Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatika_ta_komp'yuterna_tehnika.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
11.42 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

А.П. Лутай

ІНФОРМАТИКА ТА КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА

Методичні вказівки та завдання для проведення

лабораторних робіт та самостійної роботи

для студентів денної та заочної форм навчання

напрямку підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій

управління

Протокол №____ від _____ 2011 р.

Cхвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №____ від _____ 2011 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2011

УДК 004(076.5)

ББК 32.973.26я73

Л 86

Рецензенти:

К.О. Палагута канд. екон. наук, доц.,

О.О. Васильєва канд. техн. наук, доц.

Лутай А.П

Л 86 Інформатика та комп’ютерна техніка: метод. вказ. та завд. для проведення лаб. робіт та самост. роботи студ. ден. та заоч. форм навчання напрямку підготов. 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа” / А. П. Лутай. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 179 c.

Дано методику вивчення першого, другого, третього змістових модулів. Кожен з модулів містять методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи.

Перший модуль містить інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки, другий програмні засоби роботи зі структурованими документами, третій програми розв’язання розрахункових задач.

Наведено приклади виконання практичних завдань за темами, завдання для лабораторної роботи, завдання для аудиторної контрольної роботи студентів. Приклади виконання практичних завдань супроводжуються наочними ілюстраціями, які надають додаткову можливість самостійно розібратися з матеріалом. По кожній темі запропоновані індивідуальні завдання для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”.

УДК 004(076.5)

ББК 32.973.26я73

© Лутай А.П., 2011

© Донецький національний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..

5

  1. Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних лабораторних робіт та самостійної роботи студентів………………..

Література………………………………………………………………….

7

9

2. Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки……………….

Лабораторна робота №1 “Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки”……………………………………………………..

10

10

3. Операційна система Windows- характеристика, елементи графічного інтерфейсу……………………………………………………

Лабораторна робота №1 “Операційна система Windows”……………...

13

13

4. Стандартні програми операційної системи Windows ………………..

Лабораторна робота № 1 “Стандартні програми. Обмін даними”…….

20

21

5. Управління об'єктами у середовищі Windows………………………...

Лабораторна робота №2 “Управління об'єктами у середовищі Windows”……………………………………………………………………

38

45

6. Питання для підготовки до 1 модулю Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки”……………………………………………..

55

7. Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з текстом………………

56

8. Завдання для лабораторної роботи № 1 на тему “Створення документів за допомогою програми Microsoft Word ” …………………

62

Лабораторна робота №1………………………………………………………

62

9. Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - робота з таблицями…………..

76

10. Завдання для лабораторної роботи №2 на тему “ Microsoft Word-робота з таблицями”…………………………………………………………

82

Лабораторна робота №2………………………………………………………

82

11. Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі

текстового редактора Microsoft Word - додаткові можливості………..

91

12. Завдання для лабораторної роботи №3 на тему “Microsoft Word-додаткові можливості”………………………………………………………

98

Лабораторна робота №3………………………………………………………

98

13. Тести за темою “Текстовий редактор Microsoft Word”

Питання для підготування до 2 модулю “Програмні засоби роботи зі структурованими документами”…………………………………………..

116

14. Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою

Створення таблиць у середовищі Microsoft Excel. Аналіз даних за допомогою діаграм” …………………………………………………………

121

15. Завдання для лабораторної роботи № 1 на тему “Створення таблиць у середовищі Microsoft Excel. Аналіз даних за допомогою діаграм” ……………………………………………………………………….

135

Лабораторна робота №1………………………………………………………

135

16. Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою

Microsoft Excel- використання стандартних функцій”………………

153

17. Завдання для лабораторної роботи №2 на тему “Microsoft Excel- використання стандартних функцій” ……………………………………

Лабораторна робота №2

154

18. Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Microsoft Excel-пошук рішення”………………………………………….

157

19. Завдання для лабораторної роботи №3 на тему “Microsoft Excel-пошук рішення”……………………………………………………………...

Лабораторна робота №3

158

20. Завдання для аудиторної контрольної роботи за темою “Microsoft Excel - консолідація даних”……………………………………

160

21. Завдання для лабораторної роботи №4 на тему “Microsoft Excel - консолідація даних”…………………………………………………………

Лабораторна робота №4

164

22.Тести за темами “Табличного процесора Microsoft Excel”…….......

Питання для підготовки до 3 модулю “Програми розв’язання розрахункових задач”……………………………………………………….

175

178

Вступ

Дисципліна «Інформатика та комп’ютерна техніка» є однією з фундаментальних дисциплін, яка орієнтує студентів 1 курсу факультету ресторанно-готельного бізнесу спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» на використання комп'ютерної техніки у майбутній професіональній діяльності. Вивчення курсу здійснюється за кредитно-модульною системою.

За кожним змістовим модулем студенти виконують лабораторні роботи по темам, що входять до модуля. Результати виконання лабораторних робіт оформлюються у звіті. Теоретичні знання за кожною окремою темою оцінюються за допомогою тестів.

Наприкінці вивчення тем змістового модуля здійснюється контроль знань студентів по модулю в цілому шляхом тестування.

Таблиця 1.

Тематичний план змістового модуля 1

Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки.

Операційна система”

п/п

Назва теми

Кількість годин за видами занять

Разом

аудиторні заняття

лекції

лабора-

торні

1.

Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки. Основні пристрої ПК.

3

1

2

2.

Операційна система Windows –характеристика, основні поняття, елементи графічного інтерфейсу.

6

2

4

3.

Стандартні програми. Обмін даними.

6

2

4

4.

Windows - управління об'єктами (файлами, папками, ярликами). Друкування документів.

6

2

4

Таблиця 2.

Система оцінки знань студентів за темами змістового модуля 1

п/п

Назва теми

Максимальна кількість балів

Разом

практичне

завдання

теоретичні завдання

1

2

3

4

5

1.

Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки. Основні пристрої ПК.

5

3

3

Продовження табл.2

1

2

3

4

5

2.

Операційна система Windows –характеристика, основні поняття, елементи графічного інтерфейсу.

5

2

3

3.

Стандартні програми. Обмін даними.

5

2

3

4.

Windows - управління об'єктами (файлами, папками, ярликами). Друкування документів.

5

2

3

5.

Контрольний захід за змістовим модулем

5

Разом за змістовим модулем 1

25

Таблиця 3.

Технологічна карта

тематичного плану (у відповідності зі змістом

1 модуля “Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки.

Операційна система”)

Найменування теми

та питання лекції

Обсяг годин

Найменування семінарського та практичного занять

Обсяг годин

Літе­рату­ра

1. Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки.

1.1. Інформація і форми її представлення.

1.2. Інформаційні процеси і технології.

1

1.Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки. Основні пристрої IBM РС.

2

1,3,5,10

2 . Операційна система Windows - характеристика.

2.1. Характеристика.

2.2. Основні поняття.

2.3. Елементи графічного інтерфейсу.

2.4. Керування вікнами.

2

2. Операційна система Windows.

4

1,3,5,6,

10,11,12

3. Стандартні програми. Обмін даними.

3.1. Текстовій редактор WordPad.

3.2. Графічний редактор Paint.

3.3. Програма "Калькулятор".

3.4. Обмін даними у середовищі Windows.

2

3. Стандартні програми. Обмін даними.

4

1,3,5,6,

10,11,12

Продовження табл.3

1

2

3

4

5

  1. Управління об'єктами (файлами, папками, ярликами). Друкування документів.

    1. Поняття об'єкту.

    2. Вид вікна програми "Провідник".

    3. Виділення об'єктів.

4.4. Робота з об'єктами - створення, перейменування, копіювання, переміщення, знищення, відновлення.

4.5. Друкування документів у середовищі Windows.

2

4. Програма "Провідник"

4

1,3,5,6,

10,11,12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.