координарного методу інформування, який передбачає, що зміст документів або показників можна досить повно й точно відобразити за допомогою списку або переліку ключових слів. Дескриптор — це нормалізоване ключове слово або словосполучення. Дескриптори об’єднуються в слова або тезауруси.

Тезауруси — це систематизовані списки об’єктів, їх ознак (властивостей) з ключовими словами.

Усі системи класифікації мають свої переваги й недоліки. Вибір тієї чи іншої системи залежить від мети досліджень економічних даних і має проводитися з урахуванням вимог усього комплексу завдань управління.

Класифікація — основа кодування інформації.

Кодування — це процес присвоєння інформації умовних позначень, підпорядкованих певним правилам. Сукупність правил, за якими здійснюється кодування, називається системою кодування. Код є позначенням ознаки об’єкта у вигляді знака або групи знаків згідно з прийнятою системою кодування. Розрізняють два типи кодів: машинні та економічні. Машинні коди використовують для керування машиною та подання команд, економічні об’єднують усі види кодів, використовуваних для подання техніко-економічної інформації. Знаки, що використовуються в процесі кодування, становлять абетку коду. Число знаків абеткового коду, що використовуються в кодовому позначенні, називається основою коду. Цифрова абетка коду складається з цифр, мішана — з букв і цифр.

Кодування інформації тісно пов’язане із застосуванням методів сортування, впорядкування, групування, пошуку. Ці методи визначають призначення й структуру кодів. Кодування і зворотний процес — декодування — виконують при автоматизованій обробці даних багаторазово, починаючи зі складання документів або інших носіїв інформації, передання даних каналами зв’язку і закінчуючи видачею результативних відомостей користувачеві.

Для кодування інформації використовуються такі системи кодування: порядкова, серійна, позиційна, шахова (матрична), комбінована.

Порядкова система кодування являє собою таке позначення позиційної номенклатури, яке відповідає її порядковим номерам. Розміщення, однак, для кодування може бути як випадковим, так і заздалегідь систематизованим. Порядковий код застосовується для ідентифікації малозначних, усталених списків назв. Переваги коду — легкість побудови, малозначність; недоліки — неможливість виділити класифікаційні групи та підгрупи ознак, неможливість розширення номенклатури у разі нових назв об’єкта.

Серійна система кодування — дальший розвиток порядкової. Ознаки попередньо групуються з урахуванням економічних вимог. Кожній групі відводиться серія номерів у порядку зростання, але з урахуванням резерву є вільні позиції на випадок появи нових об’єктів. Перевага цієї системи — легкість розширення номенклатури, коли прийнята система групування ознак не порушується, недолік — відсутність автоматичної можливості одер­жання кількох ступенів підсумків.

Позиційна система кодування застосовується для кодування багатоознакових номенклатур. Попередньо проводиться класифікація об’єктів з метою виділення груп, підгруп, різновидів ознак. Потім, кожному виду ознак відводиться один, два або кілька видів, так щоб старша в коді розміщувалася зліва, а нумерація молодшої ознаки починалася з першого номера. Переваги цієї системи — забезпечення групування даних за різними ознаками, можливість автоматичного стискання інформації, недоліки — багаторозрядність, громіздкість.

Шахова система кодування — різновид позиційної. Звичайно вона пов’язує одночасно дві ознаки у вигляді матриці, де одна ознака (старша) розміщується по горизонталі (по рядках), інша (молодша) — по вертикалі (по стовпцях). Код будується в комірках матриці як складової з двох характеристик.

Комбінована система кодування ґрунтується на поєднанні різних систем кодування з урахуванням їх переваг. Залежно від конкретних випадків доцільно використовувати, наприклад, серійно-позиційний код, порядково-серійний і т. д.

Вибір конкретної системи кодування залежить від обсягу кодованої номенклатури, її стабільності, від завдань, що стоять перед системою, зокрема від того, скільки часу потрібно буде на пошук даних, як і їх повнота, надійність і вірогідність.

В обчислювальній техніці існує система, яка має назву двійкова система кодування, заснована на уявленні даних послідовністю усього двох знаків: 0 та 1. Іноді системи кодування називають системами числення. Також є вісімкова (від 0 до 7), шістнадцяткова (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, B, C, D, E, F) та десяткова (від 0 до 9) системи числення. Наприклад, у десятковій — 46, у двійковій — 101110, у вісімковій — 56, у шістнадцятковій 2Е.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.